Now showing items 1-20 of 151

  • Vyhodnocení vodního režimu revitalizovaného jizerského rašeliniště 

   Author: Vesta Pushkareva; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vackář František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem této práce je posoudit vliv revitalizace rašeliniště na vodní režim a vyhodnotit jeho průběh až od roku 2008 do 2020. Zájmovou lokalitou je Rašeliniště Jizery, kde revitalizace proběhla v roce 2013. V dané práci jde ...
  • Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů 

   Author: Jaroslav Oršuliak; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost ...
  • Studie revitalizace toku Čertoryje 

   Author: Markéta Šišková; Supervisor: Koudelka Petr; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem práce bylo navrhnout řešení revitalizace vodního toku Čertoryje v Českém ráji v úseku ř.km 1,200 00 – 1,510 00. Práce byla vypracována na základě terénního prů- zkumu a dostupných podkladů a je členěna podle struktury ...
  • Studie vodního hospodářství v areálu kláštera Drasty 

   Author: Jáchym Rykl; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Budovaný areál kláštera bosých karmelitek v Drastech se nachází na místě bývalého zemědělského statku a jeho přilehlých pozemků, kde nyní řádové sestry budují celý komplex budov, pěstebních zahrad, parku, lesa atd. V ...
  • Studie obnovy rybníka Hartenberg 

   Author: Pavel Benda; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce se zabývá obnovou bývalého zámeckého rybníka Hartenberg. Rybník je v současné době zcela zanesen sedimenty, v místě bývalé spodní výpusti dochází k průtokům skrz hráz a historický bezpečnostní přeliv je ve ...
  • Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 

   Author: Radka Anýžová; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Bauer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce pojednává o vlivu vývoje využití území na retenční kapacitu v oblasti vodní nádrže Vrchlice. Retenční kapacita území byla posuzována v období od poloviny 19. století až do současnosti. Touto prací ...
  • Zelené střechy a jejich zavlažování 

   Author: Anna Ratzenbeková; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je věnována problematice zelených střech a možnosti jejich zavlažování. V teoretické části jsou zahrnuty základní informace k zeleným střechám, jejich typy, funkce a dělení. Nechybí ani zmínka o jejich ...
  • Srážko-odtokové procesy na povodí Želešského a Stružineckého potoka 

   Author: Hana Klímová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Dostál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V bakalářské práci „Analýza srážko-odtokových procesů na povodí Stružineckého a Želešského potoka“ se budeme věnovat reakci povodí na zasažení N-letými srážkami, a to metodou CN křivek. Nejprve zhodnotíme všechny dostupné ...
  • Studie vodohospodáýřských optaření v povodí Vecného potoka 

   Author: Simona Rožňovjaková; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Křovák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdia vodohospodárskych opatrení v povodí Večného potoka. Za týmto účelom bude prevedený dôsledný prieskum celého povodia, na základe ktorého bude vypracovaný pasport vodných tokov s ...
  • Studie rekostrukce rybníka na Úsobském potoce u obce Chválkov 

   Author: Veronika Krejčová; Supervisor: David Václav; Opponent: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem rekonstrukce malé vodní nádrže na toku Úsobského potoka v katastrálním území Chválkov. Studie se zaměřuje na celkovou rekonstrukci včetně odbahnění, úpravy tělesa hráze a funkčních ...
  • Studie výstavby malé vodní nádrže v k.ú. Volavec 

   Author: Jan Havlín; Supervisor: David Václav; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na studií nově navrhované malé vodní nádrže v k. ú Volavec východně v údolnici od Černého háje. Obsah je rozdělen na dvě části, textovou a výkresovou. Podkladem je geodetické zaměření, ...
  • Vodohospodářské řešení koryta řeky Klabavy v rokycanském intravilánu 

   Author: Adam Babuljak; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce popisuje problematiku protipovodňové ochrany v České republice a blíže specifikuje opatření v intravilánech měst, u kterých je kladen důraz na přírodě blízké provedení. Dále se práce zabývá úsekem řeky ...
  • Studie odtokových poměrů v k.ú. Libštát pro potřeby pozemkových úprav 

   Author: Jan-František Kubát; Supervisor: Kavka Petr; Opponent: Skřivanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je studie odtokových poměrů a určení erozní ohroženosti v katastrálním území Libštát. Pro tento účel byly využity geografické informační systémy pro distribuované výpočty charakteristik vodní ...
  • Návrh revitalizace rašeliniště Borkovická blata 

   Author: Vladimír Nousek; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Cílem této práce je popsat a přiblížit problematiku rašelinišť a navrhnout revitalizační opatření pro dosažení přirozeného vodního režimu rašeliniště. Práce je rozdělena na část rešeršní (teoretickou) a praktickou. V ...
  • Mrznutí a tání vody v porézním prostředí 

   Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Sněhota Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést sérii testovacích experimentů mrznutí a tání na vzorku naplněného vzduchem, vodou a plně nasyceným pískem. Měřící sestava byla v rámci bakalářské práce upravena, byla nainstalována ...
  • Vyhodnocení srážkoodtokových epizod na povodí Uhlířská 

   Author: Kateřina Školová; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Hrnčíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   V této práci jsou prezentovány a zpracovány srážko-odtokové epizody z let 2007–2017 z experimentálního povodí Uhlířská v Jizerských horách. Celkem je analyzováno 88 epizod. Klíčovým podkladem jsou naměřená data srážek, ...
  • VN Břístev - projekt 

   Author: Jáchym Dobeš; Supervisor: Vokurka Adam; Opponent: Čašek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na malou vodní nádrž Břístev. Lokalita vodní nádrže je v obci Břístev ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk. V minulosti se v místě ...
  • Zavlažované zelené stěny a zelené fasády a jejich přínos pro Modro-zelenou infrastrukturu 

   Author: Simona Hřebcová; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Hanzík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na klasifikaci zelených stěn a jejich závlahu. Zároveň se bakalářská práce zabývá ziskem certifikátů pro budovy šetrné k životnímu prostředí. V praktické části je řešen návrh interiérové živé stěny.
  • Studie obnovy Klocova rybníka v Plzni 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: David Václav; Opponent: Koudelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovy zaniklého rybníka na okraji města Plzně, součástí studie jsou výkresy možné obnovy konstrukce, záznamy aktuálního stavu, výpočty návrhových průtoků na objektech nádrže a ...
  • Posouzení možnosti zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků v Dolním Dobřejově 

   Author: Monika Smrčinová; Supervisor: David Václav; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků. Nejdříve je provedeno posouzení transformace 20 leté a 100 leté vlny na nejníže položeném rybníku, který je průtočný. Následně ...