Zobrazují se záznamy 1-20 z 330

   Klíčové slovo
   - aluminium construction - database of contracts - price indicators - regression curve - direct and indirect costs - AC-calc: tool for pricing of aluminium construction [1]
   - hliníkové konstrukce - databáze zakázek - cenové ukazatele - regresní křivka - přímé a nepřímé náklady - AC-calc: nástroj na oceňování hliníkových konstrukcí [1]
   3E principles, effectiveness, efficiency, economy, public procurement, economic return, sustainability [1]
   4Projects, BIM - Building Information Modeling, IPD - Integrated Project Delivery, Project Management, Software solution of managing projects [1]
   4Projects, BIM - Informační modelování budov, IPD - Integrovaná dodávka projektu, Projektový management, Softwarová podpora řízení projektů [1]
   A feasibility study, net-present-value, price map, financial plan, analysis of the risks. [1]
   Additional costruction works, cultrural heritage, tender, restoration [1]
   Analýza nákladů a přínosů, CBA, zateplování, finanční analýza, ekonomická analýza, analýza citlivosti [1]
   Analýza okolí, náklady, výnosy, hodnocení efektivnosti [1]
   Analýza trhu, analýza rizik projektu, finanční analýza, zdroje financování. [1]
   Analýza trhu, marketingový mix, nákladový způsob ocenění nemovitosti, finanční analýza, finanční ukazatele, analýza rizik. [1]
   appraisement, real estate, market value, method of comparison, method of returns, cost method, depreciation, administrative price [1]
   Appraisement, reconstruction, financial plan [1]
   Basic division of pool building, types of swimming pools, coverage, roofing, equipment and basic building proces, criterias for its choice, prize, optimal choice [1]
   Betonový most, náklady životního cyklu, náklady, výkaz výměr, položkový rozpočet, mostní konstrukce trámová, mostní konstrukce desková, mostní konstrukce nosníková, datová základna. [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), koordinátor BOZP, legislativa [1]
   Bezpečnost ochrana a zdraví při práci (BOZP), Plán BOZP na staveništi, Koordinátor BOZP [1]
   Bezvýkopové technologie, Live Insertion, On-Line Replacement, výkopová technologie [1]
   BIM (Building Information Modeling), Building company, Implementation, BIM systems [1]
   BIM (Building Informaton Modeling), BIM protocol, data structure, project management, model [1]