Now showing items 1-20 of 214

  • Mikroplazmové navařování 3D součástí 

   Author: Sára Přádková; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Vytváření obecných prostorových tvarů navařováním jednotlivých vrstev plazmatem slouží jako moderní způsob výroby polotovarů z obtížně zpracovatelných materiálů. I přesto, že s využitím pulzace plazmatu lze úspěšně ...
  • Příprava robotizace svařování dílu ve firmě Schäfer – Menk s.r.o. 

   Author: Jiří Štolba; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Vála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Práce se zabývá přípravou robotického svařování pro výráběný díl ve firmě Schäfer – Menk. Je vytvořen teoretický rozbor a popis dílu. Dále byla provedena analýza svarů z pohledu robotického svařování. V další části byl ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících proces tváření trubek sloupů veřejného osvětlení 

   Author: Tomáš Kamenský; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá rozborem faktorů ovlivňující výrobní proces tváření konců trubek. Teoretická část se zabývá tvářením, tvářitelností, zkouškou tahem, technologickými zkouškami ověřující tvářitelnost a numerickou ...
  • Návrh metodiky pro ověřování mechanických vlastností v dílenských podmínkách 

   Author: Michal Kůrka; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ověřování vlastností materiálu pro tváření trubek a návrhem zkušební metody pro určení mechanických vlastností v dílenských podmínkách. Teoretická část popisuje problematiku tváření, ...
  • Hliníkové pěny vyrobené metodou práškové metalurgie 

   Author: Jaroslav Plášek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Lichá Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na kovové pěny, které za posledních 50 let vývoje získaly takové vlastnosti, že jejich velice rozsáhlé spektrum využití se stále rozšiřuje. Obecně kovové pěny jsou materiály s uměle vytvořenou ...
  • Hliníkové pěny vyrobené slévárenskou cestou pomocí práškových zpěňovadel 

   Author: Michal Geyer; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Lichá Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá výrobou hliníkových pěn pomocí práškových zpěňovadel ve fakultní slévárně FS ČVUT. Pomocí úpravy metody Alporas na stabilizaci i zpěnění v jednom kroku pomocí uhličitanu vápenatého je hledán ...
  • Návrh technologie pro úpravy konců pružin 

   Author: Viktor Mihl; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Rusz Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu technologie pro úpravy konců pružin. V práci je proveden základní rozbor možných způsobů výroby, je navržen technologický postup pro úpravu polotovarů konců pružin ...
  • Návrh zkušebního zařízení pro měření tribologických vlastnosti v procesech plošného tváření 

   Author: Ondřej Blecha; Supervisor: Stejskal Ondřej; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá nejprve tribologií obecně, následuje výběr vhodné metody tribologické zkoušky z oblasti tváření plechů a užití této metody pro návrh a výrobu zkušebního zařízení. Zkušební zařízení by mělo ...
  • Analýza rozptylu mechanických vlastností různých šarží materiálu CR5 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozptylu vlastností materiálu CR5 s ohledem na tvářitelnost. V teoretické části se věnuje rozboru důležitých pojmů nutných pro porozumění problematice tváření materiálu, faktorů ...
  • Povrchové kalení litin a tribologická analýza kaleného povrchu 

   Author: Ladislav Záhon; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Bláha Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na laserové povrchové kalení vybraných druhů litin a tribologii kaleného povrchu. Rešeršní část se zabývá grafitickými i karbidickými litinami, jejich vlastnostmi, principem vzniku a možnými ...
  • Numerická simulace v konstrukci nářadí pro robotizovanou kovací linku 

   Author: Marek Veselý; Supervisor: Čermák Jan; Opponent: Pavlů Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací kovacího nářadí pro robotickou kovací linku talířových kol na lisu Šmeral LZK 4000 ve firmě ŠKODA AUTO a.s. Prvním cílem práce je pomocí numerické simulace optimalizovat předkovací ...
  • Galvanické kompozitní povlaky se specifickými vlastnostmi 

   Author: Martin Kubový; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá galvanickými kompozitními povlaky se specifickými vlastnostmi. Její rešerše se zaměřuje na slitinové a kompozitní elektrolyticky nanášené povlaky. Zvláštní pozornost je věnována disperzním částicím, ...
  • Výskyt dutin v pájených spojích pro elektrotechniku 

   Author: Tomáš Chvosta; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Šmarhák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se v teoretické části věnuje legislativě, typům pájení a metodám testování kvality pájeného spoje. Praktická část se poté zabývá návrhem, výrobou a RTG inspekcí zkušebních vzorků. dle normy ECSS-Q-ST-70-61C. ...
  • Technologie žárových nástřiků pro renovaci a údržbu 

   Author: Barbora Michálková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Antoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá technologiemi žárových nástřiků vhodných pro renovaci a údržbu strojních součástí. Teoretická část nejdříve stručně popisuje druhy poškození strojních součástí a dále vyjmenovává technologie ...
  • Výzkum vazby mezi hliníkovou matricí a výztuží (GF a CF) pro kovové kompozity 

   Author: Zdeněk Kopanica; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem kovových kompozitů (MMC) a navržením technologických podmínek pro zlepšení adheze výztuže a hliníkové matrice v kompozitu zpracovaného technologií gravitačního lití.
  • Zmapování teplotního ovlivnění při aditivní výrobě Al slitiny metodou WAAM 

   Author: Vojtěch Houska; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce popisuje metodu navařování WAAM, která je progresivní aditivní technologii. Popisuje její princip a ukazuje, jak ji lze ve strojírenství využít. Také pojednává o svařovací metodě CMT, o tom, jaké jsou ...
  • Plazmové navařování nástrojů pro tváření za studena 

   Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Schmidová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá plazmovým navařováním nástrojů pro práci za studena, konkrétně navařováním polotovarů segmentů pro ohraňovací lisy. Práce má za cíl vhodnými materiály provést navaření polotovarů segmentů pro ...
  • Vliv vodíkové křehkosti na mechanické vlastnosti konvenční předpínací výztuže 

   Author: Tomáš Chobotský; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Machalínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce má za úkol objasnit problematiku vodíkové křehkosti na konvenční předpínací výztuži, které se využívá u předpjatých betonových konstrukcí např. mostů nebo jiných konstrukcí s větším rozpětím. Motivací ...
  • Vliv přítlačné síly na dynamický odpor při bodovém odporovém svařování 

   Author: Vít Janouch; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Neumann Heinz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu přítlačné síly elektrod a vlivu opotřebení elektrodových čepiček na dynamický odpor při bodovém odporovém svařování. Práce obsahuje popis odporového svařování zejména ...
  • Porovnání vlastností práškových povlaků po horkovzdušném a IR vypalování 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Puchnin Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V teoretické části práce jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti ...