Now showing items 1-20 of 217

  • Návrh vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku 

   Author: Jana Christová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Nováková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic a jejich zpracováním pro vybranou účetní jednotku s ohledem na její potřeby. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce vysvětluje ...
  • Finanční analýza společnosti ZAT a. s. 

   Author: Jan Jelen; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Diplomová práce posuzuje finanční situaci společnosti ZAT a.s. mezi lety 2016–2020 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část vychází z literární rešerše a popisuje ...
  • Návrh marketingové strategie 

   Author: Marian Vlk; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Práce přináší pohled na problematiku divadelního sektoru po pandemických restrikcích a jeho marketingu. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou marketingovou strategii Divadla Na zábradlí a navrhnout případná ...
  • Rating Investičních aplikací a strategie retailového investora 

   Author: Adam Zdvihal; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Cílem této diplomové práce je nalézt nejlepší způsob investování pro retailového investora. Investiční platformy v současnosti vstupují do povědomí stále většího počtu osob a jejich cílovou skupinou jsou právě retailoví ...
  • Hodnocení výkonnosti podniku 

   Author: Sabina Svobodová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Na splnění tohoto cíle byla vybrána společnost VPK Suchý s.r.o., která se zaměřuje na stavební práce. Diplomová práce je ...
  • Založení rádiové a televizní stanice MÚVS 

   Author: Klára Kubíčková; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vymětal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Práce se zabývá založením rádiové a televizní stanice Masarykova ústavu vyšších studií. Cílem bylo seznámit čtenáře s procesem tvorby projektu tohoto typu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
  • Prognóza 3D tisku se zaměřením na průmysl 

   Author: Dalibor Bakala; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a prognózou použití 3D tisku v průmyslu. V první kapitole je čtenář seznámen se základními informacemi o 3D tisku a aditivních výrobních metodách. Druhá kapitola obsahuje analýzu dnešního ...
  • Analýza konkurenčního prostředí na trhu elektromobility v ČR a predikce vývoje 

   Author: Jan Drabina; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zaměřuje na elektromobilitu v České republice a analýzu konkurenčního prostředí v tomto odvětví. Kromě popisu a analýzy konkurenčního prostředí se v praktické části zabývá také predikcí vývoje elektromobility ...
  • Umělá inteligence ve zdravotnictví 

   Author: Barbora Lálová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se věnuje využití umělé inteligence a bioinženýrství ve zdravotnictví. Cílem práce je pomocí prognostické metody Delphi určit klíčové oblasti jejího dalšího vývoje, vytvořit scénáře dalšího vývoje trhu a ...
  • Krizový management ve vybraném segmentu (kryptoměny a sport) 

   Author: Lenka Muchová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Diplomová práce „Krizový management ve vybraném segmentu (kryptoměny a sport)“ se zabývá problematikou krizového managementu, kryptoměnami a jejich využitím ve sportu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Makroekonomická výkonnost ekonomik V4 a Německa 

   Author: Filip Šebesta; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem diplomové práce je předložení makroekonomické analýzy hrubého domácího produktu a inflace států Visegrádské čtyřky a Německa. Vypracovaný přehled může sloužit jako pomocná analýza pro potenciální podnikatele nebo ...
  • Finanční analýza jako nástroj mezipodnikového srovnání 

   Author: Kristýna Kyselová; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem diplomové práce je posoudit finanční situaci pekárenského podniku Kabát s.r.o. pomocí metod finanční analýzy a následná komparace výsledků se dvěma dalšími konkurenty pomocí metod mezipodnikového srovnání. Teoretická ...
  • Posouzení finanční situace společnosti BELTing, spol. s r.o. 

   Author: Eliška Michálková; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Hlavní problematikou této diplomové práce je finanční analýza a zhodnocení finančního zdraví podniku. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje hlavní metody, v praktické části budou ...
  • Posouzení finanční situace vybraného podniku 

   Author: Petr Lácha; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Obsahem této diplomové práce s názvem „Posouzení finanční situace vybraného podniku“ jsou teoretické závěry týkající se finanční analýzy, její metody a nástroje, které slouží k analýze finančního zdraví firmy. Dále je ...
  • Analýza a predikce vývoje výkonnosti ekonomiky ve státech Visegrádské skupiny 

   Author: Pavel Fux; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá výkonností ekonomiky ve státech Visegrádské skupiny, mezi které patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Cílem práce je posoudit a porovnat výkonnosti jednotlivých ekonomik mezi lety ...
  • Aspekty daňového zatížení vybraného malého podnikatelského subjektu 

   Author: Eliška Veselá; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Každý malý či velký podnikatelský subjekt je zatížen daňovými platbami a odvody, které mají vliv na jeho finance a podnikání. Daňové právní předpisy často dovolují toto zatížení zmírnit. V této diplomové práci bylo formou ...
  • Posouzení finančního zdraví společnosti AC-T servis, spol. s.r.o. 

   Author: Anna - Marie Tvrdíková; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví společnosti AC-T servis, spol. s.r.o. v letech 2016-2020. V teoretické části práce budou popsány metody používané k hodnocení finančního zdraví podniku. Následně budou ...
  • Kryptoměny jako zdroj financování podniku 

   Author: Martin Lamač; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. Aplikační část se věnuje hlavnímu cíli této práce, kterým je simulace investice části volných finančních prostředků do kryptoměny Bitcoin ve vybraných podnicích. ...
  • Využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví vybraného podniku 

   Author: Tereza Heroková; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem diplomové práce je využití metod finanční analýzy při stanovení vývoje finančního zdraví společnosti Marlenka international, s.r.o. Teoretická část práce popisuje metody a ukazatele finanční analýzy. Praktická část ...
  • Posouzení finanční situace vybraného podniku 

   Author: Phuc Tiep Nguyen; Supervisor: Klesla Arnošt; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Finanční analýza je zaměřena na minulost a je přínosná pro společnost a ná-sledné její rozhodování, s interními daty je možné vyčtené informace lépe vy-světlit a doplnit o detail, který může být pro budoucí rozhodnutí ...