Collections in this community

Recent Submissions

 • Aplikace hysterezního modelu materiálu pro akumulaci tepla na latentní akumulátor s PCM ve válcových pouzdrech 

  Author: Jan Langer; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním chování PCM a latentního tepelného akumulátoru s akumulační látkou uloženou ve válcových pouzdrech. Cílem bylo rozšíření simulačních možností modelu akumulátoru o ...
 • Modelování prostupu tepla stěnou turbodmychadla za použití komerčního CFD programu 

  Author: Jan Štěpán; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá CFD teplotní analýzou vodou chlazeného turbodmychadla, která by měla posloužit k ověření splnění požadavků na maximální povrchovou teplotu. Aby bylo možné uskutečnění simulace, byla provedena ...
 • Využití dopředné neuronové sítě k predikci výkonu větrné elektrárny a k odhadu spotřeby tepla objektu 

  Author: Jan Dyntar; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím dopředných neuronových sítí k predikci chaotických časových řad. K tomuto účelu byla použita data rychlosti větru a tepla odebíraného ze systému dálkového vytápění. Cílem práce bylo ...
 • Lokální zdroj tepla a elektřiny v komunálním energetickém systému 

  Author: Olga Štolová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá analýzou spotřeb tepla v časovém průběhu jednoho roku areálu velké nemocnice. Pro tyto spotřeby tepla jsou pak následně vytvořeny varianty kombinací lokálních zdrojů tepla a elektřiny jak pro současný ...
 • Akumulace tepelné energie za využití stavových změn akumulační látky 

  Author: Tomáš Doležal; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá akumulací tepla za stavové změny látek. Práce uvádí čtyři typy koncepcí latentních akumulátorů. Dále práce zahrnuje návrh měřícího zařízení pro stanovení součinitele přestupu tepla, výrobu tohoto ...
 • Prediktivní řízení fyzikálních parametrů pro teplárenské systémy 

  Author: Martin Olšovský; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Jančík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření fungujícího modelu soustavy systému centrálního zásobování teplem v prostředí Matlab Simscape. V úvodu se práce zabývá představením samotného teplárenství, přiblížením významu pojmu ...
 • Využití geotermálních zdrojů pro systémy zásobování teplem 

  Author: Jana Baumgartlová; Supervisor: Sláma Pavel; Opponent: Schmirlerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermální energie, k vytápění a ohřevu pitné vody pro hygienické účely v průmyslovém areálu v České republice. První částí práce je představení ...
 • Stanovení střední aerodynamické tětivy křídla obecného půdorysu 

  Author: František Frantál; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  V této práci byl objasněn pojem střední aerodynamická tětiva, její běžně uváděný geometrický význam, a zejména její role ve výpočtech statické stability. Byl vytvořen přehledný souhrn výpočetních a grafických metod včetně ...
 • Prvky pasivního řízení mezní vrstvy na křídle výkonového kluzáku 

  Author: Tomáš Skořepa; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Práce se zabývá prvky, které pasivně řídí mezní vrstvu na aerodynamickém profilu a na křídle konečného rozpětí výkonového kluzáku třídy FAI Standard. Jejím hlavním cílem je provést rešerši pasivních prvků a pomocí dostupných ...
 • Studie ovládání pohonných jednotek pro vektorové řízení tahu VTOL bezpilotního prostředku 

  Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Mixa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato práce se zabývá rozborem a konceptuálním návrhem bezpilotního letounu s pevnými křídly a schopností vertikální vzletu a přistání. V první části práce je provedeno stručné seznámení s tématem a porovnání s podobnými ...
 • Modelování akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech v OpenModelice 

  Author: Marek Belda; Supervisor: Jančík Petr; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a validací matematického modelu zásobníku tepla v softwaru OpenModelica. Výhodou softwaru OpenModelica, postaveném na jazyce Modelica je, že využívá akauzální zápis modelů. Dále je ...
 • Výběr optimální konfigurace hlavní vztlakové plochy soutěžního RC modelu 

  Author: Daniel Píro; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Papež Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem práce je stanovení technických a aerodynamických parametrů rádiem řízeného modelu pro soutěž ACC 2021 se zaměřením na hlavní vztlakovou plochu. Navržený soutěžní model je koncipován s ohledem na očekávaná bodový zisk.
 • PIV měření v modelech cévy s mnohočetnou stenózou 

  Author: Aneta Kuzmíková; Supervisor: Bláha Adam; Opponent: Polanský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá PIV měřením v modelech cév se sériově řazenými stenózami. První část práce je rešerše na téma proudění v cévách. Experimentální část práce se zabývá návrhem a výrobou modelu a provedením PIV ...
 • Experimentální ověření aerodynamických parametrů leteckých vrtulí 

  Author: Jan Paďouk; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Náplní této práce je návrh a zkonstruování experimentálního zařízení pro měření výkonových parametrů vrtulí. V první části jsou popsány základní geometrické charakteristiky vrtulí. Následně jsou zde uvedeny analytické ...
 • Vícekriteriální optimalizace akumulátoru tepla s PCM ve válcových pouzdrech 

  Author: Leoš Jindřich; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Sláma Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je nalezení oblasti optimálních parametrů akumulátoru s PCM a posoudit vztahy mezi jednotlivými cílovými funkcemi na základě metod vícekriteriální optimalizace. Postupně se práce zabývá seznámením ...
 • Výběr optimální konfigurace ocasních ploch soutěžního RC modelu 

  Author: Daniel Hořejší; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Papež Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem ocasních ploch soutěžního RC modelu podle pravidel ACC 2021. Nejprve je provedeno seznámení s funkcí a různými koncepty ocasních ploch společně s rešerší volby konceptů ...
 • Studie letové laboratoře pro experimentální úlohy ústavu 12112 

  Author: Jan Navrátil; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Mixa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
  Tato práce se zaměřuje na návrh bezpilotního prostředku pro aerodynamická měření v reálných podmínkách, především pak pro měření rozložení tlaku podél leteckého profilu. První část se zaměřuje na teoretické základy obtékání ...
 • Porovnání proudových charakteristik v modelech nosní dutiny před a po operaci nádoru hypofýzy 

  Author: Filip Trnka; Supervisor: Schmirlerová Hana; Opponent: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci proudění nosními dutinami. Nosní dutiny jsou používány při operaci adenomů hypofýzy jako přístupové cesty. V této práci jsou porovnávány hodnoty tlakových rozdílů ...
 • Modernizace historického modelu letounu 

  Author: Štěpán Bekárek; Supervisor: Prokop Petr; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato práce má za úkol modernizovat RC model ALFA z roku 1959 za účelem vytvoření cvičného modelu. Z původního modelu byl zachován tvar a konstrukce trupu, křídla byla nahrazena modernějším řešením, celý model byl zjednodušen, ...
 • Stanovení výkonů bezpilotního letadla s využitím dat z letových měření 

  Author: Václav Papež; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
  V této práci byla navržena metoda letových měření pro určení výkonů bezpilotních prostředků. Následně proběhlo ověření tohoto způsobu pomocí souboru simulovaných dat a byly zjištěny vlastnosti metody, zejména robustnost ...

View more