Now showing items 1-20 of 173

  • Optimalizace složení substrátu zelených střech s příměsí recyklovaných materiálů 

   Author: Magdaléna Radová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Dubský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá možnými riziky spojenými s využíváním recyklovaných materiálů v substrátech zelených střech. Konkrétně se zaměřuje na chrom v recyklátu z inertních stavebních odpadů, který v minerální složce ...
  • Vodohospodářské řešení obchvatu Lomnice nad Lužnicí 

   Author: Dominik Hejhal; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Rechcíglová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   V rámci této bakalářské práce je řešen návrh systému odvedení srážkových vod plánovaného obchvatu silnice I/24, jak ze zpevněných ploch, tak i okolních pozemků. Dále je řešena úprava 3 vodních toků, které kříží navrženou ...
  • Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku 

   Author: Anna Tomková; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Schwarzová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce „Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku“ se zabývá rozborem současného stavu a následným vyhodnocením sběru bioodpadu a nakládání s bioodpadem ve členských obcích Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO ...
  • Vliv požáru na změny půdy a vývoj vegetačního pokryvu 

   Author: Kryštof Valenta; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá zkoumání půdních charakteristik a obnovy vegetace po lesním požáru v České Švýcarsku. Konktrétněji se soustřeďuje na vztah mezi erozí živin a obnovou vegetace. Zpracovaná data v této práci byla ...
  • Vyhodnocení vodního režimu na výzkumné ploše v NPR Rašeliniště Jizery 

   Author: Martin Brůžek; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vodního režimu rašeliny na území revitalizovaného rašeliniště v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery (OP NPR Rašeliniště Jizery), které je součástí ...
  • Posouzení vývoje odběrů závlahové vody v ČR 

   Author: Tereza Petříčková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce obsahuje rešerši pro stanovení podmínek odběrů závlahové vody v České republice a ve vybraných Evropských státech. Dále popisuje dostupné zdroje dat, které poskytují informace o závlahách v České republice. ...
  • Identifikace rizik erozního smyvu pro intravilán sídel Olešná a Divišov 

   Author: Martina Mazancová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Jáchymová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Téma ohroženosti sídel erozí půdy a transportem sedimentu je relevantní pro současnou společnost, protože tyto procesy mají významný vliv na kvalitu vody, biodiverzitu, kvalitu půd, stabilitu svahů, infrastrukturu a na ...
  • Studie návrhu uplatnění prvků mikrozávlahy ze sortimentu Hunter na zelených střechách rodinného domu, jako alternativa úsporného zavlažování 

   Author: Leona Marešová; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh automatického závlahového systému na zelených střechách rodinného domu s použitím prvků mikrozávlahy. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o zelených střechách, ...
  • Úprava databáze vybraných golfových hřišť ČR a návrh řešení bilance potřeby závlahové vody pro vybrané hřiště 

   Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dittert Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Teoretická část této práce byla zaměřena na zhodnocení významu golfových hřišť v krajině, a to analýzou různých literárních zdrojů. Postupně bylo nahlíženo na vlivy takto využitých ploch na okolní krajinu i problémy, které ...
  • Posouzení vývoje hodnot vláhové bilance vybraných zemědělských plodin v ČR 

   Author: Ilona Sedláčková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   V posledních letech se stále více projevuje klimatická změna, která má dopad i na evapotranspiraci zemědělských plodin. Vyšší teploty a nedostatek srážek mají vliv na vývoj vláhové bilance, která je pro plodiny důležitá. ...
  • Hospodaření se srážkovou vodou na vlastním pozemku - návrh zahradního jezírka, zelené střechy a akumulační dešťové nádrže 

   Author: Tomáš Strachota; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku hospodaření se srážkovou vodou na pozemku. Teoretická část práce obsahuje rešerši zásad hospodaření se srážkovou vodou a jejich podchycení v legislativě ČR, dotačního titulu Nová ...
  • Studie protipovodňových opatření na VT "Potok od Tisé" 

   Author: Pavla Burešová; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je studie protipovodňových opatření na VT Potok od Tisé a jeho koncepční návrh. Cílem je vyhodnocení lokálních kritických míst na vodním toku a analýza odtoku vody korytem na základě terénního ...
  • Vyhodnocení změny klimatu a hydrologického režimu v povodí Uhlířská 

   Author: Nikola Vránová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Šípek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením srážkového úhrnu, teploty vzduchu, stupně nasycení půdy a průtoku na dílčím povodí Porsche v povodí Uhlířská. Na této analýze dat jsem zjistila, že v povodí Uhlířská dochází k poklesu ...
  • Návrh biodiverzní vegetační střechy 

   Author: Tomáš Bednář; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Vaněčková Vendulka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je zpracování rešerše na téma zelené střechy a druhá část je praktický návrh biodiverzní střechy na budovu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Práce je zaměřena na zpracování ...
  • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

   Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...
  • Posouzení zanášení nádrží v povodí Výrovky 

   Author: Šimon Kutil; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Jáchymová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   S rozvojem zemědělské činnosti a stále častějším narušováním přirozeného povrchu se eroze půdy postupně stala velkým problémem, který může negativně ovlivňovat vlastnosti a kvalitu vod a mimo jiné způsobuje obrovské ztráty ...
  • Separace barevných kovů ze škváry při spalování odpadu 

   Author: Hana Vakošová; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   S vývojom spoločnosti sa mení i množstvo a zloženie odpadu, s ktorým je potrebné sa vyrovnať. Je snaha o to, aby nakladanie s týmto odpadom prebiehalo s ohľadom na zdravie obyvateľstva. Okrem toho je čím ďalej dôležitejšie ...
  • Izotopová separace odtoku podzemní a půdní vody na povodí Uhlířská 

   Author: Martin Zdvořák; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody naměřené v Jizerských horách v letech 2007-2017 na experimentálním povodí Uhlířská, které se nachází na horním toku Černé Nisy. Analýza je provedena pomocí ...
  • Návrh a testování žlabu pro hybridní mokřadně-extenzivní zelenou střechu 

   Author: Anna Mašková; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Chorazy Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   První část této bakalářské práce se zabývá rešerší odborné literatury na témata zelené střechy, umělé mokřady a mokřadní střechy, konkrétněji schopností mokřadů čistit znečištěnou vodu, volbou substrátu a rostlin do mokřadu ...
  • Posouzení charakteristik střešního substrátu s příměsí recyklovaných materiálů 

   Author: Thi Mai Dung Do; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Při výstavbě extenzivních zelených střech začíná být trendem využívat substrát se složkami recyklovaného materiálu. V této práci jsou zkoumány a porovnávány tři substráty zelených střech použité pro výstavbu experimentální ...