Novinky

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Možnosti vytváření vln pro surfování 

  Autor: Daniel Prokop; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol; Oponent práce: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tématem této bakalářské práce je problematika tvorby umělých surfových vln. V první části práce je stručně objasněn vývoj surfingu a jeho význam pro dnešní společnost. Dále je vysvětleno fyzikální chování oceánů a moří ve ...
 • Měření polár profilů pro lodní oplachtění 

  Autor: Mixa Jan; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Tato práce se zabývá problematikou lodního oplachtění, popisem fyzikálního modelu plachetnice a návrhem alternativního oplachtění. Dále se práce zabývá návrhem a stavbou aerodynamických vah určených měření polár profilů. ...
 • CFD simulace obtékání skříně vysokorychlostní kolejové jednotky 

  Autor: Kruml Josef; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Cílem této diplomové práce je provést numerické řešení proudění vznikajícího v okolí vysokorychlostní kolejové jednotky při průjezdu třemi modelovými situacemi. V první z nich se jednotka pohybuje volným prostorem, ve druhé ...
 • Měření proudových polí v objemu 

  Autor: Peterka Tomáš; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Práce pojednává o měření rychlostních polí v objemu. Popisuje některé známé metody měření rychlostních polí, jejich matematicko-fyzikální principy a hodnotí jejich náročnost a omezení. Popisuje zpracování metody PIV pro ...
 • Návrh křížoproudého výměníku 

  Autor: Chamra Michal; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Vitkovič Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o návrzích křížoproudých tepelných výměníků se zaměřením na používané kriteriální rovnice. Tyto kriteriální rovnice pak budou použity na analýzu konkrétního ...
 • Identifikace koherentních struktur za použití metody FTLE 

  Autor: Hurský Tomáš; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Netřebská Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci koherentních struktur v proudovém poli. Začátek práce patří především druhům popisu proudového pole a metodám, jak identifikovat koherentní struktury. Následně je odvozen a popsán ...
 • Řídicí jednotka padákového kluzáku 

  Autor: Brož František; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Punčochář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Práce se zabývá úpravou existující řídicí jednotky modelu padákového kluzáku v měřítku přibližně 1:2,5. V rámci předkládané bakalářské práce byla jednotka opravena a následně doplněna o nově navržený systém řízení směru ...
 • Účinnost přímého vzduchového kondenzátoru 

  Autor: Šochman Michal; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato práce se zabývá tvorbou CFD modelu přímého vzduchového kondenzátoru, který respektuje i okolní vlivy jako např. vítr či okolní zástavbu kolem kondenzátoru. Na základě teoretických předpokladů CFD model uvažuje proudění ...
 • CFD modelování vypařování z horizontálního vodního filmu 

  Autor: Kalinay Radomír; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku přenosu tepla a odpařování vodního filmu. Uvedené a popsané numerické přístupy související s odpařováním horizontálního vodního filmu v rešeršní části, jsou použity pro ...
 • Použití metody Smoothed Particle Hydrodynamics k modelování proudění s volnou hladinou 

  Autor: Jančík Petr; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
  Účelem této práce je prozkoumat možnosti užití metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení úloh s volnou hladinou. V práci jsou uvedeny základní rovnice mechaniky tekutin a teorie popisu kapek a jejich interakcí. ...
 • Experimentální vyšetřování přestupu hmoty z vodního filmu 

  Autor: Devera Jakub; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Broučková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentální trati pro měření přestupu hmoty z vodorovného vodního filmu. Pro návrh trati je vytvořen zjednodušený matematický model, který pro výpočet přestupu tepla a hmoty využívá ...
 • Pružné modely cév pro PIV měření 

  Autor: Bláha Adam; Vedoucí práce: Nováková Ludmila; Oponent práce: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
  Práce se zabývá výrobou pružných modelů cév pro měření optickou metodu PIV. Cílem práce je vhodným postupem vyrobit pružný model pro měření metodou PIV a zpracovat metodiku výroby modelu. Na základě experimentu pak ověřit ...
 • Vývoj matematického modelu výparníku kompaktního typu pro odvlhčování vlhkého vzduchu 

  Autor: Borovička Martin; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
  Diplomová práce se zabývá vývojem matematického modelu pro výparníky kompaktního typu - trubkový výměník s lamelami, určené pro odvlhčování vlhkého vzduchu. V úvodu práce jsou uvedeny standartní přístupy k analýze tepelných ...
 • Porovnání numerické simulace proudění ve zjednodušeném potrubním systému pomocí 1D a 3D přístupu 

  Autor: Dostál Jakub; Vedoucí práce: Novotný Jan; Oponent práce: Matěcha Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
  Vedle numerických simulací se v současnosti pro řešení proudění v potrubních systémech hojně využívá také 1D přístupu. Ten je založen na rovnicích popisující jednorozměrné proudění a jeho nespornou výhodou oproti CFD je ...
 • Návrh tandemového úložného prostoru pro snížení emisí CO2 osobních vozidel 

  Autor: Vostatek Martin; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Štorch Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tandemového úložného prostoru pro osobní automobil. Práce obsahuje rešerši aerodynamiky vozidel se zaměřením na úplav, návrh tandemového úložného prostoru, CFD výpočty modelu úložného ...
 • Vliv viskozity na proudové charakteristiky nenewtonských kapalin 

  Autor: Prokop Filip; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
  Tato bakalářská práce má za cíl porovnat vliv viskozity, popř. zdánlivé viskozity na proudové charakteristiky nestacionárního míjivého proudění hladkou trubkou kruhového průřezu. Součástí je porovnání rychlostních profilů ...
 • Teorie rozpadu kapek v chladici veži se splash vyplní 

  Autor: Papoušek Jan; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol; Oponent práce: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce přináší krátký úvod o chladících věžích, jejich typech, vnitřním složení a principu vypařovacího chlazení. Jsou zde uvedeny mechanismy tvorby vodních kapek spolu s existujícími měřeními a teoriemi uvedenými ...
 • Experimentální analýza protiběžných vrtulí 

  Autor: Brada Martin; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Melichar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
  Hlavní náplní této diplomová práce je měření výkonových charakteristik koaxiálních protiběžných vrtulí společně s akustickým měřením. V první části jsou přehledově uvedeny metody návrhu takové soustavy, analyzovány jednotlivé ...
 • Regulační mechanismus axiální vodní turbíny 

  Autor: Turinský Robert; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
  Tato bakalářská práce se týká regulace průtoku vodních turbín a je studijním návrhem regulačního mechanismu oběžných lopatek modelu malé axiální přímoproudé vodní turbíny, která bude součástí zkušebního standu. Předpokládá ...
 • Kondenzace vodní páry v trubce 

  Autor: Vaněk Martin; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá kondenzací vodní páry, jejím obecným rozdělením, jejími výpočty na svislé stěně, v nakloněném potrubí nekruhového průřezu a v horizontálních potrubích kruhových průřezů. Zabývá se i velmi základním ...

Zobrazit další