News

Master Theses - 11126

Recently added

Now showing items 1-20 of 681

  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
  • Vyhodnocení investice do tenisového areálu 

   Author: Linda Kukolová; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Nešporová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do tenisového komplexu. Nejprve je popsán záměr a funkce areálu, umístění a technický popis jednotlivých stavebních objektů. Další kapitola řeší analýzu trhu, kde je popsaná ...
  • Výběr a řízení subdodávek generálním dodavatelem 

   Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vlasák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřená na výběr a řízení subdodávek ve společnosti Metrostav a.s. na stavbě rekonstrukce AB Bubenská. Práce se skládá ze dvou části, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na výstavbový ...
  • Vznik a fungování nového podniku stavební mechanizace na základě fúze již existujících podniků 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování studie o možném spojení tří podniků zabývajících se stavebně-mechanizačními pracemi. Tato studie vychází ze situace na stavebním trhu. V rámci této práce jsou prozkoumány veškeré ...
  • Porovnání mezinárodních stavebních společností s využitím finanční analýzy 

   Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Klekner Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je analýza finančních výkazů vybraných evropských stavebních společností, na základě které je provedena finanční analýza poměrovými ukazateli a porovnání vybraných společností. Práce se věnuje ...
  • Podnikatelský plán pro založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Kubelka Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této diplomové práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství a následně rozhodnout o jeho realizovatelnosti. Práce je zpracována ...
  • Řízení změn na projektu v průběhu realizace 

   Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Kašpar Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato práce se zabývá řízením změn na dvou konkrétních projektech. Řízení změn vychází ze smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Teoretická část popisuje projektové řízení. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější dodavatelské ...
  • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

   Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...
  • Výroba a výstavba eko domů s využitím BIM 

   Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Farář Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím technologie a metodiky BIM pro potenciální standardizaci výroby a výstavby ze slaměných panelů. V úvodu je přiblížena problematika práce s alternativním ekologickým materiálem jako je ...
  • Komparativní analýza řízení podniku 

   Author: Michal Hyben; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stavebního trhu a vybraných stavebních podniků vČeské republice a vSpojených státech amerických. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na ...
  • Zavedení BIM u existující stavby - užití klasifikačního systému CCI a otestování DSS 

   Author: Daria Bobina; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tůma Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce má za hlavní cíle vysvětlit, jak se rozvíjí digitalizace stavebnictví, otestovat a posoudit přínosy datového standardu stavebnictví (dále DSS) a vyzkoušet užití nového systému „Construction Classification ...
  • Revitalizace brownifieldu se zamřením na optimalizaci návrhu střešního pláště a vikýřů 

   Author: Nikola Bilaniuková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Nováková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se věnuje rozboru problematiky brownfieldů v České republice. Diplomová práce je rozdělená na dvě části. V první části se zabývá samotným pojmem brownfield a problematikou s ním souvisejícím, výhodami a nevýhodami ...
  • Udržitelnost v bytové výstavbě 

   Author: Aneta Vítková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Kubová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá udržitelností v bytové výstavbě. Zaměřuje se na problematiku udržitelného vytápění, ohřevu teplé vody a hospodaření s pitnou vodou. Práce je rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. ...
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

   Author: Martin Zigo; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Soutner Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se primárně zaobírá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a na ní navazující praktickou část. V teoretické části práce se ...
  • Porovnání nákladů životního cyklu rodinného domu v různých úrovních státních dotací 

   Author: Zuzana Dykastová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Veleba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tématem diplomové práce je porovnání a ekonomické posouzení nákladů životního cyklu rodinného domu v základní variantě a dvou variantách pro získání dotací v programu Zelená úsporám. V teoretické části jsou objasněny ...
  • Investiční záměr – Rekonstrukce staré fary z roku 1725 a její ekonomická návratnost 

   Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Hlinka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá investičním záměrem pro rekonstrukci a modernizaci bývalé fary v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Cílem práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti a návratnosti této investice. V ...
  • Investování do komerčních nemovitostí 

   Author: Vitalii Chichkov; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Simandl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce na téma „Investování do komerčních nemovitostí“ se zaměřuje na posouzení jednotlivých investičních variant na českém trhu komerčních nemovitostí za účelem dosažení pasivního příjmu. Hlavním záměrem práce ...
  • Studie proveditelnosti výstavby rodinných domů v Berouně 

   Author: Filip Litera; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Filipová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti dle podnikatelského záměru, jehož předmětem je výstavba a prodej 107 rodinných domů včetně technického vybavení. V praktické části je provedena studie ...
  • Kontrolní postup u regionálních projektů 

   Author: František Brož; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Plešmíd Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce pojednává o veřejných zakázkách z pohledu kontrolora a v praktické části se zaměřuje na kontrolu rozpočtů u veřejných zakázek. Upozorňuje na nejčastější chyby v rozpočtech a je-li to možné, poskytuje ...
  • Efektivita marketingu ve stavební firmě 

   Author: Miroslav Duník; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Kořínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Práce se věnuje využívání marketingu ve stavebních firmách a vyhodnocuje jeho efektivitu. V teoretické části definuje marketing jako takový a přibližuje jednotlivé využívané kanály propagace stavebních firem. Praktická ...