Now showing items 1-20 of 151

  • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

   Author: Monika Boxanová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
  • Aditivní výroba polotovarů z niklových slitin pulzní PTA metodou 

   Author: Jan Nestával; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá aditivní výrobou polotovarů PTA metodou pro materiál Inconel 625. V rešeršní části je proveden rozbor jednotlivých metod aditivních technologií, konkrétně pak rozbor problematiky navařování. ...
  • Analýza deformace výlisku na malých rádiusech 

   Author: Šimáně Marek; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce pojednává o problematice vyhodnocování deformací v oblastech ostrých rádius? výlisku. Teoreticky se zabývá stavy napjatosti a deformacemi tvá?eného t?lesa a následn? metodami jejich vyhodnocení pomocí deforma?ních ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Author: Zvárová Markéta; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Analýza rizik při výrobě lisovacího nástroje 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Gebhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce vznikla ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé výrobní i předvýrobní fáze celého vzniku ...
  • Analýza rozměrové stability odlitků litých technologií vytavitelného modelu 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Píša Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je popsat hlavní vlivy na rozměrovou stabilitu výroby odlitku lopatky 3. stupně metodou vytavitelného modelu a určit, která z výrobních operací má největší vliv na rozměrovou stabilitu odlitku, ...
  • Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití 

   Author: Tomáš Vítek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bochníček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána primárně termografií. ...
  • Analýza vlastností dutých, 3D tištěných struktur 

   Author: Karel Matuška; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Rozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce ...
  • Aplikace nátěrových hmot do štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Jan Bejblík; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Teoretická část práce uvádí do problematiky ocelových konstrukcí a jejich následného ošetření ochrannými nátěrovými systémy. Práce se konkrétně zaměřuje na problém aplikace protikorozní ochrany do úzkých štěrbin ocelových ...
  • Bodové odporové svařování sendvičových plechů 

   Author: Feranec Ján; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou bodového odporového zvárania sendvičových kompozitných plechov. Teoretická časť práce popisuje problematiku bodového odporového zvárania a sendvičové materiály novej generácie ...
  • Chladicí systémy vstřikovacích forem pro enkapsulaci autoskel termoplastickými pryžemi. 

   Author: Ferstel Dominik; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout řešení pro dosažení účinnějšího chlazení enkapsulovaného autoskla. Teoretická část práce je zaměřena na technologii vstřikování plastů, technologii enkapsulace autoskla a na možnosti ...
  • Chování patinující oceli v různých korozních prostředí 

   Author: Michal Driml; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Teoretická část práce pojednává o korozi patinující oceli v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu, činitelích ovlivňující tvorbu koroze, předúpravách a úpravách patinující oceli pro velké ...
  • Čištění a údržba povrchů v energetice 

   Author: Martin Machalínek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se zabývá čištěním a údržbou povrchů v energetice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána problematika zanášení vnitřních povrchů energetických zařízení, mechanismy ...
  • Čištění vnitřních povrchů chladičů 

   Author: Kinkor Jiří; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce je zaměřena na vyřešení problému odstranění mědi z funkčních vnitřních prostor olejového chladiče dieselových motorů. První část je věnována teoreticky problematice čištění tepelných výměníků. Problematice ...
  • Deformace výlisku s různými popisy chování materiálu v numerických simulacích 

   Author: Polman Kamil; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Deformace výlisku s výsledky numerické simulace 

   Author: Vaca Martin; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Author: Klečka Vojtěch; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
  • Heterogenní svary NiTi a austenitické oceli a jejich zpracování 

   Author: Jan Tauer; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Mackerle Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí vybranými technologiemi. Literární rešerše popisuje technologii laserového svařování a obsahuje přehled o korozivzdorných ocelích a nitinolu. ...
  • Hybridní spojování plechů "nýtování v kombinaci s lepením" 

   Author: František Málek; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti ...
  • Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechu 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chaloupecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce „Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a lemování plechů“ poskytuje náhled do problematiky výroby tenkých plechových komponent automobilové karosérie. V rámci teoretické ...