Now showing items 1-20 of 242

  • Analýza chyb měření diagnostiky plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

   Author: Jan Hečko; Supervisor: Šos Miroslav; Opponent: Tomeš Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Diagnostika plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu je jednou z nejpoužívanějších metod k měření základních parametrů plazmatu v tokamacích, jakými jsou elektronová teplota a elektronová hustota. Na tokamaku COMPASS je v provozu ...
  • Analýza prvního experimentu s tekutými kovy na divertoru tokamaku COMPASS 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Vondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Již od dob prvních zařízení udržující vysokoteplotní plazma, se setkáváme s problémem interakce plazmatu s komorou. Tento problém se ještě výrazněji přenáší na plánované termonukleární reaktory, kde stále rostoucí požadavky ...
  • Anizotropie příčného toku v ultrarelativistických jaderných srážkách 

   Author: Kopečná Renata; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je nedávno objevená forma hmoty, v níž jsou kvarky a gluony asymptoticky volné. Původně se předpokládalo, že se QGP bude chovat jako plyn, nicméně výsledky naznačují, že QGP je kapalinou. Naším ...
  • Aplikace celulárních automatů při popisu fyzikálních a biologických komplexních systémů 

   Author: Batysta František; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně rozdělena, dochází k ...
  • Aplikace invariantů Lieových algeber pro charakterizování kontrakcí 

   Author: Lokvenc Pavel; Supervisor: Novotný Petr; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce obsahuje stručný úvod do teorie Lieových algeber. Je zde definice známých invariantů, jejichž hodnoty jsou vypočteny pro všechny neizomorfní Lieovy algebry do dimenze čtyři. Spojitá kontrakce je řádně definována a ...
  • Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů 

   Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šafařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Srážky těžkých iontů nám umožňují vytvořit a zkoumat hmotu, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP) a patří k hlavním směrům výzkumu v částicové ...
  • Aplikace segmentovaných polovodičových detektorů pro diagnostiku ubíhajících elektronů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Při plazmatickém výboji v tokamacích může být část elektronů urychlena k relativistickým rychlostem. Tyto, takzvané ubíhající elektrony (RE), mohou poškodit části komory vystavené plazmatu a přilehlou diagnostiku. U velkých ...
  • Aplikace strojového učení při nelokálním hydrodynamickém modelování termojaderné fúze 

   Author: Aleksandr Bogdanov; Supervisor: Holec Milan; Opponent: Nikl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Interakce v laserem ohřátém plazmatu často probíhají za podmínek tzv. nelokálního transportu elektronů, kdy předpovědi klasického difuzního modelu dávají nepřesné výsledky. Za přítomnosti velkých gradientů teploty a hustoty ...
  • Aplikace těžkých ramen, škálování a stabilních zákonů ve finančních trzích 

   Author: Tabachová Zlata; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Franz-Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Finanční trhy jsou specifickým příkladem komplexních dynamických systémů. Mezi jejich typické vlastnosti patří, sobě-podobné chování, cyklická opakování nebo, že jsou zaznamenávány ve formě časových řad. Cílem analýzy ...
  • Aplikace vakua v termálních izolacích 

   Author: Alžběta Endrychová; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením jednoduché vakuové aparatury a následným studiem chování termálních izolací ve vakuu. Nejprve jsou uvedeny a popsány různé způsoby předávání tepla a následně jejich aplikace a ...
  • Arnowittova-Deserova-Misnerova formulace gravitační dynamiky 

   Author: Štěrba Daniel; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Arnowittův-Deserův-Misnerův formalismus je označení pro hamiltonovskou formulaci obecné relativity. Popisuje dynamiku gravitačního pole jako hamiltonovský systém, což umožňuje využívat známých výsledků z oblasti klasické ...
  • Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů 

   Author: Pavel Špíšek; Supervisor: Mrázek Jaromír; Opponent: Burjan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Byly předloženy některé koncepty z oblasti jaderné astrofyziky a diskutována některá charakteristická prostředí nukleosyntézy a základní procesy v nich probíhající. Popsány byly některé základní používané termíny jako ...
  • Asymptotické metody a jejich užití při řešení diferenciálních rovnic 

   Author: Vojtěch Kužel; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Bakalářská práce se věnuje asymptotickým metodám a jejich použití při řešení diferenciálních rovnic. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje teoretický úvod do asymptotických řad a dále pokračuje popisem ...
  • Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE 

   Author: Sára Haidlová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Jeden z nejvíce studovaných problémů v kvantové chromodynamice je distribuce gluonů ve struktuře hadronů a jejich chování. Tyto distribuce mohou být studovány za použití ALICE na LHC pomocí exkluzivní J/psi fotoprodukce. ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Author: Kotrbatý Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...
  • Bodové symetrie Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Author: Janák Martin; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.