Show simple item record

Proposal for Improving Human Resource Management Processes in Online Workdc.contributor.advisorJemala Marek
dc.contributor.authorAdéla Adamová
dc.date.accessioned2022-06-01T22:53:46Z
dc.date.available2022-06-01T22:53:46Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1178823671405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100984
dc.description.abstractDiplomová práce „Návrh zlepšení procesů řízení lidských zdrojů v kontextu online práce“ pojednává o problematice legislativního uchopení online práce – práce na home office v IT prostředí. Práce je členěna na dvě stěžejní části – na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje komplexní rozbor problematiky z oblasti legislativního pojetí práce z do- mova v Česku; věnuje se hloubkově rozboru tématu řízení lidských zdrojů s důrazem na problema- tiku náboru nových zaměstnanců, specifikuje pojem tým, virtuální tým a jeho vedení. Samostatně je pak kladen důraz na pojem komunikace a jeho význam v oblasti leadershipu. Prostor je věnován pojmu motivace zaměstnanců s ohledem na smysluplnost práce, firemní benefity, časovou flexibi- litu a odměňování. V této části jsou definovány nástroje řízení lidských zdrojů a možnosti jejich vy- užití v dosahování dlouhodobých cílů společnosti. Praktická část představuje analýzu stávajících podmínek online práce ve vybraném podniku zabý- vajícím se výrobou softwarových řešení. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření. Respondenty byli řadoví a řídící pracovníci podniku. Získané informace byly následně rozšířeny po- mocí hloubkového rozhovoru. Zjištění vedou k pojmenování výhod i rizikových aspektů online práce z pohledu fungování společnosti a naplňování potřeb zaměstnanců. Výstupem diplomové práce je manuál pro řídící pracovníky tvořen třemi částmi: Obecný legislativní rámec, BOZP při výkonu práce z domova, Návod pro manažery „Jak řídit tým při práci v hybridním modelu“.cze
dc.description.abstractThe master thesis 'Proposal for improving human resource management processes in online work' deals with the issue of legislative framework of online work - home office work in the IT sector. The thesis is divided into two main parts – the literature review and the analytical part. The study of theory includes a comprehensive review of legislative problematics concerning the new concept of work from home in the Czech Republic; it deals with the topic of human re- sources management with an emphasis on the issue of recruitment of new employees. The term ‘team’, virtual team, and its management has been described. In this part, also the topic of com- munication and its importance in the field of leadership has been emphasized. The perception of employee motivation with a regard to the meaningfulness of work, company benefits, time flex- ibility and remuneration has been highlighted. This section defines human resources management tools and the possibilities of their use in achieving the company's long-term goals. The methodology and analytical part presents an analysis of current conditions concerning the online work in a selected company dealing with the production of software solutions. The data were obtained while employing the questionnaire survey. The respondents were ordinary workers and company executives. The information obtained was then broaden through an in-depth inter- view. The findings lead to the definition of benefits and risk aspects of online work from the per- spective of the company's operation and to meeting the needs of employees. The output of the master thesis is a manual for managers consisting of three parts: General legisla- tive framework, Occupational health and safety when working from home, Guide for managers 'How to manage a team when working in a hybrid model'.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectonline prácecze
dc.subjectzákoník prácecze
dc.subjectBOZPcze
dc.subjectřízení lidských zdrojůcze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectvedení týmucze
dc.subjectbenefitycze
dc.subjectOnline Workeng
dc.subjectLabor Codeeng
dc.subjectOccupational Health and Safetyeng
dc.subjectHuman Resources Managementeng
dc.subjectMotivationeng
dc.subjectCommunicationeng
dc.subjectTeam Managementeng
dc.subjectBenefitseng
dc.titleNávrh zlepšení procesů řízení lidských zdrojů v kontextu online prácecze
dc.titleProposal for Improving Human Resource Management Processes in Online Workeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record