Now showing items 1-20 of 107

  • Aktivní výhybky pro reprosoustavy 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická analyza emocí 

   Author: Šváb Martin; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Rusz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustické modelování v systému ODEON 

   Author: Milan Gondek; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou a její simulací. K problematice práce obsahuje teoretický základ, skládající se z obecných poznatků z akustiky a konkretních doporučení a požadavků na vnitřní prostory. ...
  • Akustické vlastnosti Otevřených společných prostorů 

   Author: Forman Miroslav; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza celonočních elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace 

   Author: Adam Jeřábek; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Možnost pořizování celonočních záznamů z hluboké mozkové stimulace je záležitostí posledních několika let a poskytuje tedy unikátní data. Vztah motorické aktivity ve spánku u pacientů s Parkinsnovou nemocí a neurální ...
  • Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha 

   Author: Magdaléna Kůtová; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Lidský mozek je velmi komplexní struktura a některé jeho funkce jsou pro nás i nadále záhadou. Největší problém při jeho studiu je získávání dat, protože neinvazivní metody nejsou dostatečně silné, aby zaznamenaly aktivitu ...
  • Analýza hlasu a řeči u pacientů se schizofrenií 

   Author: Svitlana Hrynchenko; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Od doby, kdy byla schizofrenie poprvé identifikována jako duševní porucha, se na téma poruch řeči provedlo značné množství studií. Tyto studie uvedly důležité atypické hlasové projevy, jako je alogie, plochý afekt a anhedonie ...
  • Analýza teorie geneze Korotkovových zvuků při auskultační metodě měření krevního tlaku 

   Author: Jan Papp; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Korotkovovy zvuky jsou rytmické zázněje, které vznikají při auskultačním měření krevního tlaku v důsledku zaškrcení brachiální arterie. Mechanika jejich geneze ovšem i po takřka sto dvaceti letech výzkumu není stále ...
  • Analýza variability srdeční frekvence při seskoku padákem 

   Author: Jiří Kukla; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Benka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato práce se zabýva analýzou variability srdečního rytmu u sportovců provozujících parašutismus. Jedná se o extrémní sport, který způsobuje silný mentalní a fyziologický stres, obzvlášť u netrénovaných jedinců. Monitorováním ...
  • Analýza vlivu modrého světla na lidského pozorovatele 

   Author: Matouš Vobr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   V současném světě je téma škodlivosti modrého světla poměrně rozšířené, a proto se tuto modrou složku umělého osvětlení snažíme zejména v noci potlačit. Tato práce podává ucelený přehled o možných rizicích spojených s ...
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací v EEG záznamech pacientů v epileptochirurgickém programu 

   Author: Jan Pavelka; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vysokofrekvenční oscilace (HFO) jsou skupinou biomarkerů, které by mohly posloužit k analýze EEG záznamů podobně jako interiktální epileptiformní výboje (IED). Tématem práce je ověření hypotéz stratifikace pacientů na ...
  • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

   Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá simulacemi elektrotechnických obvodu. Konkrétně pak realizací analýz v Grafickém editoru elektrotechnických obvodu (GEEC) psaného v programovacím jazyce JavaScript. Dále jsou zde popsány základní funkce ...
  • Analýzy variability srdeční frekvence u animálních modelů epilepsie 

   Author: Jonáš Fér; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zaměřuje na určení parametrů variability srdeční frekvence spojených s vlivem epilepsie na srdeční rytmus. Byla provedena rešerše standardně používaných parametrů srdeční variability v časové, frekvenční a ...
  • Antibakteriální vlastnosti oxidu zinečnatého 

   Author: Magdalena Schreierová; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Shagieva Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Nanočástice oxidu zinečnatého (ZnO-NP) mají velký potenciál stát se novými antimikrobiálními produkty. Tato bakalářská práce zkoumá inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií v prostředí ZnO-NP za různých ...
  • Aplikace hyperspektrálního snímání v medicíně 

   Author: Emina Ganibegović; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Bakalářská práce se zabývá využitím hyperspektrálního zobrazování v oblasti medicíny. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy hyperspektrálního zobrazování, jeho konstrukci a aplikace v medicíně a také přehled ...
  • Aplikace nových magnetických materialů při konstrukci senzorů elektrického proudu 

   Author: David Ježek; Supervisor: Grim Václav; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je ověřit možnost tvorby objektů z materiálů s příměsí feromagnetických částic za pomocí dvou typů 3D tisku a lití do formy. Dále určit vhodnost těchto materiálu pro konstrukci senzorů elektrického proudu. ...
  • Aplikace řídicí jednotky pro systémy aktivního snižování hluku 

   Author: Jirsák Petr; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezkontaktní měření teploty pro biomedicínské aplikace 

   Author: David Reinštein; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Drbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato práce popisuje základní principy bezkontaktního měření teploty a implementuje měřicí přípravek spojující funkčnost termokamerového modulu FLIR Lepton 2.5 a analogového termočlánkového senzoru ZTP-135SR.
  • Detekce a charakterizace ustálených zrakových evokovaných potenciálů pro výzkum vědomí 

   Author: Lucián Čadan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Ustálené zrakové evokované potenciály představují oscilující signály v mozku, které jsou vyvolány pravidelně se opakujícím či blikajícím vizuálním stimulem. Tyto evokované potenciály se využívají ve výzkumu vědomí a v ...
  • Detekce stresu pomocí galvanické kožní odezvy 

   Author: Michaela Stehlíková; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá analýzou galvanické kožní odezvy při zvýšeném stresu u člověka. V rámci této práce byla prostudovaná literatura za účelem definovat stresové projevy člověka a určit vhodné parametry kožního odporu pro ...