Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 91

  • Návrh přípravku na polohování kamene pro stroje obrábějící kámen 

   Autor: Martina Cimpová; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Prchal Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce přípravku na polohování kamene, který vychází z požadavků zadavatele. Z rešerše stávajících řešení vyplývají čtyři varianty možného řešení. Nejvhodnější z nich je rozpracována ...
  • Návrh přípravku pro vícesnímačové měření vlastností nehomogenních vzorků za vysokých tlaků 

   Autor: Daniel Hrdinka; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Svoboda Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem přípravku a jeho upevněním v přetlakovém válci pro měření nehomogenních vzorků hornin pomocí 202 ultrazvukových senzorů dotlačovaných na povrch vzorku. Obsahem práce je také návrh ...
  • Návrh zařízení k řízenému strojnímu odmotávání pásky sloužící ke konsolidaci navinutého výrobku 

   Autor: Martin Novák; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Sprdlík Vítek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro řízené odmotávání konsolidační pásky pro firmu Compo Tech PLUS, spol s r. o. V rámci práce jsou popsány různé metody výroby kompozitních materiálů. Jsou srovnány různé způsoby ...
  • Vybrané bezpečnostní požadavky ve stavbě obráběcích strojů 

   Autor: Eliška Müllerová; Vedoucí práce: Sulitka Matěj; Oponent práce: Jansa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato práce se zabývá rozdělením bezpečnostních norem a bezpečnostními požadavky pro stavbu bezpečného stroje, které z norem vyplývají. Dále popisuje konstrukční provedení skupin stroje ve vazbě na body definované normou ...
  • Návrh systému automatické výměny nástrojů pro obráběcí stroj MTC500 

   Autor: Jan Turek; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem automatické výměny nástrojů pro frézovací vřeteno stroje Multicut 500. Typ držáku nástrojů je HSK-T63. Návrh bere v úvahu požadavky zadavatele. Součástí práce je volba typu zásobníku a ...
  • Návrh plně automatizované výrobní buňky 

   Autor: Jan Šmaus; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované výrobní buňky pro obsluhu obráběcího centra MCV 1016 Quick. Na základě provedené rešerše byly navrhnuty koncepty uspořádání buňky a zvoleny vhodné komponenty. Stěžejní částí ...
  • Otočný stůl pro pětiosé multifunkční centrum 

   Autor: Jakub Padevět; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Tíkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se věnuje konstrukci otočného stolu pětiosého multifunkčního centra a návrhu jeho pohonu. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty a typy konstrukcí otočného stolu. V další části je provedena volba komponent a ...
  • Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení 

   Autor: Stanislav Procházka; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené rešerše jsou navrhnuty ...
  • Automatizace provozu lisování fasádních pásků 

   Autor: Richard Steiger; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Souček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá zmapováním současného pracoviště lisování fasádních pásků a návrhem možných automatizovaných řešení včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých variant pro uvolnění pracovní síly po dobu lisování. Jedna ...
  • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

   Autor: Antonín Železný; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Hladík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.
  • Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem 

   Autor: Josef Hlavinka; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Bičišťová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který spočívá ve vypálení ...
  • Srovnání a vyhodnocení suchého a mokrého obrábění z hlediska teplotně mechanického chování stroje, nástroje a obrobku 

   Autor: Daniel Divíšek; Vedoucí práce: Hornych Jan; Oponent práce: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá teplotními deformacemi během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V práci je porovnáno teplotní chování při mokrém a suchém obrábění.
  • Zahrnutí vlivu deformace obrobku do teplotně mechanického modelu frézovacího centra 

   Autor: Michal Straka; Vedoucí práce: Mareš Martin; Oponent práce: Minář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou teplotních deformací obrobku vznikajících během řezného procesu a možnostmi jejich kompenzace.
  • Návrh značící stanice pro značení dílů v automobilovém průmyslu 

   Autor: Martin Karas; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Šindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem značící stanice ocelových dílů automobilového průmyslu. Snaží se najít optimální variantu konstrukčního řešení pro dopravu dílů do pracovního prostoru a jejich následného ...
  • Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně mechanického modelu frézovacího centra 

   Autor: Petr Pícha; Vedoucí práce: Mareš Martin; Oponent práce: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Autor: Petr Pícha Název BP: Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně-mechanického modelu frézovacího centra Rozsah práce: 73 str., 49 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2019 Škola: ČVUT FS Ústav: Ú12135 - ...
  • Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích 

   Autor: Jiří Petříček; Vedoucí práce: Mareš Martin; Oponent práce: Halama Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce mapuje současný stav výzkumu minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů, popisuje používané metody a ukazuje důležitou roli softwarové kompenzace pomocí matematických modelů. Je zde popsán komplexní ...
  • Aplikace dynamického řízení řezných podmínek na CNC frézovacích strojích 

   Autor: Filip Bartoš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce navazuje na existující diplomovou práci, která byla zaměřena na vývoj vlastní optimalizační funkce. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM a ...
  • Modifikace pásové pily pro odřezávání 3D tištěných dílců ze základových desek po SLS 

   Autor: Adolf Valášek; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá pásovou pilou specializovanou pro odřezání výtisků. Obsahuje porovnání dvou technologií pro tuto operaci (drátořez a pásová pila), rešerši existujících strojů, návrh konstrukčních úprav a kontrolní výpočty.
  • Návrh zařízení pro úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje 

   Autor: Oskar Lamač; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Šprdlík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje. Tyto parametry bude zařízení upravovat za normálního provozu navíjecího stroje tak, aby se nemusela snižovat ...
  • Virtuální zprovoznění části výrobní linky 

   Autor: Roman Dušek; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Smetana Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním zprovozněním zadané části linky pomocí softwarů NX MCD a TIA Portal. Za pomocí těchto softwarů bylo vytvořeno digitální dvojče a PLC program. K napojení modelu na program byl ...