• Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Autor: Macková Nelly; Vedoucí práce: Koťátková Stránská Pavla; Oponent práce: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Analýza a návrh efektivního využití virtualizačních platforem pro společnost poskytující cloud hosting 

   Autor: Procházka Jakub; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací současného procesu prodeje virtuálních serverů s ohledem na snižování nákladů a získání konkurenční výhody podniku. Teoretická část práce pojednává o podnikových ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

   Autor: Liška Radan; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Medula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Autor: Davidová Monika; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Analýza obchodních procesů a implementace informačního systému ve společnosti Ancora Praha 

   Autor: Pilecký Vít; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Cílem diplomové práce je zmapování klíčových obchodních procesů společnosti Ancora Praha, které se zaměřují na prodej slitin, plastových obalů a nejiskřivého nářadí, spolu s vytvořením informačního systému pro podporu ...
  • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

   Autor: Dušánek Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Vonyš Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
   Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
  • Byznys plán pro startup 

   Autor: Fiala Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku ...
  • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

   Autor: Rück Jan; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
  • Ekonomická analýza zásadní změny výrobního procesu Francisovy turbíny 

   Autor: Cvešper David; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Vošický Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulace nákladů Francisovy turbíny. Práce vznikla pro společnost MAVEL, a.s. Cílem práce bylo provést zhodnocení současného stavu výroby v porovnání s možnými změnami ve výrobním ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání životního cyklu svítidel využívajících zářivkové a LED zdroje světla. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska problematiky osvětlení, osvětlování průmyslových ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Autor: Vaňková Michaela; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Kozár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání dvou vzájemně zastupitelných produktů. Práce přechází od teoretického základu k praktickému řešení. Zkoumané produkty jsou hydraulické agregáty, které mají stejnou funkci, ...
  • Ekonomické hodnocení provozování bioplynové stanice 

   Autor: Wachtl Martin; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Paszanda Mariusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Diplomová práce řeší ekonomické zhodnocení bioplynové stanice a její další využití, jako obnovitelného zdroje energie v České republice s ohledem na cíle pracovního plánu v oblasti energetiky a klimatu Evropské unie. První ...
  • Hodnocení efektivnosti investice 

   Autor: Valenta Pavel; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává ...
  • Hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel 

   Autor: Dragoun Jiří; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Galík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-20)
   Cílem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do nákupu nových kolejových vozidel. V práci byla navržena obecná metodika tvorby analýzy nákladů a přínosů pro nákup kolejových vozidel. Na základě této metodiky ...
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu. 

   Autor: Hoch Tomáš; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem komerčních nemovitostí, ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Autor: Šmolíková Zuzana; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Rück Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   V první části diplomové práce autorka zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičních projektů. Jsou zde popsány druhy investic, základy investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic či hodnocení ...
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Autor: Veselý Ondřej; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
  • Komparativní analýza efektivního daňového a parafiskálního zatížení zaměstnanců ve vybraných státech 

   Autor: Šůchová Markéta; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se blíže zabývá efektivním daňovým a parafiskálním zatížením zaměstnanců ve vybraných státech Evropské unie. Pro účely práce byly vybrány následující státy: Česká republika, Francie, Itálie, Irsko a ...
  • Kontinuita a dlouhověkost ekonomicko-manažerských oborů na ČVUT 

   Autor: Zárubová Lucie; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Savický Nikolaj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce je přiblížit historii výuky ekonomických oborů na ČVUT, konkrétně historii fakulty ekonomicko-inženýrské na ČVUT v Praze, která vznikla r. 1952 pro potřeby socialistické společnosti. Během let jejího fungování ...
  • Manažerské rozhodování s využitím nástrojů BNS a Tableau 

   Autor: Horký Robin; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Hušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním architektury řešení nástrojů BNS a Tableau v návaznosti na manažerské rozhodování. Konkrétně je zde analyzována architektura řešení těchto softwarů, zhodnocení jejich výhod a nevýhod a ...