Now showing items 1-20 of 826

  • Hodnocení investičního projektu bytového domu 

   Author: Jiří Malý; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení efektivnosti investičního projektu bytového domu situovaného v proluce na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Cílem práce je poskytnout komplexní analýzu projektu včetně posouzení ...
  • Tržní hodnota pozemku ve vazbě na územní plán obce 

   Author: Leen Almuhammad; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Předmětem této práce je oceňování nemovitostí, konkrétně pozemků. Práce se zaměřuje na vliv územního plánu a jeho změn na hodnotu pozemků. Jsou zde popsány principy oceňování, metody a základní pojmy. Teoretická část ...
  • Optimalizace celoživotních nákladů silničních mostů 

   Author: Tereza Dávidová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Pejchalová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na mostní problematiku a náklady, které jsou vynaložené po dobu životního cyklu stavby. V teoretické části je popsán životní cyklus stavby a náklady s ním spojené, mostní názvosloví, životnost ...
  • Plán financování revitalizace bytových domů 

   Author: Josef Vlasák; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Tématem této diplomové práce je plán financování revitalizace bytových domů, konkrétně je zaměřen na plán obnovy a údržby stavebních konstrukcí a prvků obvodového pláště, výplní stavebních otvorů a střešního pláště s ...
  • Analýza budov certifikace LEED 

   Author: Jan Rataj; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Mac Donnell Horacio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Ve své diplomové práci se podrobně zabývám certifikací udržitelných budov s důrazem na budovy s certifikací LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Teoretická část je zaměřena na certifikaci udržitelných budov ...
  • Dopady zavádění ESG na stavebnictví 

   Author: Anna Meded; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Pavlica Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Diplomová práce se zabývá tématem implementace ESG do stavebnictví. ESG reprezentuje měření udržitelnosti ve třech oblastech: environmentální, sociální a správní. Tento reporting je klíčový pro zpracování zprávy o ...
  • Případová studie developerského projektu 

   Author: Ludmila Procházková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
   Tématem diplomové práce je Případová studie developerského projektu. Zabývá se zhodnocením zakoupených investičních pozemků. Práce zahrnuje průzkum dostupnosti a preferovaných parametrů nemovitostí v řešené oblasti, analýzu ...
  • Návrh propojení informačního modelu stavby s podnikovými systémy na Letišti Praha 

   Author: Jan Soukup; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Zábranský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá propojením informačního modelu stavby (BIM) s podnikovými systémy na Letišti Praha, přičemž se zaměřuje na první stavbu realizovanou metodou BIM. Analyzuje životní cyklus staveb, identifikuje ...
  • Příprava a řízení developerského projektu 

   Author: David Svatoš; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Baulovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá tématem přípravy a řízení developerského projektu na příkladu konkrétní stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy ...
  • Řízení stavebního projektu - změny během výstavby 

   Author: Tomáš Bubeníček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Jaček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením změn stavebního projektu se zaměřením na změny během výstavby. V první části mé diplomové práce podrobně popisuji řízení stavebního projektu, doplněné o podrobnější popis změn během ...
  • Studie proveditelnosti investičního záměru Dům pro seniory 

   Author: Albert Koubek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rys Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Cílem této diplomové práce je vypracování a vyhodnocení studie proveditelnosti pro projekt rozšíření domu pro seniory. Součástí studie je vytvoření finančního plánu a ověření ceny spojené s pořízením investice, dále je ...
  • Stanovení výpočtu nákladů dopravy při zemních pracech 

   Author: Aleš Brudna; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Varhulíková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Cílem této diplomové práce je stanovení nákladů dopravy při zemních pracích. Konečné vyčíslení sazeb dopravy by mělo poskytnout cenový přehled a detailní pohled na kalkulaci nákladů dopravy včetně rozdílů mezi jednotlivými ...
  • Vliv uplatnění vysokopecních strusek a fluidního popílku jako náhrad cementu v betonech pro cementobetonové kryty na konečnou cenu vozovky 

   Author: Pavel Koubík; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Rucki Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá využitím vedlejších produktů metalurgického a energetického průmyslu, tj. vysokopecních strusek a fluidního popílku jako částečných náhrad cementu v betonech pro cementobetonové kryty vozovek. ...
  • Možnosti využití celkové náhrady recyklovaného kameniva v cementových potěrech a jejich ekonomické posouzení 

   Author: Leoš Joura; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Verner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem 100% objemového nahrazení přírodního kameniva za recyklované kamenivo a současně vliv hmotnostního zastoupení cementu na sledované vlastnosti cementových potěrů. Pro tyto účely je ...
  • Finanční analýza a rizika developerského projektu ve středních Čechách 

   Author: Arina Iunusova; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Stibůrek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na developerskou činnost a jednotlivé fáze developerských projektů. Tato práce se skládá ze dvou části teoretické a praktické. V první části jsou podrobně popsány základní pojmy související s ...
  • Rozvoj pěších a cyklistických tras 

   Author: Marie Kronowetterová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kocurová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury v obci s důrazem na bezpečnost, udržitelnost a zlepšení kvality života obyvatel. Práce zahrnuje analýzu stávající pěší a cyklistické dopravy, identifikaci ...
  • Investice do paralelního bubnu pro obalovnu Louny 

   Author: Jan Škampa; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato diplomová práce nese název Investice do paralelního bubnu obalovny Louny. Teoretická část této práce se podrobně zabývá recyklací v silničním stavitelství, rozdělením a popisem asfaltových směsí a rozdělení a popisu ...
  • Studie proveditelnosti brownfieldové lokality v obci Netunice 

   Author: Klára Netrvalová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Předmětem diplomové práce je Studie proveditelnosti brownfieldové lokality v obci Netunice na jižním Plzeňsku. Autorka práce rovněž vypracovala kompletní stavební studii v kreslících programech Archicad 25 a Twinmotion ...
  • Speciální zakládání staveb 

   Author: Jakub Kalenda; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Krejczy Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-06)
   Tématem diplomové práce je teoretický přehled základních pojmů z obecné teorie stavební výroby, analýza nákladů již dokončených reálných zakázek vybrané stavební společnosti z oblasti speciálního zakládání staveb pro výběr ...
  • Porovnání variant obvodových svislých konstrukcí bytového domu z hlediska ekonomického, technického a enviromentálního 

   Author: Sára Rybová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Rada Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-06)
   Cílem diplomové práce je důkladně posoudit obvodové svislé konstrukce z technického, ekonomického a environmentálního hlediska. Navrhnutí vhodných variant a jejich srovnání je pro projekt vybraného bytového domu v Radonicích. ...