Novinky

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh sond pro měření parametrů proudu vzduchu v gondole motoru letadla 

  Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Schmirler Michal; Oponent práce: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tématem této práce je návrh sond pro měření parametrů proudění v gondole motoru letadla, které bude sloužit jako letová zkušebna pro potřeby Fakulty strojní ČVUT a firmy GE Aviation. V rešeršní části byly stručně shrnuty ...
 • Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely 

  Autor: Papež Václav; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této práci byl proveden aerodynamický návrh bezpilotního létajícího prostředku schopného sloužit experimentálním účelům, zejména určení maximální možné výdrže ve vzduchu. Součástí práce je pevnostní kontrolou nejnamáhanějších ...
 • Numerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezu 

  Autor: Škrle Vojtěch; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti ...
 • Numerická simulace proudění v prostoru simulátoru volného pádu 

  Autor: Špatka Jakub; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je pomocí CFD výpočtů vytvořit numerickou simulaci proudění v prostoru simulátoru volnéh pádu. Součástí této práce je též numerický výpočet ideálního turbulentního rychlostního profilu a ...
 • Návrh difuzoru do aerodynamického tunelu 

  Autor: Tesař Tomáš; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Punčochář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba kolektoru. Dále je tato práce zaměřena na vyřešení odchylek vzniklých interferenčními jevy v otevřeném aerodynamickém tunelu a to vytvořením programu na výpočet korekcí, které ...
 • Návrh trupu ultralehkého letadla 

  Autor: Šifalda Petr; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-24)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh trupu ultralehkého letadla a jeho otestování z hlediska pevnosti pomocí MKP simulací. Dále je práce z velké části zaměřena na odpor trupu a na jeho výpočet.
 • Porovnání numerické simulace proudění ve zjednodušeném potrubním systému pomocí 1D a 3D přístupu 

  Autor: Dostál Jakub; Vedoucí práce: Novotný Jan; Oponent práce: Matěcha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Vedle numerických simulací se v současnosti pro řešení proudění v potrubních systémech hojně využívá také 1D přístupu. Ten je založen na rovnicích popisující jednorozměrné proudění a jeho nespornou výhodou oproti CFD je ...
 • Identifikace koherentních struktur za použití metody FTLE 

  Autor: Hurský Tomáš; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Netřebská Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci koherentních struktur v proudovém poli. Začátek práce patří především druhům popisu proudového pole a metodám, jak identifikovat koherentní struktury. Následně je odvozen a popsán ...
 • Možnosti vytváření vln pro surfování 

  Autor: Daniel Prokop; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol; Oponent práce: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tématem této bakalářské práce je problematika tvorby umělých surfových vln. V první části práce je stručně objasněn vývoj surfingu a jeho význam pro dnešní společnost. Dále je vysvětleno fyzikální chování oceánů a moří ve ...
 • Návrh křížoproudého výměníku 

  Autor: Chamra Michal; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Vitkovič Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o návrzích křížoproudých tepelných výměníků se zaměřením na používané kriteriální rovnice. Tyto kriteriální rovnice pak budou použity na analýzu konkrétního ...
 • Pružné modely cév pro PIV měření 

  Autor: Bláha Adam; Vedoucí práce: Nováková Ludmila; Oponent práce: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Práce se zabývá výrobou pružných modelů cév pro měření optickou metodu PIV. Cílem práce je vhodným postupem vyrobit pružný model pro měření metodou PIV a zpracovat metodiku výroby modelu. Na základě experimentu pak ověřit ...
 • CFD modelování vypařování z horizontálního vodního filmu 

  Autor: Kalinay Radomír; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku přenosu tepla a odpařování vodního filmu. Uvedené a popsané numerické přístupy související s odpařováním horizontálního vodního filmu v rešeršní části, jsou použity pro ...
 • Použití metody Smoothed Particle Hydrodynamics k modelování proudění s volnou hladinou 

  Autor: Jančík Petr; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti užití metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení úloh s volnou hladinou. V práci jsou uvedeny základní rovnice mechaniky tekutin a teorie popisu kapek a jejich interakcí. ...
 • Řídicí jednotka padákového kluzáku 

  Autor: Brož František; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Punčochář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Práce se zabývá úpravou existující řídicí jednotky modelu padákového kluzáku v měřítku přibližně 1:2,5. V rámci předkládané bakalářské práce byla jednotka opravena a následně doplněna o nově navržený systém řízení směru ...
 • Experimentální vyšetřování přestupu hmoty z vodního filmu 

  Autor: Devera Jakub; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Broučková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentální trati pro měření přestupu hmoty z vodorovného vodního filmu. Pro návrh trati je vytvořen zjednodušený matematický model, který pro výpočet přestupu tepla a hmoty využívá ...
 • Vývoj matematického modelu výparníku kompaktního typu pro odvlhčování vlhkého vzduchu 

  Autor: Borovička Martin; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
  Diplomová práce se zabývá vývojem matematického modelu pro výparníky kompaktního typu - trubkový výměník s lamelami, určené pro odvlhčování vlhkého vzduchu. V úvodu práce jsou uvedeny standartní přístupy k analýze tepelných ...
 • Účinnost přímého vzduchového kondenzátoru 

  Autor: Šochman Michal; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato práce se zabývá tvorbou CFD modelu přímého vzduchového kondenzátoru, který respektuje i okolní vlivy jako např. vítr či okolní zástavbu kolem kondenzátoru. Na základě teoretických předpokladů CFD model uvažuje proudění ...
 • Návrh tandemového úložného prostoru pro snížení emisí CO2 osobních vozidel 

  Autor: Vostatek Martin; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Štorch Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tandemového úložného prostoru pro osobní automobil. Práce obsahuje rešerši aerodynamiky vozidel se zaměřením na úplav, návrh tandemového úložného prostoru, CFD výpočty modelu úložného ...
 • CFD simulace obtékání skříně vysokorychlostní kolejové jednotky 

  Autor: Kruml Josef; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Cílem této diplomové práce je provést numerické řešení proudění vznikajícího v okolí vysokorychlostní kolejové jednotky při průjezdu třemi modelovými situacemi. V první z nich se jednotka pohybuje volným prostorem, ve druhé ...
 • Měření polár profilů pro lodní oplachtění 

  Autor: Mixa Jan; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Tato práce se zabývá problematikou lodního oplachtění, popisem fyzikálního modelu plachetnice a návrhem alternativního oplachtění. Dále se práce zabývá návrhem a stavbou aerodynamických vah určených měření polár profilů. ...

Zobrazit další