Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 110

  • Studie využití přírodní lokality "Prosecké skály" 

   Autor: Kubínová Romana; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Červinková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu přírodní lokality Prosecké skály, následované studií možností revitalizace a dalším využití této oblasti. Na základě terénního průzkumu a poskytnutých datových ...
  • Studie materiálové skladby směsného domovního odpadu 

   Autor: Čermáková Kateřina; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hrabina David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje rozboru materiálové skladby směsného domovního resp. komunálního odpadu ve třech obytných zástavbách města Hradec Králové. Teoretická část se věnuje komunálnímu odpadu, způsobům jeho separace, ...
  • Studie výstavby malé vodní nádrže na Černém potoce 

   Autor: Jarošová Veronika; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce zabývá studií výstavby malé vodní nádrže na přítoku Černého potoka v katastrálním území Světlík, okres Český Krumlov. Požadavek ke zpracování této studie vzešel od investora a majitele pozemku, na ...
  • Studie výstavby MVN u obce Vlachovo Březí (okr. Prachatice) 

   Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavním předmětem práce je návrh optimálního řešení malé vodní nádrže na pozemku soukromého investora u obce Vlachovo Březí. V úvodu studie je popsán řešený pozemek a jeho blízké okolí. Dále je řešen výpočet návrhového ...
  • Studie obnovy zaniklé vodní nádrže na Ždárském potoce 

   Autor: Bejčková Karolína; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce je návrh obnovy zaniklé vodní nádrže na Žďárském potoce v Doupovských horách. Hlavním účelem obnovy malé vodní nádrže je zadržení vody v krajině a podpora druhové rozmanitosti vytvořením prostředí ...
  • Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu 

   Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Návrh uzavření a rekultivace skládky nebezpečného odpadu STOH V. Ve spolupráci se společností Synthesia a.s., která je vlastníkem skládky. Součástí práce je finanční analýza návrhu. Teoretická část se věnuje nejen nebezpečnému ...
  • Studie závlahového systému klášterního areálu Svatý Kopeček u Olomouce 

   Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Teoretická část bakalářská práce se zabývá postupem návrhu automatických závlahových systémů. Popisuje jednotlivé kroky práce na projektu, od obeznámení projektanta se situací, přes návrh rozmístění postřikovačů, dimenzování ...
  • Studie vodní nádrže na toku Blšanky pod obcí Kryry 

   Autor: Sýs Vojtěch; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie výstavby malé vodní nádrže na Blšance pod obcí Kryry. Hlavním účelem nádrže je akumulace vody pro pokrytí potřeb vody pro závlahu chmelnic. Cílem studie je určení rozsahu ploch chmelnic ...
  • Zhodnocení hydrologické situace v lokalitě Hosty-Močín 

   Autor: Mužík Sven; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Valentová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této bakalářské práci je řešen současný stav hydrologických poměrů na pozemcích číslo 3294/3 a 62/2 na území obce Hosty. Hlavním důvodem pro zpracování práce je soustavné zamokřování pozemků půdní i podzemní vodou. ...
  • Optimalizace odpadového hospodářství města Králíky 

   Autor: Jílková Markéta; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce pojednává o problematice odpadového hospodářství města Králíky. V první části se práce zabývá analýzou současného stavu zavedeného systému nakládání s odpady na daném území, statistickými údaji vyprodukovaného ...
  • Optimalizace zpracování stavebního odpadu 

   Autor: Brabec Vojtěch; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Pačesová Terezie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá stavebním odpadem, jeho recyklací a optimalizací konceptu využívání takto zpracovaných materiálů ve stavebnictví. Tato problematika je v práci řešena nejen teoreticky, ale i na příkladu z praxe. ...
  • Studie využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno 

   Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Smyslem a cílem této bakalářské práce bylo vypracovat studii využití území zaniklého rybníka v areálu zámku Líšno. Byly navrženy tři typy řešení. První typ řešení předpokládá vytvoření tůněk a rybníčků jako výsledek ...
  • Studie přírodních podmínek v katastru obce Žižice 

   Autor: Frühaufová Eliška; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami v obci Žižice, 6 km východně od Slaného v okrese Kladno, Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit stav přírodních podmínek a v rámci návrhu ÚSES stav zlepšit. Práce ...
  • Zavádění ISO norem v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. 

   Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Beránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací environmentálního systému managementu na základě požadavků normy ČSN EN ISO 14001: 2005 do společnosti Chodské vodárny a kanalizace a. s. Tato firma se řídí již zavedenou normou ...
  • Studie migračního zprůchodnění jezu na řece Otavě v obci Katovice 

   Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Zadáním bakalářské práce je zpracovat možnosti migračního zprůchodnění jezu v Katovicích na řece Otavě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii zprůchodňování jezu a migračních překážek. Je zde ...
  • Studie automatizovaného závlahového systému zahrady RD v lokalitě Olomouc 

   Autor: Vašková Iveta; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Vejsada Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizovaných závlahových systémů. Popisuje jejich narůstající důležitost v návaznosti na globální změnu klimatu. Dále možnosti jejich využití a přínos, který mají pro ...
  • Studie překládacích stanic odpadu pro Středočeský kraj 

   Autor: Mrázková Nikola; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce je soustředěna na vytvoření stavebnětechnické studie překládacích stanic pro Středočeský kraj na základě zvolených lokalit a hmotnostních toků odpadu pro jednotlivé svozové oblasti. Byly vytvořeny 3 varianty ...
  • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

   Autor: Vlček Jakub; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
  • Studie přírodních podmínek a využitelnosti lokality Chloumek 

   Autor: Vlasák Karel; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením stávajících přírodních podmínek lokality Chloumek u Mělníka. Práce hodnotí, s využitím GIS a volně přístupných dat, ekologickou stabilitu širšího území - mikroregionu Mělník (MR ...
  • Studie erozní ohroženosti v katastru obce Žižice 

   Autor: Stašek Jakub; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Nekardová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je výpočet erozní ohroženosti v katastru obce Žižice a zjednodušený návrh protierozních opatření. Posouzení stávajícího stavu a návrh protierozních opatření jsem prováděl pomocí programu Atlas ...