Now showing items 1-20 of 690

  • Analýza trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem 

   Author: Filip Tlustý; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy z oblasti realitního trhu a oceňování ...
  • Technicko-ekonomické porovnání skladby obvodových plášťů pasivních rodinných domů 

   Author: Štěpán Pecka; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Autor se v této práci zabývá rozborem zvolených typů skladeb obvodových plášťů domů v pasivním standardu. Autor zpracovává vícekriteriální analýzu zvolených skladeb obvodových plášťů, které hodnotí pomocí zvolených kritérií. ...
  • Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a projektového managementu 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Černý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor zpohledu facility managementu a projektového managementu. Teoretická část se zabývá tématy facility managementu a projektového managementu se ...
  • Zvýšení efektivity poskytovatele facility managementu 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Goldšmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   V této diplomové práci se řeší služby poskytovatele Facility managementu. K vypracování práce bylo nutné zanalyzovat poskytované služby, jejich podrobný popis a průzkum vozového parku. Cílem této práce je zhodnotit, ...
  • Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací 

   Author: Martina Pěničková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce „Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací“ je porovnání tepelných izolací pro kontaktní zateplovací systém. Ve výběru variant jsou zastoupeny jak anorganické, tak organické materiály. ...
  • Posouzení finančního zdraví vybraných stavebních společností pomocí bankrotních modelů 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Brodilová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností. První kapitola je věnována teorii, co to bankrotní modely jsou a jaké vstupní informace jsou nutné pro dosazení do bankrotních modelů ...
  • Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v Řevničovské zahradě 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí 

   Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část se věnuje vysvětlení problematiky v oblasti investování. V teoretické ...
  • Efektivnost investice výstavbového projektu 

   Author: Karel Schingler; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Mikolášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikou výstavbových projektů. Na konkrétním pozemku je řešen návrh zjednodušené územní studie, plán investičního záměru výstavbového projektu, stanovení nákladů a následné variace jeho ...
  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
  • Vyhodnocení investice do tenisového areálu 

   Author: Linda Kukolová; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Nešporová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do tenisového komplexu. Nejprve je popsán záměr a funkce areálu, umístění a technický popis jednotlivých stavebních objektů. Další kapitola řeší analýzu trhu, kde je popsaná ...
  • Výběr a řízení subdodávek generálním dodavatelem 

   Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vlasák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřená na výběr a řízení subdodávek ve společnosti Metrostav a.s. na stavbě rekonstrukce AB Bubenská. Práce se skládá ze dvou části, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na výstavbový ...
  • Vznik a fungování nového podniku stavební mechanizace na základě fúze již existujících podniků 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování studie o možném spojení tří podniků zabývajících se stavebně-mechanizačními pracemi. Tato studie vychází ze situace na stavebním trhu. V rámci této práce jsou prozkoumány veškeré ...
  • Porovnání mezinárodních stavebních společností s využitím finanční analýzy 

   Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Klekner Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je analýza finančních výkazů vybraných evropských stavebních společností, na základě které je provedena finanční analýza poměrovými ukazateli a porovnání vybraných společností. Práce se věnuje ...
  • Podnikatelský plán pro založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Kubelka Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této diplomové práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství a následně rozhodnout o jeho realizovatelnosti. Práce je zpracována ...
  • Řízení změn na projektu v průběhu realizace 

   Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Kašpar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato práce se zabývá řízením změn na dvou konkrétních projektech. Řízení změn vychází ze smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Teoretická část popisuje projektové řízení. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější dodavatelské ...
  • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

   Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...
  • Výroba a výstavba eko domů s využitím BIM 

   Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Farář Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím technologie a metodiky BIM pro potenciální standardizaci výroby a výstavby ze slaměných panelů. V úvodu je přiblížena problematika práce s alternativním ekologickým materiálem jako je ...
  • Komparativní analýza řízení podniku 

   Author: Michal Hyben; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stavebního trhu a vybraných stavebních podniků vČeské republice a vSpojených státech amerických. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na ...
  • Zavedení BIM u existující stavby - užití klasifikačního systému CCI a otestování DSS 

   Author: Daria Bobina; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tůma Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce má za hlavní cíle vysvětlit, jak se rozvíjí digitalizace stavebnictví, otestovat a posoudit přínosy datového standardu stavebnictví (dále DSS) a vyzkoušet užití nového systému „Construction Classification ...