Now showing items 1-20 of 143

  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Author: Macková Nelly; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Author: Procházka Jakub; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

   Author: Liška Radan; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Medula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
  • Analýza a návrh procesů penzionu 

   Author: Daniel Duda; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Šubrt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů, návrh jejich změn a hodnocení, jestli se dané změny vyplatí v organizaci realizovat. Přínosem práce je pak zlepšení chodu organizace. Práce se skládá ze dvou ...
  • Analýza a návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti 

   Author: Adéla Nováková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je návrh změn procesu nákupu v korporátní společnosti, které povedou k vyšší efektivitě. Práce se zabývá procesem nákupu, který je zanalyzo- ván a více zaměřen na proces zavedení dodavatele do ...
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Author: Davidová Monika; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Analýza a prognóza vývoje prize money ve vybraných sportech 

   Author: Denisa Janoušková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá peněžními odměnami ve vybraných sportech. Cílem práce je rozbor vhodných prognostických metod pro ekonomické analýzy a prognózy, ekonomické prognózy vývoje odměn ve vybraných segmentech a závěry ...
  • Analýza daňového systému ČR v kontextu vybraných evropských zemí 

   Author: Jan Kůla; Supervisor: Maialeh Robin; Opponent: Šumpíková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem diplomové práce je analyzovat daňový systém České republiky a porovnat ho s daňovými systémy vybraných evropských zemí. Komparace je věnována příjmovým, spotřebním a majetkovým daním a jejich vlivu na ekonomický růst. ...
  • Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Kristýna Hrušková; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Cílem diplomové práce je analýza stávající situace v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Analýza procesů a specifikace požadavků na informační systém pro projektový management 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Shomaliová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat současné nastavení procesů výzkumné agentury a specifikovat požadavky na nový informační systém pro projektový management. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investice do ...
  • Analýza prognostických metod pro technologické prognózy - případová studie sociálních sítí 

   Author: Michal Kalita; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou prognózování a sociálních sítí, včetně historického vývoje až po současnost, která je podepřena analýzou trhu sociálních sítí sloužící pro následné ...
  • Aplikace intergrovaného procesního řízení ve firmě K 

   Author: Matěj Hofman; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Švec Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce s názvem „Aplikace integrovaného procesního řízení ve firmě K“ obsahuje návrh integrovaného řízeného systému ve zvolené firmě. Návrh řízeného systému vychází z analýzy současného stavu včetně zmapování ...
  • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

   Author: Dušánek Marek; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Vonyš Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
  • Business plán: Založení minipivovaru Malý Šotek 

   Author: Michaela Šatková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním business plánu pro nově začínající podnik, minipivovar Malý Šotek. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části práce, jsou definovány základní podnikatelské pojmy a je ...
  • Byznys plán pro startup 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku ...
  • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

   Author: Rück Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
  • Ekonomická analýza zásadní změny výrobního procesu Francisovy turbíny 

   Author: Cvešper David; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Vošický Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulace nákladů Francisovy turbíny. Práce vznikla pro společnost MAVEL, a.s. Cílem práce bylo provést zhodnocení současného stavu výroby v porovnání s možnými změnami ve výrobním ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Author: Kyndl Lukáš; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání životního cyklu svítidel využívajících zářivkové a LED zdroje světla. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska problematiky osvětlení, osvětlování průmyslových ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Author: Vaňková Michaela; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Kozár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání dvou vzájemně zastupitelných produktů. Práce přechází od teoretického základu k praktickému řešení. Zkoumané produkty jsou hydraulické agregáty, které mají stejnou funkci, ...