Now showing items 1-20 of 96

  • Experimentální ověření parametrů aerodynamického tunelu 

   Author: Tomáš Hejduk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá aerodynamickými tunely. Úvodní část obsahuje rozdělení aerodynamických tunelů podle různých hledisek a také jsou zde popsány jednotlivé části tunelu. V další části jsou podrobně popsány ...
  • Vizualizace chování mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu 

   Author: František Měkuta; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práce se zabývá vlivem chování mezní vrstvy na aerodynamiku leteckého profilu. Dále jsou zmíněny metody řízení mezní vrstvy a metody její vizualizace. Cílem práce je provedení rešerše vizualizačních metod vhodných pro ...
  • Návrh tvaru nadzvukové trysky raketového motoru za použití metody charakteristik 

   Author: Tomáš Rada; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práce se zabývá studií metody charakteristik a jejím použití při návrhu nadzvukové trysky raketového motoru. Práce obsahuje základní rešerši v oblasti raketových pohonů a dále se zabývá teoretickým základem metody ...
  • Metody řízení mezní vrstvy na leteckých profilech 

   Author: Antonín Zeman; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Sláma Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato práce se zabývá řízením mezní vrstvy. V práci jsou uvedeny a zhodnoceny různé metody řízení mezní vrstvy. Důraz je kladen na popis těchto metod v kontextu různých typů letounů a režimů letu. Součástí práce je vlastní ...
  • Návrh rotoru větrné turbíny se svislou osou rotace 

   Author: Jonáš Bubeník; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Flídr Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením hodnot parametrů důležitých pro design rotoru vertikální vztlakové větrné turbíny o výkonech 200 kW až 1500 kW. Velký důraz je pak kladen na optimální určení profilu lopatek. K tomu ...
  • Studie autonomně řízeného elektricky poháněného letounu určeného pro přesnou kultivaci rostlinné výroby. 

   Author: Matěj Vítovec; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií elektricky poháněného bezpilotního letounu určeného k přesné kultivaci rostlinné výroby. Koncepce letounu a základní parametry jsou navrženy na základě rešerše stavu obdobné techniky. ...
  • Návrh koncepce aerodynamického tunelu pro nácvik letů s obleky Wing Suit 

   Author: František Stloukal; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřní geometrie a výpočtem tlakové ztráty generované na trati trenažeru letu ve wingsuitovém obleku. V první části je zařazena rešerše aerodynamických tunelů a je uvedeno fyzikální ...
  • FLYBOARD - úvodní studie provozních parametrů pilotovaného létajícího zařízení. 

   Author: Jan Světlík; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá úvodní studií flyboardů. Flyboard je létající multikoptéra, která se řídí kromě regulací propulzních jednotek změnou polohy těžiště pilota. V první části práce je provedena rešerše aktuálních ...
  • Úvodní aerodynamický návrh HAPS - nosič komunikačních technologií pro provoz ve výšce 22 km 

   Author: Andrej Prítrský; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Sláma Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Hlavní náplní této bakalářské práce je vytvořit primární aerodynamický návrh HAPS letounu, který působí jako nosič telekomunikačního vysílače v letové výšce 22km. První část se zaměřuje na popis současného stavu obdobné ...
  • Vliv koarktace aorty na proudové pole 

   Author: Jan Šimkovský; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Slabý Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje numerické simulaci proudění krve aortálním obloukem postiženým koarktací. Koarktace aorty je dědičné onemocnění způsobující místní zúžení aortálního oblouku. V této práci je popsána tvorba ...
  • Lokální zdroj tepla a elektřiny v komunálním energetickém systému 

   Author: Olga Štolová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá analýzou spotřeb tepla v časovém průběhu jednoho roku areálu velké nemocnice. Pro tyto spotřeby tepla jsou pak následně vytvořeny varianty kombinací lokálních zdrojů tepla a elektřiny jak pro současný ...
  • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn akumulační látky 

   Author: Tomáš Doležal; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá akumulací tepla za stavové změny látek. Práce uvádí čtyři typy koncepcí latentních akumulátorů. Dále práce zahrnuje návrh měřícího zařízení pro stanovení součinitele přestupu tepla, výrobu tohoto ...
  • Prediktivní řízení fyzikálních parametrů pro teplárenské systémy 

   Author: Martin Olšovský; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření fungujícího modelu soustavy systému centrálního zásobování teplem v prostředí Matlab Simscape. V úvodu se práce zabývá představením samotného teplárenství, přiblížením významu pojmu ...
  • Využití geotermálních zdrojů pro systémy zásobování teplem 

   Author: Jana Baumgartlová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Schmirlerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermální energie, k vytápění a ohřevu pitné vody pro hygienické účely v průmyslovém areálu v České republice. První částí práce je představení ...
  • Prvky pasivního řízení mezní vrstvy na křídle výkonového kluzáku 

   Author: Tomáš Skořepa; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá prvky, které pasivně řídí mezní vrstvu na aerodynamickém profilu a na křídle konečného rozpětí výkonového kluzáku třídy FAI Standard. Jejím hlavním cílem je provést rešerši pasivních prvků a pomocí dostupných ...
  • Studie ovládání pohonných jednotek pro vektorové řízení tahu VTOL bezpilotního prostředku 

   Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Mixa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se zabývá rozborem a konceptuálním návrhem bezpilotního letounu s pevnými křídly a schopností vertikální vzletu a přistání. V první části práce je provedeno stručné seznámení s tématem a porovnání s podobnými ...
  • Modelování akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech v OpenModelice 

   Author: Marek Belda; Supervisor: Jančík Petr; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a validací matematického modelu zásobníku tepla v softwaru OpenModelica. Výhodou softwaru OpenModelica, postaveném na jazyce Modelica je, že využívá akauzální zápis modelů. Dále je ...
  • Výběr optimální konfigurace hlavní vztlakové plochy soutěžního RC modelu 

   Author: Daniel Píro; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Papež Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem práce je stanovení technických a aerodynamických parametrů rádiem řízeného modelu pro soutěž ACC 2021 se zaměřením na hlavní vztlakovou plochu. Navržený soutěžní model je koncipován s ohledem na očekávaná bodový zisk.
  • PIV měření v modelech cévy s mnohočetnou stenózou 

   Author: Aneta Kuzmíková; Supervisor: Bláha Adam; Opponent: Polanský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá PIV měřením v modelech cév se sériově řazenými stenózami. První část práce je rešerše na téma proudění v cévách. Experimentální část práce se zabývá návrhem a výrobou modelu a provedením PIV ...
  • Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

   Author: Jan Paďouk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde uvedeny analytické ...