Collections in this community

Recent Submissions

 • Porovnání proudových charakteristik v modelech nosní dutiny před a po operaci nádoru hypofýzy 

  Author: Filip Trnka; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci proudění nosními dutinami. Nosní dutiny jsou používány při operaci adenomů hypofýzy jako přístupové cesty. V této práci jsou porovnávány hodnoty tlakových rozdílů ...
 • Modernizace historického modelu letounu 

  Author: Štěpán Bekárek; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato práce má za úkol modernizovat RC model ALFA z roku 1959 za účelem vytvoření cvičného modelu. Z původního modelu byl zachován tvar a konstrukce trupu, křídla byla nahrazena modernějším řešením, celý model byl zjednodušen, ...
 • Modelování latentního akumulátoru tepla za požití komerčního CFD programu 

  Author: Elizaveta Schastlivtseva; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  Práce se zabývá modelováním části latentního akumulátoru tepla typu výměník v komerčním CFD programu. V rešeršní části je uveden popis třech základních principů akumulace tepelné energie. Dále jsou popsány materiály používané ...
 • Měření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

  Author: Jan Mixa; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  V této práci bylo navrženo laboratorní zařízení určené k měření statických charakteristik leteckých vrtulí, včetně návrhu senzorického vybavení a návrhu řídícího a vyhodnocovacího softwaru. Následně byly změřeny statické ...
 • Stanovení výkonů bezpilotního letadla s využitím dat z letových měření 

  Author: Václav Papež; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  V této práci byla navržena metoda letových měření pro určení výkonů bezpilotních prostředků. Následně proběhlo ověření tohoto způsobu pomocí souboru simulovaných dat a byly zjištěny vlastnosti metody, zejména robustnost ...
 • Numerická simulace proudění v kanále čtvercového průřezu s kolenem. 

  Author: Jaroslav Cibulka; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  Předmětem bakalářské práce byla numerická simulace proudění nestlačitelné vazké tekutiny 90° kanálem čtvercového profilu. Pro analýzu byl použit výpočetní software Ansys. Výpočetní síť byla definována v softwaru Ansys ...
 • Návrh a konstrukce zařízení pro měření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

  Author: Jiří Walter; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Devera Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  Cílem této práce je vytvořit experimentální zařízení pro analýzu dynamických vlastností leteckých vrtulí, které jsou důležité pro správnou a efektivní funkčnost pohonného mechanismu bezpilotních letadel. Úvodní část práce ...
 • Návrh sondy pro měření rychlosti proudění plynů při vysokých podzvukových rychlostech 

  Author: Josef Krubner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Flídr Erik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem sondy pro měření vysokých podzvukových rychlostí plynů. Byla navržena sonda fungující na principu měření rozdílných recovery teplot pomocí dvou odporových snímačů. V rámci práce byla dále ...
 • Optimalizace ochrany posádky eRodu za předpokladu zachování aerodynamických vlastností 

  Author: Jan Koldušek; Supervisor: Devera Jakub; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  Tato práce se zabývá CFD simulací malého sportovního vozu. Obsahuje všechny části postupu přípravy aerodynamické studie (3D model, síť, výpočet), porovnání konstrukčních řešení a rešerši aerodynamických studií volnočasových ...
 • Čerpání čistírenských kalů 

  Author: Václav Fišer; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  Bakalářská práce se zabývá teoretickými poznatky v oblasti čerpání čistírenského kalu, který negativně ovlivňuje charakteristiku hydrodynamického kalového čerpadla. Na základě stanovení hmotnostní koncentrace čistírenského ...
 • Návrh bezpilotního prostředku s vysokým poměrem mezi užitečnou a vzletovou hmotností 

  Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
  V této práci je zkoumán návrh rádiem řízeného modelu letadla kategorie MTOW 15 kg na základě pravidel mezinárodní univerzitní soutěže Air Cargo Challenge. Úspěch je založen na dosažení vysokých hodnot užitečné hmotnosti a ...
 • Mikro PIV měření v mezní vrstvě za účelem stanovení tečného napětí na stěně 

  Author: Tomáš Miřátský; Supervisor: Bláha Adam; Opponent: Dostál Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato práce se zabývá experimentálním měřením rychlostního profilu v mezní vrstvě tenké desky obtékané proudem vzduchu. K tomuto účelu je navržena měřící trať. Měření je provedeno optickou metodou mikro Particle Image ...
 • Experimentální ověření chování reverzního Segnerova kola 

  Author: Jan Langer; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou reverzního Segnerova kola. Kromě stručného výtahu z historie a srovnání základních teorií jsou zde odvozeny vztahy a momentové rovnice pro další jevy ovlivňující chování kola. ...
 • Nestacionární provoz Segnerova kola 

  Author: David Vodička; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá nestacionárním provozem vodního stroje známého pod názvem Segnerovo kolo. V práci je popsána konstrukce Segnerova kola. Následuje teoretické odvození a experimentální měření úhlové rychlosti pro ...
 • Měření fluktuací tlaku v úplavu za obtékaným tělesem 

  Author: Jan Štěpán; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením fluktuací tlaku v úplavu tělesa za vzniku Kármánovy vírové stezky a návrhem k tomu určené vhodné měřící aparatury. Byla navržena sonda s vnitřním umístěním snímače. Měřením tlakového ...
 • Tréninkový stroj pro nastřelování badmintonových míčků 

  Author: Jan Vorlík; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dumek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Práce představuje základní popis badmintonového míčku, popis badmintonových nastřelovacích strojů, které jsou na trhu dostupné. Dále je v práci popsán návrh badmintonového nastřelovacího stroje od stanovení základních ...
 • Vliv Gurneyho klapky na aerodynamiku leteckého profilu s Fowlerovou klapkou 

  Author: Tetiva Martin; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Vrchota Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vztlakové mechanizace v leteckém odvětví a jejím zefektivněním pomocí Gurneyho klapky. Součástí práce je numerická simulace pro jednotlivé varianty Gurneyho klapky a vztlakové ...
 • Vizualizace meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi 

  Author: Mulenko Martin; Supervisor: Kouba Jan; Opponent: Polanský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Práce se zabývá vizualizací meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi. Jsou zde shrnuty fyzikální základy luminiscenčních jevů, jako je luminiscence, fluorescence nebo chemiluminiscence. Tyto poznatky jsou ...
 • Mikro PIV měření pro sledování vlivu drsnosti povrchu na proudové pole 

  Author: Paley Dmitry; Supervisor: Dostál Jakub; Opponent: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis experimentu včetně problematiky kalibrace a návrhu trati pro metodiku mikro Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metodika zkoumá průtoky tekutiny v mikroměřítku. Experiment byl ...
 • Návrh speciálních hydraulických prvků 

  Author: Škorpíková Terezie; Supervisor: Kašpárek Miloš; Opponent: Kolínský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami při proudění ve speciálních hydraulických prvcích, Teslových ventilech. Teoretická část zahrnuje stručný úvod do problematiky hydraulických odporů a popis funkce Teslových ...

View more