Now showing items 21-40 of 41196

  • Souvislost úbytku dopaminergních neuronů se zhoršením pohybových parametrů v presymptomatické a manifestní fázi Parkinsonovy nemoci 

   Author: Martin Bejtic; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Parkinsonova choroba je dlouhodobá degenerativní porucha centrálního nervového systému. Toto onemocnění koreluje s poklesem dopaminergních neuronů. Diplomová práce se zaměřuje na kvantifikaci množství dopaminergních neuronů ...
  • Hodnocení rozsahu šíření kontaminace z nelegálních laboratoří výroby metamfetaminu 

   Author: Přemysl Hlavsa; Supervisor: Kuchař Martin; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Česká republika čelí v posledním desetiletí epidemii nelegálních laboratoří sloužících k výrobě metamfetaminu, jejichž produkční a technická úroveň se neustále zvyšuje. Při výrobě metamfetaminu vzniká mnoho chemických látek ...
  • Vztah kvality života a funkčních testů u pacientů s amputací dolní končetiny 

   Author: Eliška Bártová; Supervisor: Gajdoš Ondřej; Opponent: Chlouba Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Amputace není jen tělesné postižení, ale postihuje i psychickou stránku jedince. Jedná se o traumatizující zákrok, který výrazně ovlivní život i návrat do původního životního stylu. Cílem diplomové práce je prokázat vztah ...
  • Synchronizace nahrávání u evokovaných potenciálů 

   Author: Jan Hubený; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Kojan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Výzkum mozkové aktivity v oblasti evokovaných potenciálů vyžaduje přesnou synchronizaci jednotlivých stimulů se záznamem elektroencefalografu (EEG). Tato časová synchronizace může být použita pro výzkum a správnou analýzu ...
  • Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie 

   Author: Radana Malhocká; Supervisor: Koc Josef; Opponent: Fiedler Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie se zabývá popisem legislativních požadavků, postupů a činností, souvisejících s dekontaminací osob, techniky a zařízení po radiační havárii a ...
  • Zlepšení vlastností DLC pokrytí implantátů při užití hybridní laserové technologie a dopace germaniem 

   Author: Jana Kondratievová; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diamantu podobné uhlíkové vrstvy (DLC) dopované germaniem jsou schopné zlepšit biokompatibilitu perspektivních biomedicínských aplikací, včetně krytí implantátů. V této práci jsou shrnuty a diskutovány výhody, současný ...
  • Porovnání kardiotokografických monitorů 

   Author: Markéta Janešová; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Randa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Porovnání kardiotokografických přístrojů Cílem práce bylo detailněji rozebrat a navrhnout metodiku pro analýzu ekonomické náročnosti provozu kardiotokografických (CTG) monitorů různých tříd technické vyspělosti a analýza ...
  • Early-stage HTA u vybraného zdravotnického prostředku 

   Author: Markéta Burianová; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Demlová Regina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Early-stage HTA znamená hodnocení zdravotnického prostředku před uvedením na trh. Hlavním cílem této diplomové práce je aplikace metodiky Early-stage HTA na konkrétní zdravotnický prostředek. Práce se zabývá přehledem ...
  • Analýza a komparace postupu řešení mimořádné události s hromadným postižením osob poskytovateli zdravotnické záchranné služby 

   Author: Jan Mach; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této práce je porovnat postup poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Výsledky šetření nejsou překvapivé. Postupy 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné ...
  • Posouzení provozní bezpečnosti a ochrany telekomunikačních vysílačů a jejich řídících dohledových center 

   Author: David Bohuš; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem bakalářské práce je zjistit a případně nalézt řešení vedoucí ke zlepšení bezpečnosti komerčních vysílačů mobilních telekomunikačních a datových služeb, vlastněných a provozovaných na území České republikyoperátory ...
  • Detekce epileptické aktivity pomocí waveletové analýzy 

   Author: Mariana Castillo; Supervisor: Schaabová Hana; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Při elektroencefalografickém vyšetření se zaznamenává elektrická aktivita mozku. Analýzou vzniklého EEG signálu lze určit neurologická onemocnění, například epilepsii projevující aktivitou typu ,,hrot-vlna". Jelikož je ...
  • Indukční ohřev magnetických nanočástic pro hypertermii 

   Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Vrba David; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce bylo vytvoření numerického modelu systému pro indukční ohřev roztoku magnetických nanočástic, kterým byl vyplněn balónek umístěný do mozkové tkáně, a simulace ohřevu mozkové tkáně tímto balónkem. Ohřev ...
  • Korelace subjektivních příznaků heteroforie s velikostí dekompenzované heteroforie 

   Author: Barbora Zákutná; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Palkovičová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Bakalářská práce se zabývá vyšetřením binokulárního vidění se zaměřením na vyhodnocování dekompenzované heteroforie (latentní šilhání). V teoretické části je stručně shrnuta problematika binokulárního vidění (podmínky ...
  • Teplotní závislost dielektrických parametrů fantomů pro neinvazivní měření teploty 

   Author: Iveta Kropáčková; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Oppl Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá měřením teplotní závislosti dielektrických parametrů některých fantomů lidské tkáně - destilované vody, agarového fantomu svalu a vepřové svalové tkáně. Hlavními cíli bylo naměřit hodnoty komplexní ...
  • Špatné návyky dlouhodobých nositelů měkkých kontaktních čoček 

   Author: Hana Hejhalová; Supervisor: Srovnalová Petra; Opponent: Němečková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá především problematikou kontaktních čoček a péče o ně. V první části popisuje možné komplikace nositelů kontaktních čoček, zásady nošení kontaktních čoček a možnosti péče o ně. Tyto informace dále ...
  • Systematické řešení problémů nositelů měkkých kontaktních čoček 

   Author: Eliška Malinová; Supervisor: Srovnalová Petra; Opponent: Němečková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Práce popisuje anatomii oka a podrobněji se pak věnuje přednímu segmentu, který je pro nás v daném tématu klíčový. Dále je práce zaměřena na téma měkkých kontaktních čoček - jejich základní popis, parametry, režimy nošení, ...
  • Vliv světelných podmínek na vnímání barev 

   Author: Jan Soukup; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Teoretická část bakalářské práce pojednává o problematice barevného vnímání a světelných podmínkách, které na toto vnímání mají zásadní vliv. Úvod práce se týká anatomie sítnice, popisu jejich vrstev a detailněji je rozebrána ...
  • Porovnání testů pro určení barvocitu 

   Author: Leontýna Varvařovská; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   V bakalářské práci se zaměřuji na problematiku poruch barvocitu a jejich možným vyšetřením. Důležitou částí práce je stručná teorie vztahující se k fyziologii barevného vidění, k samotným poruchám barvocitu a k jednotlivým ...
  • Opakovatelnost automatických optických brusů 

   Author: Barbora Tomší; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Žižková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem Bakalářské práce je zjistit opakovatelnost automatických optických brusů. Práce se skládá z kapitol popisující parametry brýlových čoček, jejich typy a materiály pro výrobu korekčních pomůcek. Nedílnou součástí ...
  • Úloha NK buněk u transplantace ledviny 

   Author: Alexandra Korbová; Supervisor: Stříž Ilja; Opponent: Široká Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanismy imunitního odhojení transplantované ledviny. Zaměřuje se na úlohu NK buněk, které v imunitní reakci proti alotransplantátu zastávají spolu s cytotoxickými T lymfocyty hlavní ...