Now showing items 1-20 of 151

  • Adaptace na klimatickou změnu na Praze 9 a 14 

   Author: Nesnídal David; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternativa zpracování tekutých odpadů - skládka Růžodol 

   Author: Grünbaum Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Analýza historického vývoje rybníků na Bohdanečsku 

   Author: Papežová Hana; Supervisor: David Václav; Opponent: Kavka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá grafickým porovnáním historického vývoje rybníků od roku 1720 do současnosti. Podkladové mapy zahrnovaly mapy Müllerova mapování, I. vojenského mapování, II. vojenského mapování, III. vojenského mapování, ...
  • Analýza historického vývoje rybníků v oblasti mezi Chocní a Borohrádkem 

   Author: Keprtová Erika; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V oblasti mezi Chocní a Borohrádkem se dříve nacházelo mnoho rybníků, které následně byly vypuštěny. O několik desítek let později byly některé rybníky obnoveny nebo vystavěny nové. V bakalářské práci se využijí staré mapy ...
  • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Krása Josef; Opponent: David Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
  • Analýza problémů a vyhodnocení podkladů pro protipovodňovou ochranu obcí Zvířetice-Podhradí 

   Author: Rechcíglová Nikola; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální výzkum infiltrace do substrátu zelené střechy 

   Author: Tománková Klára; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Balík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fotogrammetrické vyhodnocení kapkové eroze 

   Author: Michal Vrána; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kapkové eroze na třech odlišných půdách na čtyřech měřících stanovištích v Rakousku a České republice. Půdní vzorky byly vystaveny přirozeným srážkám. Na každém měřícím ...
  • Fyzikální modelování infiltrace srážky pod hranou fotovoltaického panelu 

   Author: Pytlová Eva; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Jelínková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hodnocení retenční kapacity malých vodních nádrží a potenciálu jejího zvýšení v povodí Blanice 

   Author: Zrzavecká Anna; Supervisor: David Václav; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Snaha o zvyšování zásoby vody v krajině je v dnešní době stále více aktuální hlavně v souvislosti s extrémně suchými obdobími. Významným zdrojem zásoby vody pro řešení tohoto problému jsou bezesporu malé vodní nádrže v ...
  • Hydrologické posouzení povodí Divišovského potoka s využitím modelu GSSHA 

   Author: Černochová Kateřina; Supervisor: David Václav; Opponent: Dvořáková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kalibrace vlhkostní stanice TMS3 pro vodní režim půd 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompostárna Dražkovice 

   Author: Hloušková Eva; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Kompostárna Hranice 

   Author: Šeinerová Alena; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření nasycené hydraulické vodivosti půdy infiltračně-výtokovým experimentem 

   Author: Kubíček Jaroslav; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Modelování dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí 

   Author: Princ Tomáš; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Dušek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modernizace sanační linky zaolejovaných vod 

   Author: Vlček Jakub; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Dědič Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na modernizaci sanační linky zaolejovaných vod. V práci jsou shrnuty základní informace o lince na čištění zaolejovaných vod a jednotlivých zařízení, které jsou její součástí. Jednou z částí ...
  • Mrznutí a tání vody v porézním prostředí 

   Author: Jakub Jurák; Supervisor: Sobotková Martina; Opponent: Sněhota Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést sérii testovacích experimentů mrznutí a tání na vzorku naplněného vzduchem, vodou a plně nasyceným pískem. Měřící sestava byla v rámci bakalářské práce upravena, byla nainstalována ...
  • Návrh hrazení drenážních příkopů k revitalizaci PR Nová Louka 

   Author: Vackář František; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Motl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh kompostárny Zlatý vrch 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Dočkal Martin; Opponent: Blažková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)