Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza proudového pole v arterovenózní fistule při stacionárním režimu proudění 

  Author: Nikita Novozhilov; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Horný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu stacionárního toku v modelu arteriovenózní fistule. V první části práce jsou popsány princip hemodialýzy, problematika tvorby fistul a jejich role v hemodialýze. Druhá část práce ...
 • Zlepšení tvaru leteckých profilů pomocí adjungované optimalizace a panelové metody 

  Author: Marek Belda; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato diplomová práce se zabývá adjungovanou optimalizací vztlakového profilu, která byla použita v kombinaci s panelovou metodou pro řešení proudění. Výhodou adjungované metody je zejména její nízká výpočetní náročnost, ...
 • Výpočetní model proudění a přenosu tepla v PTC topení 

  Author: Dominika Kodlová; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirlerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  Bakalářská práce se věnuje problematice HVAC systému v osobních automobilech se spalovacím a elektrickým motorem. Konkrétně se jedná o princip fungování PTC vytápění a jeho využití. Na základě získaných informací z již ...
 • Numerická simulace laminárního proudění v reálném modelu bifurkace karotidy 

  Author: Marie Raušová; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na numerické simulování proudění krve reálným modelem bifurkace karotidy. Karotida se v oblasti krku dělí na dvě větve. Vnitřní větev je hlavní tepnou vedoucí okysličenou krev do mozku. ...
 • Využití mařeného odpadního tepla z chlazení turbogenerátorů a výrobního bloku pro dodávky pro horkovodní soustavu teplárny 

  Author: Pavel Černý; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Dunda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití nízkopotenciálního odpadního tepla v teplárenském závodě v Českých Budějovicích. V této práci se navrhuje vhodné tepelné čerpadlo, návrh jeho následného umístění, návrh měření ...
 • Aerodynamika těles při velmi vysokých hodnotách Machova čísla 

  Author: HyoungJu Lee; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
  This thesis work attempts to reproduce the NASA experiment regarding the aerodynamics of bodies at high Mach numbers 11.5, 19.5, and 34, using CFD simulation on Ansys Fluent software and compare the results to evaluate the ...
 • Stanovení aerodynamických vlastností ocasních ploch letadel 

  Author: Dominik Izák Exner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Papež Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Cílem této práce je porovnání aerodynamických vlastností různých typů ocasních ploch. K tomu účelu bylo navrženo a postaveno zařízení měřicí odporu a vztlaku. Navrženo bylo také vhodné senzorické vybavení a vyhodnocovací ...
 • Rozbor aerodynamických vlastností wingletů pro nízká Machova čísla 

  Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá winglety jako zařízeními ke snížení vlivu indukovaného odporu, v druhé části pak zejména wingletem s plynulým přechodem „blended winglet.“ V teoretické části se práce zabývá nejprve odporovými ...
 • Numerický výpočet stacionárního proudění v modelu arteriovenózního zkratu 

  Author: Jakub Šamlot; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Trnka Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Bakalářská práce se zaměřuje na numerický výpočet stacionárního proudění v modelu arteriovenózního zkratu. V rešeršní části práce jsou uvedeny poznatky týkající se problematiky spojené s vytvářením arteriovenózních zkratů, ...
 • Strojové rozpoznávání vírů v datech z numerických simulací 

  Author: Mikhail Veshkin; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirlerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Práce se zabývá vývojem strojového algoritmu pro rozpoznávaní viru v tekutině. Algoritmus vkládá do proudového pole parametrický model víru a určuje jeho parametry minimalizací funkcionálu cellové energie nebo minimalizací ...
 • Porovnání experimentálního a numerického řešení vývoje mezní vrstvy na leteckém profilu 

  Author: Jiří Walter; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání experimentálního a numerického řešení vývoje mezní vrstvy na leteckých profilech. V teoretické části byla provedena rešerše v oblasti aktuálně používaných laminárních leteckých ...
 • Experimentální ověření parametrů aerodynamického tunelu 

  Author: Tomáš Hejduk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá aerodynamickými tunely. Úvodní část obsahuje rozdělení aerodynamických tunelů podle různých hledisek a také jsou zde popsány jednotlivé části tunelu. V další části jsou podrobně popsány ...
 • Vizualizace chování mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu 

  Author: František Měkuta; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá vlivem chování mezní vrstvy na aerodynamiku leteckého profilu. Dále jsou zmíněny metody řízení mezní vrstvy a metody její vizualizace. Cílem práce je provedení rešerše vizualizačních metod vhodných pro ...
 • Návrh tvaru nadzvukové trysky raketového motoru za použití metody charakteristik 

  Author: Tomáš Rada; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá studií metody charakteristik a jejím použití při návrhu nadzvukové trysky raketového motoru. Práce obsahuje základní rešerši v oblasti raketových pohonů a dále se zabývá teoretickým základem metody ...
 • Metody řízení mezní vrstvy na leteckých profilech 

  Author: Antonín Zeman; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato práce se zabývá řízením mezní vrstvy. V práci jsou uvedeny a zhodnoceny různé metody řízení mezní vrstvy. Důraz je kladen na popis těchto metod v kontextu různých typů letounů a režimů letu. Součástí práce je vlastní ...
 • Návrh rotoru větrné turbíny se svislou osou rotace 

  Author: Jonáš Bubeník; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Flídr Erik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá určením hodnot parametrů důležitých pro design rotoru vertikální vztlakové větrné turbíny o výkonech 200 kW až 1500 kW. Velký důraz je pak kladen na optimální určení profilu lopatek. K tomu ...
 • Model chlazení pohonu elektrobusu 

  Author: Terezie Kreuzová; Supervisor: Polanský Jiří; Opponent: Kolář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce popisuje chlazení synchronního elektromotoru vyvíjeného v rámci projektu TAČR. Vzhledem k významu jednotlivých mechanismů a technologické jednoduchosti řešení se zaměřuje především na aktivní chlazení drážkou kostrou ...
 • Zlepšení termodynamických vlastností vysokorychlostní DRTA sondy pomocí numerických simulací 

  Author: Josef Krubner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce se zaměřuje na vývoj DRTA sondy pro měření vysokých podzvukových rychlostí plynů, která je založena na principu měření rovnovážných teplot pomocí odporových teplotních snímačů s rozdílnými restitučními faktory. Zkoumán ...
 • Studie autonomně řízeného elektricky poháněného letounu určeného pro přesnou kultivaci rostlinné výroby. 

  Author: Matěj Vítovec; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií elektricky poháněného bezpilotního letounu určeného k přesné kultivaci rostlinné výroby. Koncepce letounu a základní parametry jsou navrženy na základě rešerše stavu obdobné techniky. ...
 • Návrh koncepce aerodynamického tunelu pro nácvik letů s obleky Wing Suit 

  Author: František Stloukal; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřní geometrie a výpočtem tlakové ztráty generované na trati trenažeru letu ve wingsuitovém obleku. V první části je zařazena rešerše aerodynamických tunelů a je uvedeno fyzikální ...

View more