News

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv Gurneyho klapky na aerodynamiku leteckého profilu s Fowlerovou klapkou 

  Author: Tetiva Martin; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Vrchota Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vztlakové mechanizace v leteckém odvětví a jejím zefektivněním pomocí Gurneyho klapky. Součástí práce je numerická simulace pro jednotlivé varianty Gurneyho klapky a vztlakové ...
 • Vizualizace meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi 

  Author: Mulenko Martin; Supervisor: Kouba Jan; Opponent: Polanský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Práce se zabývá vizualizací meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi. Jsou zde shrnuty fyzikální základy luminiscenčních jevů, jako je luminiscence, fluorescence nebo chemiluminiscence. Tyto poznatky jsou ...
 • Mikro PIV měření pro sledování vlivu drsnosti povrchu na proudové pole 

  Author: Paley Dmitry; Supervisor: Dostál Jakub; Opponent: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis experimentu včetně problematiky kalibrace a návrhu trati pro metodiku mikro Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metodika zkoumá průtoky tekutiny v mikroměřítku. Experiment byl ...
 • Návrh speciálních hydraulických prvků 

  Author: Škorpíková Terezie; Supervisor: Kašpárek Miloš; Opponent: Kolínský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato bakalářská práce se zabývá tlakovými ztrátami při proudění ve speciálních hydraulických prvcích, Teslových ventilech. Teoretická část zahrnuje stručný úvod do problematiky hydraulických odporů a popis funkce Teslových ...
 • Zlepšení aerodynamických vlastností kamionu 

  Author: Ballada Ondřej; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Suchý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Obsah této bakalářské práce se zaměřuje na obtékání zadní části nákladního tahače bez návěsu s následným návrhem tvarové úpravy pro snížení aerodynamického odporu. Analýza obtékání byla provedena v aerodynamickém tunelu ...
 • Analýza chladicí věže s přirozeným tahem z pohledu místní ztráty 

  Author: Brychta Tomáš; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá především výpočtem přestupu tepla a hmoty v chladicí věži s přirozeným tahem. V úvodu je stručně nastíněna problematika chladicích věží a jejich konstrukcí. Dále je v práci definován Lewisův ...
 • Aplikace Gurneyho klapky na lopatkách pomaloběžného ventilátoru 

  Author: Pešán Lukáš; Supervisor: Suchý Jakub; Opponent: Šimurda David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Práce se zabývá vytvořením náhledu do problematiky vlivu Gurneyho klapky na parametry leteckých profilů, teoretické predikce těchto vlivů a jejich aplikace na profil v režimu axiálního ventilátoru. Tyto předpoklady jsou ...
 • Limitní zatížení turbínové lopatky 

  Author: Picmausová Helena; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Straka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Práce představuje úvod do základních optických a numerických metod používaných ve výzkumu aerodynamiky lopatkových mříží. Je představena a následně aplikována metoda stanovení silových účinků na profil lopatkové mříže z ...
 • Základní návrh rozměrů UAV s vlastnostmi VTOL 

  Author: Frantál František; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  V této práci byl zkoumán a navržen vhodný koncept bezpilotního létajícího prostředku se schopnostmi vertikálního vzletu a přistání v podobě dvoumotorového šípového samokřídla, letounu, který nemá trup ani ocasní plochy. ...
 • Experimentální a numerické vyšetřování hluku axiálního ventilátoru 

  Author: Kohout David; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
  Práce se zabývá numerickým výpočtem hluku axiálního ventilátoru a sestavením experimentu pro validaci výpočtu. Zkoumanými vlivy na hluk ventilátoru jsou poloha překážky před nebo za ventilátorem a poloha ventilátoru v ...
 • Rozbor palivového systému letadla 

  Author: Zezula Adam; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato práce se věnuje výpočtu tlakových ztrát v palivovém systému navrženém na základě letadla společnosti Beechcraft Berlin Aviation. Tlakové ztráty jsou spočítané v programu Microsoft Excel z dat získaných od již zmíněné ...
 • Analýza přetlakování kabiny letounu 

  Author: Céspedes Miranda Dominika; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Tato práce je výsledkem spolupráce Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti General Electric Aviation Czech. Hlavním tématem je přetlakování kabiny letadel. Zabývá se problematikou přetlakování kabiny ...
 • Proudění stlačitelné tekutiny obtokovým kanálem trasového uzávěru 

  Author: Burešová Kateřina; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Šafařík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce řeší proudění obtokovým kanálem trasového uzávěru pomocí Fanova procesu s přítomností třecích a místních ztrát. K tomuto účelu je zahrnuta teorie Fanova procesu a postup určování třecích a místních ztrát. V práci ...
 • Numerické modelování nestacionárního proudění v modelu cévy 

  Author: Žabčíková Michaela; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Netřebská Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  Bakalářská práce se zabývá způsobem měření rychlosti proudění krve u pacientů hemodialýzy. Součástí práce je rozbor možných zdrojů chyb měření a numerický model charakteru proudění v cévě konkrétního pacienta. Numerický ...
 • 3D PIV měření v modelu aneurysmatu 

  Author: Trnka Filip; Supervisor: Netřebská Hana; Opponent: Kašpárek Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh, výrobu a kalibraci modelu aneurysmatu pro měření metodou 3D PIV. Na začátku práce je uvedeno shrnutí o aneurysmatech. Následuje návrh experimentálního modelu aneurysmatu a jeho ...
 • Návrh sond pro měření parametrů proudu vzduchu v gondole motoru letadla 

  Author: Vlach Tomáš; Supervisor: Schmirler Michal; Opponent: Nožička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tématem této práce je návrh sond pro měření parametrů proudění v gondole motoru letadla, které bude sloužit jako letová zkušebna pro potřeby Fakulty strojní ČVUT a firmy GE Aviation. V rešeršní části byly stručně shrnuty ...
 • Návrh bezpilotního létajícího prostředku pro experimentální účely 

  Author: Papež Václav; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Prokop Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této práci byl proveden aerodynamický návrh bezpilotního létajícího prostředku schopného sloužit experimentálním účelům, zejména určení maximální možné výdrže ve vzduchu. Součástí práce je pevnostní kontrolou nejnamáhanějších ...
 • Numerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezu 

  Author: Škrle Vojtěch; Supervisor: Netřebská Hana; Opponent: Adamec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti ...
 • Numerická simulace proudění v prostoru simulátoru volného pádu 

  Author: Špatka Jakub; Supervisor: Netřebská Hana; Opponent: Stodůlka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je pomocí CFD výpočtů vytvořit numerickou simulaci proudění v prostoru simulátoru volnéh pádu. Součástí této práce je též numerický výpočet ideálního turbulentního rychlostního profilu a ...
 • Návrh difuzoru do aerodynamického tunelu 

  Author: Tesař Tomáš; Supervisor: Filipský Jakub; Opponent: Punčochář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba kolektoru. Dále je tato práce zaměřena na vyřešení odchylek vzniklých interferenčními jevy v otevřeném aerodynamickém tunelu a to vytvořením programu na výpočet korekcí, které ...

View more