Collections in this community

Recent Submissions

 • Experimentální ověření parametrů aerodynamického tunelu 

  Author: Tomáš Hejduk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá aerodynamickými tunely. Úvodní část obsahuje rozdělení aerodynamických tunelů podle různých hledisek a také jsou zde popsány jednotlivé části tunelu. V další části jsou podrobně popsány ...
 • Vizualizace chování mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu 

  Author: František Měkuta; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá vlivem chování mezní vrstvy na aerodynamiku leteckého profilu. Dále jsou zmíněny metody řízení mezní vrstvy a metody její vizualizace. Cílem práce je provedení rešerše vizualizačních metod vhodných pro ...
 • Návrh tvaru nadzvukové trysky raketového motoru za použití metody charakteristik 

  Author: Tomáš Rada; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá studií metody charakteristik a jejím použití při návrhu nadzvukové trysky raketového motoru. Práce obsahuje základní rešerši v oblasti raketových pohonů a dále se zabývá teoretickým základem metody ...
 • Metody řízení mezní vrstvy na leteckých profilech 

  Author: Antonín Zeman; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato práce se zabývá řízením mezní vrstvy. V práci jsou uvedeny a zhodnoceny různé metody řízení mezní vrstvy. Důraz je kladen na popis těchto metod v kontextu různých typů letounů a režimů letu. Součástí práce je vlastní ...
 • Návrh rotoru větrné turbíny se svislou osou rotace 

  Author: Jonáš Bubeník; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Flídr Erik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá určením hodnot parametrů důležitých pro design rotoru vertikální vztlakové větrné turbíny o výkonech 200 kW až 1500 kW. Velký důraz je pak kladen na optimální určení profilu lopatek. K tomu ...
 • Model chlazení pohonu elektrobusu 

  Author: Terezie Kreuzová; Supervisor: Polanský Jiří; Opponent: Kolář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce popisuje chlazení synchronního elektromotoru vyvíjeného v rámci projektu TAČR. Vzhledem k významu jednotlivých mechanismů a technologické jednoduchosti řešení se zaměřuje především na aktivní chlazení drážkou kostrou ...
 • Zlepšení termodynamických vlastností vysokorychlostní DRTA sondy pomocí numerických simulací 

  Author: Josef Krubner; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Práce se zaměřuje na vývoj DRTA sondy pro měření vysokých podzvukových rychlostí plynů, která je založena na principu měření rovnovážných teplot pomocí odporových teplotních snímačů s rozdílnými restitučními faktory. Zkoumán ...
 • Studie autonomně řízeného elektricky poháněného letounu určeného pro přesnou kultivaci rostlinné výroby. 

  Author: Matěj Vítovec; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií elektricky poháněného bezpilotního letounu určeného k přesné kultivaci rostlinné výroby. Koncepce letounu a základní parametry jsou navrženy na základě rešerše stavu obdobné techniky. ...
 • Návrh koncepce aerodynamického tunelu pro nácvik letů s obleky Wing Suit 

  Author: František Stloukal; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřní geometrie a výpočtem tlakové ztráty generované na trati trenažeru letu ve wingsuitovém obleku. V první části je zařazena rešerše aerodynamických tunelů a je uvedeno fyzikální ...
 • FLYBOARD - úvodní studie provozních parametrů pilotovaného létajícího zařízení. 

  Author: Jan Světlík; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá úvodní studií flyboardů. Flyboard je létající multikoptéra, která se řídí kromě regulací propulzních jednotek změnou polohy těžiště pilota. V první části práce je provedena rešerše aktuálních ...
 • Úvodní aerodynamický návrh HAPS - nosič komunikačních technologií pro provoz ve výšce 22 km 

  Author: Andrej Prítrský; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Hlavní náplní této bakalářské práce je vytvořit primární aerodynamický návrh HAPS letounu, který působí jako nosič telekomunikačního vysílače v letové výšce 22km. První část se zaměřuje na popis současného stavu obdobné ...
 • Vliv koarktace aorty na proudové pole 

  Author: Jan Šimkovský; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Slabý Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce se věnuje numerické simulaci proudění krve aortálním obloukem postiženým koarktací. Koarktace aorty je dědičné onemocnění způsobující místní zúžení aortálního oblouku. V této práci je popsána tvorba ...
 • Aplikace hysterezního modelu materiálu pro akumulaci tepla na latentní akumulátor s PCM ve válcových pouzdrech 

  Author: Jan Langer; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním chování PCM a latentního tepelného akumulátoru s akumulační látkou uloženou ve válcových pouzdrech. Cílem bylo rozšíření simulačních možností modelu akumulátoru o ...
 • Modelování prostupu tepla stěnou turbodmychadla za použití komerčního CFD programu 

  Author: Jan Štěpán; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá CFD teplotní analýzou vodou chlazeného turbodmychadla, která by měla posloužit k ověření splnění požadavků na maximální povrchovou teplotu. Aby bylo možné uskutečnění simulace, byla provedena ...
 • Využití dopředné neuronové sítě k predikci výkonu větrné elektrárny a k odhadu spotřeby tepla objektu 

  Author: Jan Dyntar; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím dopředných neuronových sítí k predikci chaotických časových řad. K tomuto účelu byla použita data rychlosti větru a tepla odebíraného ze systému dálkového vytápění. Cílem práce bylo ...
 • Lokální zdroj tepla a elektřiny v komunálním energetickém systému 

  Author: Olga Štolová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá analýzou spotřeb tepla v časovém průběhu jednoho roku areálu velké nemocnice. Pro tyto spotřeby tepla jsou pak následně vytvořeny varianty kombinací lokálních zdrojů tepla a elektřiny jak pro současný ...
 • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn akumulační látky 

  Author: Tomáš Doležal; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá akumulací tepla za stavové změny látek. Práce uvádí čtyři typy koncepcí latentních akumulátorů. Dále práce zahrnuje návrh měřícího zařízení pro stanovení součinitele přestupu tepla, výrobu tohoto ...
 • Prediktivní řízení fyzikálních parametrů pro teplárenské systémy 

  Author: Martin Olšovský; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření fungujícího modelu soustavy systému centrálního zásobování teplem v prostředí Matlab Simscape. V úvodu se práce zabývá představením samotného teplárenství, přiblížením významu pojmu ...
 • Využití geotermálních zdrojů pro systémy zásobování teplem 

  Author: Jana Baumgartlová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Schmirlerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermální energie, k vytápění a ohřevu pitné vody pro hygienické účely v průmyslovém areálu v České republice. První částí práce je představení ...
 • Stanovení střední aerodynamické tětivy křídla obecného půdorysu 

  Author: František Frantál; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  V této práci byl objasněn pojem střední aerodynamická tětiva, její běžně uváděný geometrický význam, a zejména její role ve výpočtech statické stability. Byl vytvořen přehledný souhrn výpočetních a grafických metod včetně ...

View more