Now showing items 1-20 of 783

  • Ocenění obchodně-administrativní budovy a hledání nejlepšího využití 

   Author: Zdeněk Chaloupka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Jucovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem diplomové práce bylo provést tržní ocenění obchodně administrativní budovy. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy a metody používané k oceňování nemovitostí. V praktické části byla představena samotná ...
  • Efektivnost developerských projektů 

   Author: Tomáš Střízek; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Fialová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   V rámci diplomové práce je zkoumána problematika developerských projektů s využitím konkrétního projektu. Již od počátku investiční fáze se analyzují a predikují předpokládané náklady spojené s realizací projektu. Tyto ...
  • Výběr variant rodinného domu ve fázi investičního záměru 

   Author: Klára Dědová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Špás Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá několika dílčími úkoly významnými při výběru variant rodinného domu ve fázi investičního záměru. Principem práce je posouzení návrhu rodinného domu ve třech konstrukčních variantách. Jedná se o ...
  • Podnikatelský plán obchodní společnosti – Půjčovna lešení, komplexní dodání lešenářských služeb 

   Author: Filip Švehla; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Pavel Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá založením společnosti podnikající v oblasti pronájmu lešení a dodáním komplexních lešenářských služeb. V teoretické části se věnuji sestavení podnikatelského plánu a právním formám společností v ...
  • Investiční záměr využití orné půdy a jeho zhodnocení s výsledným doporučením majiteli pozemku 

   Author: Miroslav Naxera; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Diplomová práce bude zaměřena na reálné zhodnocení investičního projektu orné půdy a následné doporučení výsledku majiteli pozemku. Výsledek práce bude vycházet ze tří možných řešení neboli možných variant zhodnocení orné ...
  • Ekonomické vyhodnocení rekonstrukce a novostavby rodinného domu 

   Author: Lukáš Ježek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vondráčková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit dlouhodobou efektivnost z pohledu ekonomického a energetického ve třech variantách, nad kterými vlastník objektu uvažuje. Tyto varianty se týkají možností, jak naložit se stávajícím ...
  • Vymezení HBIM v kontextu současného stavebnictví 

   Author: Radmila Kasnarová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Köhler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Cílem diplomové práce je vymezení významu HBIM v kontextu současného stavebnictví, definování současného stavu a návrh doporučení pro budoucí vývoj, na základě zjištěných poznatků. V teoretické části jsou stručně vysvětleny ...
  • Případová studie z oblasti řešení problematiky bydlení 

   Author: Tereza Havránková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Velíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bydlení zaměřenou na lokalitu Sušice a konkrétní čtyřčlennou rodinu. Je v ní představen nemovitostní trh v dané lokalitě a na základě výsledků dotazníku vyhodnocen zájem o různé formy ...
  • Mapa monitoringu rizik s návrhem zlepšení pro dodavatelský podnik střední velikosti 

   Author: Pavlína Cinerová; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Teichmann Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Diplomová práce se zabývá revizí rizikového managementu a návrhem zlepšení problematických částí ve stavebním dodavatelském podniku střední velikosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
  • Příprava zakázky ve veřejné soutěži a její finanční hodnocení 

   Author: Tereza Herčíková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tématem diplomové práce je příprava veřejné zakázky a její finanční hodnocení, jak z praktického, tak teoretického hlediska. V teoretické části je vysvětlena legislativa týkající se veřejných zakázek pro lepší pochopení ...
  • Možnosti výstavby veřejného bytového fondu 

   Author: Josef Hofmeister; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Vrátný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Práce si dává za cíl popsat bytovou politiku České republiky, její vývoj a současnou situaci. Poté je uvedena rešerše bytových politik a zejména jejich úspěšných programů v Hong Kongu, Singapuru a Nizozemsku, které se ...
  • Technická due dilligence a studie rozvoje průmyslového areálu 

   Author: Jakub Moravec; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Reader Nick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Úkolem této práce je zhodnocení stavebně-technického stavu nemovitostí v posuzovaném průmyslovém areálu a prověření proveditelnosti dodané studie potenciálního developmentu. V teoretické části je shrnut proces akvizice ...
  • Komparace variant odstranění vlhkosti podzemních stěn v objektu Fara Dobrovice 

   Author: Jan Fidler; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh 4 sanačních opatření k odstranění vlhkosti podzemních stěn v objektu bývalé fary v Dobrovicích. Navržená sanační opatření jsou porovnána s původní variantou navrženou projektantem z ...
  • Zhodnocení potenciálu investice do nemovitosti v krajských městech ČR 

   Author: Beata Horáková; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Pudil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   V diplomové práci je hodnocen potenciál krajských měst pro investování do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Krajská města byla předem vybrána podle zvolených parametrů. Pro zpracování tématu je sestaven systém ...
  • Posouzení a návrh sanací Základní školy Kácov 

   Author: Tomáš Albrecht; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Křen Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tématem této diplomové práce je posouzení a návrh sanací základní školy Kácov. V teoretické části jsou popsány obecné informace ohledně možných zdrojů vlhkosti a stavebně škodlivých solí, včetně jejich důsledků. Další ...
  • Využití BIM z pohledu zhotovitele dopravních staveb 

   Author: Nikola Bursová; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Gothard Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tématem diplomové práce je informační modelování staveb (BIM) a jeho využití z pohledu zhotovitele dopravních staveb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodní části práce se autorka věnuje teoretickému ...
  • Finanční analýza vybraných českých a tchajwanských stavebních podniků v období pandemie Covid-19 

   Author: Jan Pekárek; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Hlavním cílem diplomové práce je provést finanční analýzu vybraných českých a tchajwanských stavebních společností, tu vyhodnotit a následně posoudit vliv pandemie Covid-19 na tyto společnosti. Práce pracuje s daty z let ...
  • Podnikatelský plán pro založení nové stavební společnosti 

   Author: Daniel Peterka; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Jánošíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení nové společnosti působící ve stavebnictví. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány právní formy podnikání v ...
  • Změnové řízení v developerském projektu 

   Author: Barbora Sedláčková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Vlk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tématem diplomové práce je změnové řízení v developerském projektu z pohledu generálního dodavatele a optimalizace už existujících postupů v projektu. Proces řízení změn lze v této práci sledovat jak teoreticky, tak i na ...
  • Porovnání kancelářských trhů ve vybraných zemích 

   Author: Karolína Petrová; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Klečka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Diplomová práce za zabývá podobou moderního pracovního prostředí, fenomény ovlivňující tuto podobu (digitální generace, pohoda zaměstnanců, pandemie nebo ESG). Dále zkoumá výhody a nevýhody hybridního modelu práce, ...