Now showing items 21-40 of 37041

  • Geologický průzkum poškozených památek 

   Author: Kovářová K.; Čápová K.
   (Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2019)
   Přesné stanovení příčin poškození historických objektů může významnou měrou přispět k provedení adakvátního sanačního opatření a tím k zamezení zhoršování jejich technického stavu. Mnohé stavby jsou postaveny z horninového ...
  • Degradace materiálů používaných pro technologii 3D tisku 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Horynová Eva; Opponent: Plaček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této práce je testovat vliv degradačních činitelů na elektrické a mechanické vlastnosti materiálů využívaných pro 3D tisk. Teoretická část se zaměřuje na popis technologie 3D tisku a základní materiály, které se pro ...
  • Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou 

   Author: Tomáš Staruch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cı́lem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit metody plánovánı́ pohybu pro sběr a pokládánı́ barevných cihel pomocı́ autonomnı́ch he-likoptér s cı́lem stavby zdi. Ke sbı́ránı́ cihel jsou použity informace z kamery ...
  • Regulace napětí a jalového výkonu v distribučních sítích 

   Author: Michal Koubek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kůla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o regulaci napětí a jalových výkonů v přenosové a zejména distribuční soustavě. Dále jsou rozebrány prvky, kterými lze regulaci napětí provádět. Druhá polovina této práce je zaměřená na parametry ...
  • Pokročilý nástroj pro produkci vizuálních efektů pro živá vystoupení 

   Author: Vadim Petrov; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Díky probíhající proměně koncertů a hudebních vystoupení obecně do podoby multimediálních zážitků se otevírá nový prostor pro zkoumání vztahu hudby a obrazu. Nástroj Skinny Mixer nabízí míchání videí, použití vizuálních ...
  • Hudební hra ve virtuální realitě 

   Author: Isa Skořepů; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V této práci popisuji vývoj hry PaintPong pro virtuální realitu, jejíž hlavní mechachanika je založená na odrážení barevných kuliček do rytmu a obarvení co největší části okolí. Kuličky se chovají různými způsoby podle své ...
  • Realizace modelu kontroléru pro automatický záložní motorgenerátor 

   Author: Martin Maschita; Supervisor: Vydra Tomáš; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o použití a provedení motorgenerátorů jako záložních zdrojů elektrické energie. Druhá část práce popisuje koncept řízení záložního motorgenerátoru pomocí virtuálního kontroléru, jehož praktická ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour 

   Author: Lukáš Hajdúšek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a zrealizovať priemyselnú robotickú bunku pre manipuláciu a jednoduché obrábanie výrobkov. Robotická bunka obsahuje priemyselný manipulátor a ďalšie automatizované výrobné zariadenia. ...
  • Manipulace za použití poddajného robotu 

   Author: Jan Čermák; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce navrhuje postupy skládání a rozebírání LEGO kostek poddajným robotem. Předpokládá se, že pozice kostek není přesně známa a je nutné použití silové zpětné vazby. Některé navržené postupy jsou přímo založené na ...
  • Model oblohy pro systém VRUT 

   Author: Michal Hvězda; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro simulaci oblohy, který může být použit v systému VRUT. Práce se dále zaměřuje na implementaci samostatné aplikace, která podporuje vzdušnou perspektivu při ...
  • Škálovatelná simulace dopravy v systému VRUT 

   Author: Vít Neckář; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce popisuje aktuální implementaci chování řidičů v systému VRUT a navrhuje její vylepšení.
  • Dynamická alokace prostředků založená na strojovém učení pro služby 5G sítí 

   Author: Aida Madelkhanova; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vasilakos Xenofon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Rychle rostoucı́ počet technologiı́ páté generace 5G vyžaduje zkoumánı́ nových strategiı́ správy sı́ťových prostředků. Datově řı́zené strojové učenı́ umožňuje přı́stupy vyvinuté k dosaženı́ výkonu s dostupnou výpočetnı́ ...
  • Návrh moderního vysoko-úrovňového grafického API 

   Author: Roman Galajda; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Příchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách a s vysokým výkonem. ...
  • Automatizovaná stanice pro testování baterií (SAM 3) 

   Author: Michal Hruška; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Součástí diplomové práce je dokumentace postupného rozvoje stanice automatického měření (S.A.M.3), jehož cílem je pracoviště pro parametrizaci velkokapacitních akumulátorových článků. Na základě provedené rešerše akademických ...
  • Georeferencovaná rozšířená realita 

   Author: Dominik Truong; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace s rozšířenou realitou využívající GPS lokalizaci. Aplikace načítá 3D scény v rámci scénáře vytvořeného editorem scén. Veškerá potřebná data si aplikace stahuje ze serveru. Aplikace ...
  • Implementace metody "Multiple instance learning" pomocí Markovských sítí 

   Author: Branislav Doubek; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce pojednává implementaci multiple instance learning frameworku používající metody Markovských sítí s optimalizačními metodami batch gradient descent, inference based SVM a naší metodou linearního programování. ...
  • Vliv mechanického napětí a teplotních šoků na klimatické stárnutí adhezních spojů 

   Author: Jiří Sokol; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními principy elektricky vodivých lepidel. V teoretické části je popsáno složení lepidel elektricky vodivých lepidel, dělení z hlediska vodivosti a princip vodivosti. ...
  • Nastavení pohonu dynamometru pro různé regulační smyčky 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se nejprve zabývá obecným popsáním stejnosměrného cize buzeného motoru a řízenými zdroji stejnosměrného napětí. Seznámíme se se zapojením měniče Sinamics DCM od firmy Siemens a se softwarem STARTER. ...
  • Podpora pokročilejších rigovacích technik pro herní engine Unity3D 

   Author: Jakub Tkáč; Supervisor: Smetana Radek; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá podporou pokročilejších rigovacích technik v herním engine Unity. Jedná se zejména o podporu technik, které jsou známé pod pojmy „twist joints“ a „interpolation joints“. V rámci této práce proto byly ...
  • Náhrada konvenčního osvětlení tunable white svítidly 

   Author: Šimon Fibír; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V předložené diplomové práci je zpracován návrh osvětlovací soustavy laboratoře světelné techniky na Katedře elektroenergetiky a návrh i implementace jejího řídicího systému. Cílem je náhrada stávajícího zářivkového osvětlení ...