Now showing items 1-20 of 690

  • Analýza trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem 

   Author: Filip Tlustý; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trhu s bytovými jednotkami v Ústí nad Labem. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy z oblasti realitního trhu a oceňování ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí 

   Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část se věnuje vysvětlení problematiky v oblasti investování. V teoretické ...
  • Technicko-ekonomické porovnání skladby obvodových plášťů pasivních rodinných domů 

   Author: Štěpán Pecka; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Autor se v této práci zabývá rozborem zvolených typů skladeb obvodových plášťů domů v pasivním standardu. Autor zpracovává vícekriteriální analýzu zvolených skladeb obvodových plášťů, které hodnotí pomocí zvolených kritérií. ...
  • Posouzení finančního zdraví vybraných stavebních společností pomocí bankrotních modelů 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Brodilová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností. První kapitola je věnována teorii, co to bankrotní modely jsou a jaké vstupní informace jsou nutné pro dosazení do bankrotních modelů ...
  • Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací 

   Author: Martina Pěničková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce „Vícekriteriální hodnocení využití tepelných izolací“ je porovnání tepelných izolací pro kontaktní zateplovací systém. Ve výběru variant jsou zastoupeny jak anorganické, tak organické materiály. ...
  • Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a projektového managementu 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Černý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor zpohledu facility managementu a projektového managementu. Teoretická část se zabývá tématy facility managementu a projektového managementu se ...
  • Efektivnost investice výstavbového projektu 

   Author: Karel Schingler; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Mikolášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikou výstavbových projektů. Na konkrétním pozemku je řešen návrh zjednodušené územní studie, plán investičního záměru výstavbového projektu, stanovení nákladů a následné variace jeho ...
  • Zvýšení efektivity poskytovatele facility managementu 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Goldšmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   V této diplomové práci se řeší služby poskytovatele Facility managementu. K vypracování práce bylo nutné zanalyzovat poskytované služby, jejich podrobný popis a průzkum vozového parku. Cílem této práce je zhodnotit, ...
  • Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v Řevničovské zahradě 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické ...
  • Environmentální dopad a ekonomie výstavby svislých konstrukcí rodinného domu 

   Author: Ondřej Zdobinský; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Ročárek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá vztahem mezi environmentálním dopadem a ekonomií výstavby několika běžných variant svislých obvodových konstrukcí rodinných domů. Na základě environmentálních prohlášení o produktech je v práci ...
  • Rozbor dodavatelského systému Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 

   Author: Dávid Malý; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Cieľom tejto diplomovej práce je popis dodávateľského systému Partnerství veřejného a soukromého sektoru v Čechách a na Slovensku a porovnanie so situáciou vo vybraných krajinách sveta. V druhej časti Rozbor PPP projektu ...
  • Návrh systému zakázkové agendy ve stavební firmě 

   Author: Barbora Lazárková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Bielak Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému řízení zakázek konkrétní stavební společnosti, na jejímž základě je navržen funkční systém pro zlepšení zakázkové agendy se zaměřením na poddodávky. Je proveden ...
  • Posouzení variant obálek pasivního domu s využitím agregovaných položek 

   Author: Martina Wirthová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení variant obálek pasivního domu s využitím agregovaných položek. Diplomová práce je rozdělena do dvou rovin, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je uvedení do problematiky ...
  • Porovnání nákladů životního cyklu rodinného domu v různých úrovních státních dotací 

   Author: Zuzana Dykastová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Veleba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tématem diplomové práce je porovnání a ekonomické posouzení nákladů životního cyklu rodinného domu v základní variantě a dvou variantách pro získání dotací v programu Zelená úsporám. V teoretické části jsou objasněny ...
  • Studie proveditelnosti výstavby rodinných domů v Berouně 

   Author: Filip Litera; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Filipová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti dle podnikatelského záměru, jehož předmětem je výstavba a prodej 107 rodinných domů včetně technického vybavení. V praktické části je provedena studie ...
  • Efektivita marketingu ve stavební firmě 

   Author: Miroslav Duník; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Kořínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Práce se věnuje využívání marketingu ve stavebních firmách a vyhodnocuje jeho efektivitu. V teoretické části definuje marketing jako takový a přibližuje jednotlivé využívané kanály propagace stavebních firem. Praktická ...
  • Zavedení BIM u existující stavby - užití klasifikačního systému CCI a otestování DSS 

   Author: Daria Bobina; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tůma Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce má za hlavní cíle vysvětlit, jak se rozvíjí digitalizace stavebnictví, otestovat a posoudit přínosy datového standardu stavebnictví (dále DSS) a vyzkoušet užití nového systému „Construction Classification ...
  • Průzkum a rozbor připravenosti veřejného sektoru na zadávání veřejných zakázek metodou BIM dle koncepce zavádění BIM v ČR 

   Author: Josef Řepa; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Gryčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Hlavním cílem diplomové práce je zjistit aktuální stav připravenosti krajů České republiky na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce realizované metodou BIM. V této souvislosti je ...
  • Studie proveditelnosti výstavby administrativně-výrobního komplexu v Jablonci nad Nisou 

   Author: Veronika Malinová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Motl Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Studie proveditelnosti výstavby administrativně výrobního komplexu v Jablonci nad Nisou Diplomová práce je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti určené k následnému vyhodnocení investice do výstavby nového objektu, ...
  • Vyhodnocení investice do tenisového areálu 

   Author: Linda Kukolová; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Nešporová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do tenisového komplexu. Nejprve je popsán záměr a funkce areálu, umístění a technický popis jednotlivých stavebních objektů. Další kapitola řeší analýzu trhu, kde je popsaná ...