Now showing items 1-20 of 86

  • Lokální zdroj tepla a elektřiny v komunálním energetickém systému 

   Author: Olga Štolová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Prokop Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá analýzou spotřeb tepla v časovém průběhu jednoho roku areálu velké nemocnice. Pro tyto spotřeby tepla jsou pak následně vytvořeny varianty kombinací lokálních zdrojů tepla a elektřiny jak pro současný ...
  • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn akumulační látky 

   Author: Tomáš Doležal; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá akumulací tepla za stavové změny látek. Práce uvádí čtyři typy koncepcí latentních akumulátorů. Dále práce zahrnuje návrh měřícího zařízení pro stanovení součinitele přestupu tepla, výrobu tohoto ...
  • Prediktivní řízení fyzikálních parametrů pro teplárenské systémy 

   Author: Martin Olšovský; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření fungujícího modelu soustavy systému centrálního zásobování teplem v prostředí Matlab Simscape. V úvodu se práce zabývá představením samotného teplárenství, přiblížením významu pojmu ...
  • Využití geotermálních zdrojů pro systémy zásobování teplem 

   Author: Jana Baumgartlová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Schmirlerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermální energie, k vytápění a ohřevu pitné vody pro hygienické účely v průmyslovém areálu v České republice. První částí práce je představení ...
  • Prvky pasivního řízení mezní vrstvy na křídle výkonového kluzáku 

   Author: Tomáš Skořepa; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá prvky, které pasivně řídí mezní vrstvu na aerodynamickém profilu a na křídle konečného rozpětí výkonového kluzáku třídy FAI Standard. Jejím hlavním cílem je provést rešerši pasivních prvků a pomocí dostupných ...
  • Studie ovládání pohonných jednotek pro vektorové řízení tahu VTOL bezpilotního prostředku 

   Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Mixa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se zabývá rozborem a konceptuálním návrhem bezpilotního letounu s pevnými křídly a schopností vertikální vzletu a přistání. V první části práce je provedeno stručné seznámení s tématem a porovnání s podobnými ...
  • Modelování akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech v OpenModelice 

   Author: Marek Belda; Supervisor: Jančík Petr; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a validací matematického modelu zásobníku tepla v softwaru OpenModelica. Výhodou softwaru OpenModelica, postaveném na jazyce Modelica je, že využívá akauzální zápis modelů. Dále je ...
  • Výběr optimální konfigurace hlavní vztlakové plochy soutěžního RC modelu 

   Author: Daniel Píro; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Papež Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem práce je stanovení technických a aerodynamických parametrů rádiem řízeného modelu pro soutěž ACC 2021 se zaměřením na hlavní vztlakovou plochu. Navržený soutěžní model je koncipován s ohledem na očekávaná bodový zisk.
  • PIV měření v modelech cévy s mnohočetnou stenózou 

   Author: Aneta Kuzmíková; Supervisor: Bláha Adam; Opponent: Polanský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá PIV měřením v modelech cév se sériově řazenými stenózami. První část práce je rešerše na téma proudění v cévách. Experimentální část práce se zabývá návrhem a výrobou modelu a provedením PIV ...
  • Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

   Author: Jan Paďouk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde uvedeny analytické ...
  • Vícekriteriální optimalizace akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech 

   Author: Leoš Jindřich; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je nalezení oblasti optimálních parametrů akumulátoru s PCM a posoudit vztahy mezi jednotlivými cílovými funkcemi na základě metod vícekriteriální optimalizace. Postupně se práce zabývá seznámením ...
  • Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu 

   Author: Daniel Hořejší; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Papež Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s rešerší volby konceptů ...
  • Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112 

   Author: Jan Navrátil; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Mixa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na teoretické základy obtékání ...
  • Modernizace historického modelu letounu 

   Author: Štěpán Bekárek; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce má za úkol modernizovat RC model ALFA z roku 1959 za účelem vytvoření cvičného modelu. Z původního modelu byl zachován tvar a konstrukce trupu, křídla byla nahrazena modernějším řešením, celý model byl zjednodušen, ...
  • Návrh bezpilotního prostředku s vysokým poměrem mezi užitečnou a vzletovou hmotností 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V této práci je zkoumán návrh rádiem řízeného modelu letadla kategorie MTOW 15 kg na základě pravidel mezinárodní univerzitní soutěže Air Cargo Challenge. Úspěch je založen na dosažení vysokých hodnot užitečné hmotnosti a ...
  • Návrh a konstrukce zařízení pro měření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

   Author: Jiří Walter; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Devera Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Cílem této práce je vytvořit experimentální zařízení pro analýzu dynamických vlastností leteckých vrtulí, které jsou důležité pro správnou a efektivní funkčnost pohonného mechanismu bezpilotních letadel. Úvodní část práce ...
  • Čerpání čistírenských kalů 

   Author: Václav Fišer; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá teoretickými poznatky v oblasti čerpání čistírenského kalu, který negativně ovlivňuje charakteristiku hydrodynamického kalového čerpadla. Na základě stanovení hmotnostní koncentrace čistírenského ...
  • Návrh sondy pro měření rychlosti proudění plynů při vysokých podzvukových rychlostech 

   Author: Josef Krubner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Flídr Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem sondy pro měření vysokých podzvukových rychlostí plynů. Byla navržena sonda fungující na principu měření rozdílných recovery teplot pomocí dvou odporových snímačů. V rámci práce byla dále ...
  • Optimalizace ochrany posádky eRodu za předpokladu zachování aerodynamických vlastností 

   Author: Jan Koldušek; Supervisor: Devera Jakub; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato práce se zabývá CFD simulací malého sportovního vozu. Obsahuje všechny části postupu přípravy aerodynamické studie (3D model, síť, výpočet), porovnání konstrukčních řešení a rešerši aerodynamických studií volnočasových ...
  • Numerická simulace proudění v kanále čtvercového průřezu s kolenem. 

   Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Straka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Předmětem bakalářské práce byla numerická simulace proudění nestlačitelné vazké tekutiny 90° kanálem čtvercového profilu. Pro analýzu byl použit výpočetní software Ansys. Výpočetní síť byla definována v softwaru Ansys ...