Now showing items 1-20 of 174

  • Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Author: Nesnídal David; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

   Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
  • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

   Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
  • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Author: Rechcíglová Nikola; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku 

   Author: Anna Tomková; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Schwarzová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce „Analýza sběru bioodpadu na Broumovsku“ se zabývá rozborem současného stavu a následným vyhodnocením sběru bioodpadu a nakládání s bioodpadem ve členských obcích Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO ...
  • Demonstrační experiment s měřením odtoku z extenzivních zelených střech 

   Author: Eliška Johanisová; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zelených střech. Zkoumá odtok vody z extenzivních zelených střech o různých skladbách při skrápěcím experimentu a popisuje prostorovou nerovnoměrnost skrápění při zvolené ...
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Tománková Klára; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fotogrammetrické vyhodnocení kapkové eroze 

   Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kapkové eroze na třech odlišných půdách na čtyřech měřících stanovištích v Rakousku a České republice. Půdní vzorky byly vystaveny přirozeným srážkám. Na každém měřícím ...
  • Fyzikální modelování infiltrace srážky pod hranou fotovoltaického panelu 

   Author: Pytlová Eva; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hodnocení retenční kapacity malých vodních nádrží a potenciálu jejího zvýšení v povodí Blanice 

   Author: Zrzavecká Anna; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Snaha o zvyšování zásoby vody v krajině je v dnešní době stále více aktuální hlavně v souvislosti s extrémně suchými obdobími. Významným zdrojem zásoby vody pro řešení tohoto problému jsou bezesporu malé vodní nádrže v ...
  • Hospodaření se srážkovou vodou na vlastním pozemku - návrh zahradního jezírka, zelené střechy a akumulační dešťové nádrže 

   Author: Tomáš Strachota; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku hospodaření se srážkovou vodou na pozemku. Teoretická část práce obsahuje rešerši zásad hospodaření se srážkovou vodou a jejich podchycení v legislativě ČR, dotačního titulu Nová ...
  • Hydrologické posouzení povodí Divišovského potoka s využitím modelu GSSHA 

   Author: Černochová Kateřina; Supervisor: David Václav; Opponent: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Identifikace rizik erozního smyvu pro intravilán sídel Olešná a Divišov 

   Author: Martina Mazancová; Supervisor: Bauer Miroslav; Opponent: Jáchymová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Téma ohroženosti sídel erozí půdy a transportem sedimentu je relevantní pro současnou společnost, protože tyto procesy mají významný vliv na kvalitu vody, biodiverzitu, kvalitu půd, stabilitu svahů, infrastrukturu a na ...
  • Izotopová separace odtoku podzemní a půdní vody na povodí Uhlířská 

   Author: Martin Zdvořák; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V této bakalářské práci jsou zpracovány srážko-odtokové epizody naměřené v Jizerských horách v letech 2007-2017 na experimentálním povodí Uhlířská, které se nachází na horním toku Černé Nisy. Analýza je provedena pomocí ...
  • Kalibrace vlhkostní stanice TMS3 pro vodní režim půd 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompostárna Dražkovice 

   Author: Hloušková Eva; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kompostárna Hranice 

   Author: Šeinerová Alena; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření nasycené hydraulické vodivosti půdy infiltračně-výtokovým experimentem 

   Author: Kubíček Jaroslav; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)