Zobrazují se záznamy 21-38 z 27083

  • Digitální fotoaparát a kamera v (bio)medicíně - porovnání parametrů 

   Autor: Mezerová Veronika; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V teoretické ásti práce se zabývám historickým pehledem vývoje fotoaparát a kamer od prvopoátk do dnešní doby. Souástí práce je seznámení se s konstrukcí dnešních pístroj, zejména s rznými druhy snímacích senzor a principem ...
  • Využití termovize ke studiu vybraných diagnoz v neurologii 

   Autor: Maleček Václav; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato práce se zabývá diagnostikou neurologického onemocnení Charcot-Marie-Tooth /CMT/ pomocí termovizního merení. CMT je hereditární neuropatické onemocnení periferních nervu, postihující nejprve nervová vlákna v dolních, ...
  • Výběr a sestavení bezdrátového komunikačního řetězce pro Body Area Network(BAN) s využitím v oblasti systémů HomeCare 

   Autor: Kika Jiří; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat po těle. Dále se zde zabývá rešerší trhem a hledá nejlepší řešení pro homecare systém Senior Inspect, projekt firmy clevertech zabývající se dálkovým dohledem ...
  • Paralelní zpracování signálů pomocí grafických adaptérů 

   Autor: Gavalec Michal; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití moderních grafických adaptérů pro obecné výpočty, zejména pro zpracování signálu. Nejdříve je stručně vysvětlena problematika obecných výpočtů na grafickém procesoru. Pak jsou uvedeny ...
  • Odhad psychické a fyzické zátěže sportovců a členů zásahových jednotek. 

   Autor: Elger Jaroslav; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Caithamlová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato bakalářská práce se dělí na dvě části. Jak teoretickou, tak praktickou. Teoretická část se zabývá sportovní fyziologii. Ta je zaměřena převážně na energetický metabolismus organismu a na fyziologii svalu. Dále se ...
  • Endoskopie 

   Autor: Dohnal Karel; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tatobakalářsképrácese zabývá lékařskými endoskopickými přístroji a problematikou snimi spojenou. Skládá se zněkolika dílčích částí, kdy zpočátku se věnuje rešeršímhistorického vývoje endoskopů. Další kapitoly se zabývají ...
  • Termovize v urgentní a polní medicíně 

   Autor: Moravčík Michal; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie je moderní bezkontaktní metodapro stanovení povrchové teploty. Člověk je horkokrevný tvor, proto ho lze odlišit od okolního prostředí. Spomocí termografie jevelice snadnésnímat lidskou teplotu, vyzařovanou ...
  • Sestavení a použití systému pro testovaní kvality QRS detektorů 

   Autor: Brnovják David; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-16)
   Cílem práce je vytvořit systém pro rychlé a jednoduché testování kvality vyvíjených detektorů QRS komplexů a demonstrovat jeho použití pro porovnání běžně dostupných softwarových detektorů. Systém je sestaven v jazyce C a ...
  • Přínos tympanometrického a otoskopického vyšetření u pacientů léčených v hyperbarické komoře 

   Autor: Došelová Karolína; Vedoucí práce: Hanousek Jan; Oponent práce: Holý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Pacienti léčení hyperbarickou oxygenoterapii (dále HBO) jsou vystavováni změnám atmosférického tlaku, které působí na jejich organismus a mohou vyvolat řadu klinických obtíží. Jejich nejčastější potíže pramení z nedostatečné ...
  • Výukový videoprogram o laické první pomoci 

   Autor: Matějka Ondřej; Vedoucí práce: Málek Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem předkládané práce bylo vytvořit výukový videoprogram o laické první pomoci. Obsahem videofilmu se staly scény zobrazující nejčastější situace, ve kterých dochází ke zranění osob. Jednotlivé scény byly natočeny podle ...
  • Proudění helioxu v respirační soustavě 

   Autor: Juřičková Ivana; Vedoucí práce: Roubík Karel; Oponent práce: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Proudění helioxu vrespirační soustavěTato diplomová práce se zabývá výroboumodeluplicníhobronchiálního stromu. Vsoučasnosti je zliteratury znám pouze jeden praktický průtokový modelplic a to model silikonový. Cílem této ...
  • Analýza možností využití termální ablace u žen s karcinomem prsu 

   Autor: Dušková Klára; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Se stále se zvyšujícím počtem žen, trpících rakovinou prsu, roste i poptávka po nových metodách léčebné terapie, které by byly méně invazivní. Tato práce poskytuje přehled o nejběžněji používaných formách léčby tohoto ...
  • Optimalizace rozvrhování služeb na nemocničním oddělení 

   Autor: Eisenmannová Dagmar; Vedoucí práce: Fábry Jan; Oponent práce: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem této práce je zmapování situace v českých nemocnicích ohledně způsobu rozvrhování směn a navržení optimalizačního prostředku pro rozvrhování směn sester. Při rozvrhování je třeba dodržovat nejen Zákoník práce, ale ...
  • Analýza možného vývoje multifunkčního oděvu pracovníků IZS z hlediska technického a diagnostického 

   Autor: Keszi Romana; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Šlechta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce je zaměřena na multifunkční oděv pro pracovníky IZS, který by byl nápomocný při záchraně, vyproštění a pomoci poraněným.
  • Hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby vlhké formy makulární degenerace 

   Autor: Meliška Martin; Vedoucí práce: Poušek Lubomír; Oponent práce: Diblík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Úkolem práce je charakterizovat vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace a popsat možnosti její diagnostiky a léčby. Dále je třeba navrhnout vhodnou metodiku hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby ...
  • Problematika nosokomiálních nákaz 

   Autor: Schierová Lenka; Vedoucí práce: Janovská Daniela; Oponent práce: Čelko Alexandr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem předkládané práce bylo sledovat výskyt nosokomiálních infekcí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady za rok 2007 a to na jednotlivých odděleních a celkově; vypracovat souhrnnou epidemiologickou charakteristiku ...
  • Zobrazení poruch přenosu informací v diagnostice neuropsychiatrických onemocnění 

   Autor: Štědrová Veronika; Vedoucí práce: Kupka Karel; Oponent práce: Roth Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Úkolem této práce je na základě souboru pacientů vyšetřených pomocí 123I-FP-CIT (DaTSCAN) optimalizovat metodu zpracování obrazů bazálních ganglií v nukleárně medicínské diagnostice extrapyramidových onemocnění. Dalším ...
  • Systémy adaptivní optiky a jejich využití v přístrojové technice 

   Autor: Staňková Daniela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této práce bylo seznámit se se systémy adaptivní optiky, jejich konstrukcí, parametry, fungováním a aplikacemi. Nejprve je krátce nastíněno, jak systém adaptivní optiky vypadá a funguje. Dále je zde něco o historii ...