Now showing items 1-20 of 172

  • Tvorba materiálové karty pro materiálovou jakost DX56 

   Author: Jiří Maryt; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou materiálové karty pro numerické simulace plošného tváření. V teoretické části je nejprve základní seznámení s technologií plošného tváření. Následuje úvod do problematiky numerických ...
  • Využití mikropostřiku v technologii tlakového lití 

   Author: Vojtěch Židlík; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Marusič Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem využití mikropostřiku v technologii vysokotlakého lití a skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na obecné fakta týkající se vysokotlakého lití, ...
  • Robotizace svařovacího procesu při svařování hliníkových slitin 

   Author: Matěj Pertlík; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Pavlíček Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce se zabývá problematikou svařování hadicových navijáků společnosti Haar CZ s.r.o. konvenčními metodami MIG, TIG a robotizovaném svařování stejnými metodami. V teoretické části diplomové práce je vytvořen ...
  • Ověřování chování materiálu při zkoušce rozšiřování otvoru 

   Author: Filip Kettner; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce pojednává o určení a velikosti deformací v okolí otvoru, do kterého se určitou silou a rychlostí dostává zkušební nástroj. Otvory jsou vyrobeny různými způsoby a pozoruje se změna chování v okolí jednotlivých ...
  • Delaminace povlaků žárového zinku 

   Author: David Čepek; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Strzyž Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   V teoretické části diplomové práce se pojednává všeobecně o problematice koroze, koroze zinkových povlaků, problematice žárového zinkování a procesu tvorby zinkových povlaků a jejich struktuře. Dále je popsána problematika ...
  • Měření teplotních polí skořepin v technologii vakuového lití 

   Author: Petra Krčová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot chladnutí předehřátých skořepin ve vakuu v technologii přesného lití na vytavitelný model. Měření teplot bylo provedeno pomocí termočlánků a následně byla získaná data zpracována ...
  • Návrh svařovacího procesu výložníku Bobcat E20 

   Author: Jakub Burdych; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Križan Dávid
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce se věnuje návrhu svařovacího procesu výložníku bagru Bobcat E20, popisu problematiky a technologií svařování. Za pomoci provedení vybraných analýz k odhalení rizik ve výrobě byly vyspecifikovány technologické ...
  • Návrh zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem 

   Author: Jiří Dvořáček; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem a ověřením jeho funkčnosti. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou zkoušení vlastností materiálu, popisuje metody přenosu tepla, ...
  • Stanovení závislosti emisivity vysokolegované korozivzdorné oceli na úhlu měření a teplotě povrchu 

   Author: Tomáš Němec; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce pojednává o problematice bezdotykového měření teploty pomocí termokamer. Primárním cílem práce je zmapování závislosti mezi emisivitou a úhlem snímání měřeného povrchu u korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 a ...
  • Ověření tvářitelnosti materiálu pro výrobu sloupů veřejného osvětlení 

   Author: Lukáš Landa; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Kunta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce se zabývá ověřováním tváření konců trubek. Teoretická část se zabývá tvářením, zkouškou tahem, technologickými zkouškami a technologickými zkouškami trubek. V praktické části je provedeno ověření vstupního ...
  • Návrh jednoduchých 3D tištěných lisovacích nástrojů 

   Author: Jan Janů; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchých 3D tištěných nástrojů pro lisování plechu. Práce ověřuje lisovatelnost dvou zadaných dílů pomocí numerické simulace a lisováním nástroji, které byly vyrobeny metodou Fused ...
  • Kompozity s kovovou matricí vyráběné otechnologií odlévání 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Lána Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem kovových kompozitů (MMC) a navržením technologického postupu výroby hliníkového kompozitu zpracovaného technologií lití do pískové formy s různými typy použitých výztuží.
  • Porovnání nástrojů vyráběných 3d tiskem 

   Author: Michal Větrovec; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce si klade za cíl experimentálně ověřit mechanické vlastnosti nástrojů vyrobených na FFF tiskárně značky Creality. Jedná se o upravenou 3D tiskárnu ENDER 3 PRO. V teoretické části této práce je provedeno ...
  • Řízení výroby a výrobních technologií při prototypové výrobě 

   Author: Michal Šperňák; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce se zabývá řízením prototypové výroby příslušenství k minirypadlům v podobě střihací hlavice pro odstraňování náletových dřevin a selekci v pěstebním porostu. Diplomová práce vzniká ve spolupráci s nově ...
  • Plazmové navařování cermetu s niklovou matricí 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá plazmovým navařováním povlaků se speciálními vlastnostmi. V teoretické části je popsána problematika plazmového navařování a jeho srovnání s dalšími používanými technologiemi. Dále je zde ...
  • Zvýšení efektivity svařování využitím plněných elektrod při svařování komponent vodních turbín 

   Author: Jaroslav Turek; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Vladyka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Diplomová práce řeší možné použití plněných elektrod namísto standardního svařovacího drátu plného průřezu při výrobě komponent vodních turbín ve firmě Baest Machines & Structures, a.s. Benešov. V teoretické části jsou ...
  • Vliv rychlosti deformace na polohu křivek FLC pro materiál DX56 

   Author: Jan Petr; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Bílek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se věnuje výzkumu vlivu rychlosti deformace na zásobu plasticity, která je prezentována křivkami mezních přetvoření, zkráceně označováno FLC. Teoretická část této práce se zabývá technologií plošného tváření se ...
  • Ověření výšky navařené vrstvy procesu WAAM pomocí senzorických systémů 

   Author: Rudolf Schwarz; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Diplomová práce na téma ověření výšky navařené vrstvy v procesu WAAM pomocí senzorických systémů se zabývá stručným rozborem aditivní metody WAAM. Je vytvořen základní přehled možnosti snímání výšky navařené vrstvy a ...
  • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA 

   Author: Jan Stulhofer; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Brožek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na navařování abrazivzdorných povlaků na bázi kompozitů s kovovou matricí. Cílem práce je ověřit možnosti navaření povlaků z niklové slitiny typu 625 s příměsí SiC na součást z austenitické ...
  • Analýza robotizace výroby svařovaných konstrukcí metodou MAG 

   Author: Jan Kroupa; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Teoretická část této práce popisuje rozdělení a jednotlivé druhy průmyslových robotů a manipulátorů, a pracovních hlavic. Dále je rozebrána metoda svařování MAG, typy svarů a robotizovaných pracovišť. V praktické části ...