Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 443

  • Financial analysis of Skanska AB 

   Autor: Koleňák Lukáš; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem diplomové práce "Finanční analýza Skansky AB" je analýza a popis finanční situace stavební společnosti Skanska AB. Hlavním zdrojem dat byly výroční zprávy z let 2009 až 2015. Abychom dostali představu o finanční i ...
  • Vliv investic na rozvoj regionu 

   Autor: Procházka Matouš; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je analýza situace stavebního sektoru v regionu okresu Kolín a hledání souvislostí mezi stavebnictvím a vývojem vybraných ukazatelů, které ovlivňují rozvoj regionů. Práce shrnuje možnosti, jak ...
  • Role BIM Execution Plan (BEP) ve výstavbových projektech a specifikace obsahu 

   Autor: Hrdina Otmar; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou BIM (Building Information Modeling-Informační modelování budov) a blíže řeší v teoretické i praktické části, obsah dokumentu BEP (BIM Execution Plan - Výkonný plán BIM), který zatím ...
  • Řízení vývozu stavebních prací 

   Autor: Antochová Marta; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce s názvem "Řízení vývozu stavebních prací do zahraničí" se věnuje problematice zahraničního podnikání stavebních firem. Práce obsahuje základní přehled jak o českém, tak i o světovém stavebním trhu a ...
  • Risk management in construction projects 

   Autor: Honzírková Eva; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik ve stavebních projektech. Je zde popsán kompletní proces řízení rizik ve stavební firmě. Řízení rizik je velmi rozsáhlým tématem a cílem této práce není popsat řízení rizik se ...
  • Studie proveditelnosti využití objektu hospodářské budovy v obci Měšice 

   Autor: Skřivánková Lenka; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním studie proveditelnosti hospodářské budovy v obci Měšice. Jedná se o projekt rekonstrukce a přestavby konkrétní budovy. Diplomová práce je rozdělena do 10 kapitol, kde v úvodu popisuji ...
  • Analýza metod tržního oceňování nemovitých věcí a jejich aspekty 

   Autor: Kačírek Roman; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se skládá z teoretické i praktické části. Teoretická část obsahuje řadu aspektů vztahujících se k tržnímu oceňování nemovitých věcí. Tyto aspekty doplňují oceňovací procesy o nové poznatky a v některých případech jde ...
  • Ekonomická životnost prvků železničních staveb 

   Autor: Chodorová Jana; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřená na ekonomickou životnost prvků železničních staveb v průběhu jejich životního cyklu. V první části práce je popsána dopravní infrastruktura České republiky, její vývoj a základní charakteristika. ...
  • Návrh optimalizace podnikového procesu 

   Autor: Pisingerová Iveta; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá podnikovými procesy, konkrétně návrhem optimalizace podnikového procesu. V první části práce je uvedena celá problematika podnikových procesů v širším kontextu, jsou představeny různé přístupy ...
  • Specifikace BIM pro zadání projektu elektroinstalací 

   Autor: Vincour Filip; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Úkolem této diplomové práce je představení problematiky BIM a vytvoření LOD matice, která by v budoucí praxi měla pomoci při řízení projekční a realizační fáze elektroinstalací. Práce je rozdělena do třech částí. První ...
  • Tvorba jednotkových cen pro historické budovy 

   Autor: Sladký Jan; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Mandelík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu jednotkových cen prací a materiálů historických budov. Jednotkové ceny jsou tvořeny na základě metodiky rozpočtování ve stavebnictví. Cílem diplomové práce je nejen tvorba jednotkových ...
  • Vyhodnocení změn v projektu 

   Autor: Kraus Vladimír; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vyhodnocením změn v projektu vybrané technologické stavby. V úvodní části jsou definovány základní pojmy týkající se projektu, dodavatelských systémů, změn v projektu a je zde představen vybraný projekt. V ...
  • Činnost technického dozoru při realizaci dopravních staveb 

   Autor: Frdlík Martin; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Šmucr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Práce je zaměřena na výkon inženýrské činnosti převážně při výstavbě komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Je zde nastíněna základní problematika z pohledu příslušné legislativy pro tuto oblast. ...
  • Řízení stavebního projektu Univerzity Karlovy "VIA LUCIS" 

   Autor: Jeníš Vojtěch; Vedoucí práce: Vondruška Michal; Oponent práce: Vala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá řízením projektů částečně financovaných z prostředků Evropské unie. V práci jsou popsány jednotlivé operační programy, díky kterým je možné projekty realizovat. Jsou zde zachyceny oblasti působení ...
  • Současný stav využití BIM v ČR 

   Autor: Kodetová Magdalena; Vedoucí práce: Kosina Vít; Oponent práce: Uličný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem diplomové práce je popsat současný stav využití metodiky BIM v České republice. K řešení tohoto problému je využito kvantitativního průzkumu formou dotazníkového šetření mezi odborníky z různých oblastí českého ...
  • Vyhodnocení úspěšnosti realizovaných zakázek společnosti i.s.o-rokal s.r.o. 

   Autor: Rakovič Matěj; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Každá společnost má svůj vlastní management. Ani stavební společnosti nejsou vyjímkou a mají svůj vlastní management sloužící jako nástroj pomocí jehož jsou řízeny procesy jednotlivých fází výstavby. Samotné řízení společnosti ...
  • Příprava a řízení stavebního projektu spolufinancovaného z dotačních zdrojů 

   Autor: Vejvoda Václav; Vedoucí práce: Vondruška Michal; Oponent práce: Jandík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku přípravy a řízení stavebních projektů, které jsou spolufinancované z operačních programů fondů Evropské unie. Práce se věnuje řízení projektů při respektování obecných pravidel ...
  • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

   Autor: Sojková Veronika; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování stavebních zakázek z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je věnována stavebním zakázkám a jejich ...
  • Finanční analýza a rizika developerského projektu 

   Autor: Sedláček Tomáš; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Developerská činnost a fáze developerského projektu. Stanovení nákladů a výnosů developerského projektu. Financování developerského projektu. Vlastní a cizí kapitál. Efektivnost investice. Metody vyhodnocení efektivnosti ...
  • Finanční analýza stavebního podniku 

   Autor: Konupková Jana; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zpracování finanční analýzy stavební společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a porovnání vývoje firmy v kontextu trhu a konkurence. Profil a historie společnosti je obsahem první kapitoly. V její další ...