Now showing items 1-20 of 160

  • Návrh biodiverzní vegetační střechy 

   Author: Tomáš Bednář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Vaněčková Vendulka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je zpracování rešerše na téma zelené střechy a druhá část je praktický návrh biodiverzní střechy na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Práce je zaměřena na zpracování ...
  • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

   Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...
  • Posouzení zanášení nádrží v povodí Výrovky 

   Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Jáchymová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   S rozvojem zemědělské činnosti a stále častějším narušováním přirozeného povrchu se eroze půdy postupně stala velkým problémem, který může negativně ovlivňovat vlastnosti a kvalitu vod a mimo jiné způsobuje obrovské ztráty ...
  • Separace barevných kovů ze škváry při spalování odpadu 

   Author: Hana Vakošová; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   S vývojom spoločnosti sa mení i množstvo a zloženie odpadu, s ktorým je potrebné sa vyrovnať. Je snaha o to, aby nakladanie s týmto odpadom prebiehalo s ohľadom na zdravie obyvateľstva. Okrem toho je čím ďalej dôležitejšie ...
  • Izotopová separace odtoku podzemní a půdní vody na povodí Uhlířská 

   Author: Martin Zdvořák; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody naměřené v Jizerských horách v letech 2007-2017 na experimentálním povodí Uhlířská, které se nachází na horním toku Černé Nisy. Analýza je provedena pomocí ...
  • Návrh a testování žlabu pro hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu 

   Author: Anna Mašková; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   První část této bakalářské práce se zabývá rešerší odborné literatury na témata zelené střechy, umělé mokřady a mokřadní střechy, konkrétněji schopností mokřadů čistit znečištěnou vodu, volbou substrátu a rostlin do mokřadu ...
  • Posouzení charakteristik střešního substrátu s příměsí recyklovaných materiálů 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Při výstavbě extenzivních zelených střech začíná být trendem využívat substrát se složkami recyklovaného materiálu. V této práci jsou zkoumány a porovnávány tři substráty zelených střech použité pro výstavbu experimentální ...
  • Revitalizace přítoku Srbického potoka 

   Author: Matyáš Franta; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V bakalářské práci je řešena revitalizace vodního toku v lokalitě Pilař ve Voticích. Návrh je řešen ve dvou variantách, které se liší zejména směrovým vedením nivelety koryta, použitými materiály či doprovodnými objekty v ...
  • Potenciál a možnosti řešení kapkové závlahy 

   Author: Jan Šnábl; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Jeřábek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá popisem situace závlah v České republice a jejími trendy. V současné době je používání kapkové závlahy vyhodnoceno jako nejúspornější závlahový způsob z hlediska využívání vodních zdrojů. Reakcí ...
  • Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště 

   Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde ...
  • Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost ...
  • Studie revitalizace toku Čertoryje 

   Author: Markéta Šišková; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je členěna podle struktury ...
  • Studie vodního hospodářství v areálu kláštera Drasty 

   Author: Jáchym Rykl; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Budovaný areál kláštera bosých karmelitek v Drastech se nachází na místě bývalého zemědělského statku a jeho přilehlých pozemků, kde nyní řádové sestry budují celý komplex budov, pěstebních zahrad, parku, lesa atd. V ...
  • Studie obnovy rybníka Hartenberg 

   Author: Pavel Benda; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce se zabývá obnovou bývalého zámeckého rybníka Hartenberg. Rybník je v současné době zcela zanesen sedimenty, v místě bývalé spodní výpusti dochází k průtokům skrz hráz a historický bezpečnostní přeliv je ve ...
  • Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 

   Author: Radka Anýžová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Bauer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce pojednává o vlivu vývoje využití území na retenční kapacitu v oblasti vodní nádrže Vrchlice. Retenční kapacita území byla posuzována v období od poloviny 19. století až do současnosti. Touto prací ...
  • Zelené střechy a jejich zavlažování 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je věnována problematice zelených střech a možnosti jejich zavlažování. V teoretické části jsou zahrnuty základní informace k zeleným střechám, jejich typy, funkce a dělení. Nechybí ani zmínka o jejich ...
  • Srážko-odtokové procesy na povodí Želešského a Stružineckého potoka 

   Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci „Analýza srážko-odtokových procesů na povodí Stružineckého a Želešského potoka“ se budeme věnovat reakci povodí na zasažení N-letými srážkami, a to metodou CN křivek. Nejprve zhodnotíme všechny dostupné ...
  • Studie vodohospodáýřských optaření v povodí Vecného potoka 

   Author: Simona Rožňovjaková; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdia vodohospodárskych opatrení v povodí Večného potoka. Za týmto účelom bude prevedený dôsledný prieskum celého povodia, na základe ktorého bude vypracovaný pasport vodných tokov s ...
  • Studie rekostrukce rybníka na Úsobském potoce u obce Chválkov 

   Author: Veronika Krejčová; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem rekonstrukce malé vodní nádrže na toku Úsobského potoka v katastrálním území Chválkov. Studie se zaměřuje na celkovou rekonstrukci včetně odbahnění, úpravy tělesa hráze a funkčních ...
  • Studie výstavby malé vodní nádrže v k.ú. Volavec 

   Author: Jan Havlín; Supervisor: David Václav; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na studií nově navrhované malé vodní nádrže v k. ú Volavec východně v údolnici od Černého háje. Obsah je rozdělen na dvě části, textovou a výkresovou. Podkladem je geodetické zaměření, ...