• Anizotropie příčného toku v ultrarelativistických jaderných srážkách 

   Autor: Kopečná Renata; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je nedávno objevená forma hmoty, v níž jsou kvarky a gluony asymptoticky volné. Původně se předpokládalo, že se QGP bude chovat jako plyn, nicméně výsledky naznačují, že QGP je kapalinou. Naším ...
  • Aplikace celulárních automatů při popisu fyzikálních a biologických komplexních systémů 

   Autor: Batysta František; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Aplikace invariantů Lieových algeber pro charakterizování kontrakcí 

   Autor: Lokvenc Pavel; Vedoucí práce: Novotný Petr; Oponent práce: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce obsahuje stručný úvod do teorie Lieových algeber. Je zde definice známých invariantů, jejichž hodnoty jsou vypočteny pro všechny neizomorfní Lieovy algebry do dimenze čtyři. Spojitá kontrakce je řádně definována a ...
  • Aplikace těžkých ramen, škálování a stabilních zákonů ve finančních trzích 

   Autor: Tabachová Zlata; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Franz-Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Finanční trhy jsou specifickým příkladem komplexních dynamických systémů. Mezi jejich typické vlastnosti patří, sobě-podobné chování, cyklická opakování nebo, že jsou zaznamenávány ve formě časových řad. Cílem analýzy ...
  • Arnowittova-Deserova-Misnerova formulace gravitační dynamiky 

   Autor: Štěrba Daniel; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Arnowittův-Deserův-Misnerův formalismus je označení pro hamiltonovskou formulaci obecné relativity. Popisuje dynamiku gravitačního pole jako hamiltonovský systém, což umožňuje využívat známých výsledků z oblasti klasické ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Autor: Kotrbatý Jan; Vedoucí práce: Pošta Severin; Oponent práce: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...
  • Bodové symetrie Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Autor: Janák Martin; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Charakteristika laserového svazku generovaného impulsním silnoproudým kapilárním výbojem 

   Autor: Kaufman Jan; Vedoucí práce: Schmidt Jiří; Oponent práce: Prukner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Charakteristika polovodičových detektorů pro vesmírné aplikace 

   Autor: Kabátová Anežka; Vedoucí práce: Marčišovský Michal; Oponent práce: Boháčová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Tato práce se zabývá charakterizací monolitického křemíkového detekčního čipu X-CHIP03, který je určený pro zobrazovací a dozimetrické aplikace v kosmickém prostředí. V práci je podrobně popsáno kosmické prostředí a jeho ...
  • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

   Autor: Jiráková Kateřina; Vedoucí práce: Seidl Jakub; Oponent práce: Vondráček Petr
   Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-06)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Dekonvoluce dat z aktivační sondy jako metoda ke stanovení energií ionizujícího záření v tokamacích 

   Autor: Ficker Ondřej; Vedoucí práce: Mlynář Jan; Oponent práce: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce rychlých iontů z laserového plazmatu 

   Autor: Istokskaia Valeriia; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Laserem urychlené iontové svazky mohou být potenciálně využity v multidisciplinárních oblastech, např. v jaderné fyzice, vědě o materiálech nebo při protonové terapii. Pro tyto účely musí být svazky dobře charakterizovány. ...
  • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

   Autor: Šos Miroslav; Vedoucí práce: Böhm Petr; Oponent práce: Ďuran Ivan
   Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...
  • Diagnostika vysokoenergetických elektronových svazků urychlovaných femtosekundovým laserovým impulzem 

   Autor: Hudec Lubomír; Vedoucí práce: Kozlová Michaela; Oponent práce: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Navzdory významnému pokroku na poli rentgenového záření na velkých zařízeních, jakými jsou synchrotrony třetí generace a rentgenové lasery na volných elektronech, je nezbytné pokračovat ve hledání kompaktních zdrojů záření ...
  • Diskretní kvantové procházky a kvantová informace 

   Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Jex Igor; Oponent práce: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)