Zobrazují se záznamy 1-20 z 46

   Klíčové slovo
   automatic irrigation system, global climate change, irrigation system project, water need, pedology [1]
   automatic irrigation system, global climate change, water need, water supply [1]
   automatický závlahový systém, globální změna klimatu, vláhová potřeba, vodní zdroj [1]
   automatizovaný závlahový systém (AZS), globální změna klimatu, návrh AZS, vláhová potřeba, pedologie [1]
   Construction waste, construction materiál,recycling [1]
   ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001, Environmentální systém managementu, Právní a jiné požadavky, Environmentální aspekt [1]
   Domestic waste, municipal solid waste, waste management, waste composition, waste production and treatment, analysis, optimization [1]
   Domovní odpad, komunální odpad, odpadové hospodářství, skladba odpadu, produkce a nakládání s odpady, analýza, optimalizace [1]
   erosion, erosion risks, USLE, erosion control measures, Atlas EROZE, Žižice [1]
   eroze, erozní ohroženost, USLE, protierozní opatření, Atlas EROZE, Žižice [1]
   flow,grant,small water reservoir [1]
   ISO 14001, ISO 9001, Environmental Management System, Law and other requirements, Environmental Aspect [1]
   Isotope hydrology, Lužická Nisa river, stable isotopes of oxygen and hydrogen, meteoric water line, runoff separation, water residence time, box plot statistics [1]
   Izotopová hydrologie, Lužická Nisa, stabilní izotopy kyslíku a vodíku, meteorická čára vody, separace odtoku, doba zdržení vody, box plot statistika [1]
   jez, Katovice, rybí přechod, zprůchodnění jezu, zprůchodnění migrační překážky, [1]
   krajinaekologická stabilitakompromisní využitíChloumek u Mělníka [1]
   Landfill site, Dangerous waste landfill site, Old ecological burdens,Waste, Reclamation,Sealing component,Insulation layer [1]
   landscapeecological stabilitycompromise exploitationChloumek u Mělníka [1]
   malá vodní nádrž, jednoúčelová nádrž, víceúčelová nádrž, ztráty vody, závlaha, chmelnice [1]
   malá vodní nádrž, obnova, rekonstrukce, hráz, litorální pásmo, zátopa, bezpečnostní přeliv, výpustné zařízení, rybniční stoka, koryto toku, návrhový průtok [1]