Novinky

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vliv viskozity na proudové charakteristiky nenewtonských kapalin 

  Autor: Prokop Filip; Vedoucí práce: Netřebská Hana; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
  Tato bakalářská práce má za cíl porovnat vliv viskozity, popř. zdánlivé viskozity na proudové charakteristiky nestacionárního míjivého proudění hladkou trubkou kruhového průřezu. Součástí je porovnání rychlostních profilů ...
 • Teorie rozpadu kapek v chladici veži se splash vyplní 

  Autor: Papoušek Jan; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol; Oponent práce: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce přináší krátký úvod o chladících věžích, jejich typech, vnitřním složení a principu vypařovacího chlazení. Jsou zde uvedeny mechanismy tvorby vodních kapek spolu s existujícími měřeními a teoriemi uvedenými ...
 • Experimentální analýza protiběžných vrtulí 

  Autor: Brada Martin; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Melichar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
  Hlavní náplní této diplomová práce je měření výkonových charakteristik koaxiálních protiběžných vrtulí společně s akustickým měřením. V první části jsou přehledově uvedeny metody návrhu takové soustavy, analyzovány jednotlivé ...
 • Výkonové charakteristiky tepelného výměníku při modifikovaných variantách průtoku vzduchu 

  Autor: Pešán Lukáš; Vedoucí práce: Kolínský Jan; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
  Práce se zabývá vlivem zakrytí teplosměnné plochy tepelného výměníku na výkonovou charakteristiku. Z provedeného experimentu je získáno šest těchto charakteristik. Ty jsou vyhodnoceny a porovnáním je zjištěn závěr v podobě ...
 • Kruhový válec v homogenním proudovém poli s vlivem aktivního řízení 

  Autor: Flídr Erik; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Dančová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Experimentálně bylo vyšetřováno aktivní řízení proudového pole při obtékání kruhového válce s využitím syntetizovaných proudů. Vliv aktivního řízení byl zkoumán pomocí vizualizace v malém vizualizačním tunelu. Dále byly ...
 • Stabilita a řiditelnost letounů 

  Autor: Šípek Vojtěch; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Štorch Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Práce se zabývá principy využívanými pro výpočet podélné, příčné a směrové statické stability. Dále je řešena i dynamická stabilita pomocí metody vycházející z pohybových rovnic. Ta je pak rozšířena o řiditelnostní prvky ...
 • Metody pro návrat bezpilotních prostředků 

  Autor: Brabec Marek; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
  Bakalářská práce nejprve stručně charakterizuje bezpilotní prostředky a uvádí jejich dělení podle předem zvolených charakteristik. Následně jsou uvedeny nejčastěji používané přístupy a metody pro návrat bezpilotních strojů. ...
 • Kondenzace vodní páry v trubce 

  Autor: Vaněk Martin; Vedoucí práce: Sumara Zdeněk; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
  Bakalářská práce se zabývá kondenzací vodní páry, jejím obecným rozdělením, jejími výpočty na svislé stěně, v nakloněném potrubí nekruhového průřezu a v horizontálních potrubích kruhových průřezů. Zabývá se i velmi základním ...
 • Výpočet poláry křídla vybaveného klapkami 

  Autor: Piksa Šimon; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Bakalářská práce se v první části zabývá obtékáním oklapkovaného leteckého profilu, vlivem klapky na vztlakovou čáru a poláru profilu. Ve druhé části se práce zabývá numerickým výpočtem této úlohy včetně tvorby geometrie, ...
 • Výběr a optimalizace leteckého profilu 

  Autor: Kohout David; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Filipský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Bakalářská práce je zaměřená na výběr a optimalizaci leteckého profilu. Teoretická část se zabývá vlivem aerodynamických a geometrických parametrů na provoz leteckého profilu, rozdělení optimalizačních algoritmů a jejich ...
 • Výpočetní model pro návrh lopatek Francisovy turbíny 

  Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Kantor Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
  Diplomová práce se v první části zabývá analytickými metodami návrhu Francisovy vodní turbíny. Posléze jsou uvedeny obecné poznatky týkající se potenciálního proudění a panelových metod. Třetí čtvrtina práce se zaobírá ...
 • Aeroakustika a její aplikace na letecké vrtule 

  Autor: Velebil Ladislav; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Drahota Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá v první části akustikou a aeroakustickými teoriemi. Ve druhé části se zabývá výpočty hlučnosti vrtule, jak odvozenými z těchto teorií, tak danými praxí.
 • Simulace obtékání zadního křídla studentské formule 

  Autor: Burešová Kateřina; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Netřebská Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Tato práce řeší návrh přítlačného zadního křídla pro použití na studentské formuli. K tomuto účelu jsou zahrnuty základní teoretické znalosti vzniku aerodynamických sil. Rovněž je v práci popsán vývoj a pravidla potřebná ...
 • Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chldicích věží 

  Autor: Hájek Libor; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol; Oponent práce: Vitkovičová Rut
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zabývá normami pro mokré chladící věže, návrhem měření, které je s normami v souladu, vlastním měřením a následným vyhodnocováním.
 • Numerická simulace radiálního ventilátoru 

  Autor: Tetiva Martin; Vedoucí práce: Stodůlka Jiří; Oponent práce: Netřebská Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickou simulací zadané geometrie radiálního ventilátoru. Její součástí je vytvoření výpočetní sítě jak pro 2D tak pro 3D zadanou geometrii radiálního ventilátoru a provedení simulace ...
 • Měření vlastností aerodynamického tunelu 

  Autor: Sorokin Egor; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Vitkovič Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
  Cílem této práce je stanovení základních vlastností aerodynamického tunelu. Bylo provedeno měření rychlostního profilu v měřicím prostoru, stanoveny potřebné korekční koeficienty. Byla změřená intenzita turbulence a průběh tlaků.
 • Vodní cirkulační trať 

  Autor: Gemperle Jiří; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Diplomová práce se věnuje návrhu a konstrukci vodní cirkulační tratě pro testování a kalibraci měřidel vyvíjených na Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. ...
 • Proudění stlačitelné tekutiny v úzkém kanálu 

  Autor: Hladíková Martina; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
  Práce se zabývá prouděním stlačitelné a vazké tekutiny úzkým kanálem, jehož výška je 2 mm. Jejím cílem je analyzovat dostupné výsledky z experimentů a numerických simulací, diskutovat významné jevy, uvést podstatné problémy ...
 • Měření parametrů proudu v turbulentní cele 

  Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Stanovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku proudění v turbulentní cele, která je součástí pozorovacího zařízení na rozpad bublin na Ústavu chemických procesů AVČR. V práci je popsán postup měření metodou PIV a výpočtu ...
 • Regulační mechanismus axiální vodní turbíny 

  Autor: Turinský Robert; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Bláha Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
  Tato bakalářská práce se týká regulace průtoku vodních turbín a je studijním návrhem regulačního mechanismu oběžných lopatek modelu malé axiální přímoproudé vodní turbíny, která bude součástí zkušebního standu. Předpokládá ...

Zobrazit další