Now showing items 21-40 of 55996

  • Přenos milimetrových vln po optickém vlákně a volném prostoru 

   Author: Jan Spáčil; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
   V současnosti se rozvoj sítí soustředí na 5G technologii, která se rozšiřuje jak v pásmu FR1 (do 6 GHz), tak i v perspektivním pásmu FR2 (6 až 71 GHz) kvůli potřebě vyšších přenosových rychlostí a nižších latencí. Pro ...
  • Aeroacoustic Characteristics of Boundary-Layer Regimes 

   Author: Jakub Suchý; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-03)
   Aeroakustika mezní vrstvy je relativně nový studijní obor, který se zabývá mezní vrstvou jako zdrojem zvuku. Tato práce si klade za cíl rozšířit teorii aeroakustických charakteristik mezní vrstvy během počáteční fáze ...
  • Účinná bioremediace toxického odpadu pomocí nových nitrilas 

   Author: Anastasia Sedova; Supervisor: Bojarová Pavla; Opponent: Danihelka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   Wastewater from certain industrial processes (gold and silver mining, electroplating with Cu, Ag and other metals, coal coking) contains high concentrations of free cyanide (hydrogen cyanide and cyanide ions; fCN) and can ...
  • Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích 

   Author: Martina Caithamlová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Kavan Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-04)
   V předkládané disertační práci je řešena problematika nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích. Disertační práce zahrnuje analýzu současného stavu problematiky v ČR i ve vybraných ...
  • Řízení a analýza akustických a elastických vlnových polí na základě vybraných nehomogenních struktur 

   Author: Antonín Krpenský; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Seiner Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
   Tématem této disertační práce je řízení a analýza akustických a elastických vlnových polí na základě vybraných nehomogenních struktur. Práce je koncipována jako soubor šesti autorových publikací, přičemž každá z nich přímo ...
  • Development of reference benchmark neutron field in LR-0 reactor 

   Author: Košťál, Michal
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2022)
   A neutron reference field is defined as a permanent reproducible neutron field with well defined neutron fluence rate and neutron energy spectra. The standard reference field has neutron spectra characterized employing ...
  • Optimalizace a charakterizace extrakčních systémů na bázi 1,2,4-triazin-3-ylu pro separaci Ln(III) a An(III) při přepracování vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Distler, Petr
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2023)
   Separace trojmocných minoritních aktinoidů An(III) od trojmocných lanthanoidů Ln(III) a vzájemná separace minoritních aktinoidů je téma studované v souvislosti s přepracováním ozářeného jaderného paliva a jadernými ...
  • Quantum Hamiltonians with magnetic fields: effective dynamics and transport properties 

   Author: Tušek, Matěj
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2021)
   This thesis deals with both non-relativistic and relativistic quantum Hamiltonians with mag netic elds constrained to a hypersurface or its tubular neighbourhood. In the non-relativistic case, the magnetic Laplacian will ...
  • Model a metodika pro komplexní ergonomické hodnocení pracoviště 

   Author: Martin Kyncl; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-23)
   Tato disertační práce s názvem „Model a metodika pro komplexní ergonomické hodnocení pracoviště“ se zabývá problematikou ergonomie v průmyslovém prostředí. Právě v průmyslu hraje velkou roli optimalizace pracovních podmínek ...
  • Studium fotoprodukce na experimentu ALICE 

   Author: Tomáš Herman; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-30)
   Disertační práce zkoumala energetickou závislost koherentní fotoprodukce J/ψ v ultra-periferních srážkách (UPC) Pb-Pb měřených detektorem ALICE. Energetická závislost byla určena v rozsahu tří řádů v Bjorken-x prostřednictvím ...
  • Research of neutron fields and utilization of activation analysis in interdisciplinary approach 

   Author: Štefánik, Milan
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2021)
   The habilitation thesis is compiled in the form of commented set of scientific papers and deals with the applications of the neutron activation technique at the accelerator-driven fast neutron source NG-2 connected to ...
  • Analysis of time discretizations for parabolic problems with application to space discretizations 

   Author: Vlasák, Miloslav
   (ČVUT. Fakulta stavební., 2021)
   This work summarizes some of the theoretical results of the author in last ten years, where the main area of the research was the numerical analysis for the stable higher order time discretization methods applied on ...
  • Spectral Theory Problems on Graphs and Their Applications 

   Author: Lipovský, Jiří
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2022)
   The present habilitation thesis is a collection of nine papers in spectral theory. Several models are used, namely, quantum graphs, microwave networks, damped wave equation, and the polyharmonic operator. The operators ...
  • Koncepce bydlení Plzeň 2023+ 

   Author: Kohout M.; Tichý D.; Tittl F.; Peňázová V.; Hudeček T.; Franěk P.; Havránek J.
   (2023)
   Koncepce – neboli návrh – politiky bydlení Plzně 2023+ je politickou deklarací samosprávy formulující dlouhodobé cíle a popisující směry rozvoje města v oblasti bydlení společně s nástroji k jejich dosažení. Jedná se o ...
  • Generalized Statistics and its Applications 

   Author: Jizba, Petr
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2021)
  • Spectrometric systems for mixed field of gamma radiation and neutrons. 

   Author: Matěj, Zdeněk
   (ČVUT. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská., 2022)
   Devices working with ionizing radiation are nowadays used in many areas. It is not only the energy industry, but also there are, for example, many therapeutical and diagnostical procedures in medicine that use this kind ...
  • Predikce hladiny glukózy v krvi u diabetes mellitus 1. typu: Přístupy souboru využívající přímé a opakované metody pro vícestupňovou prognózu 

   Author: Kyriaki-Maria Saiti; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Welzer Družovec Tatjana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-22)
   Tato práce s názvem " Predikce glykémmie pro Diabetes Mellitus 1. typu: Kombinace prediktivních modelů využivajících přímé a interované metody pro předpovídání více kroků dopředu" uvádí a komplexní tudie o predikci hladiny ...
  • Biomechanika ramenního kloubu 

   Author: Jan Votava; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-22)
   Práce se zabývá určením stability a zatížení ramenního kloubu pomocí matematického svalově-kosterního modelu. Porovnání s experimentálními daty se ukazuje, pro pomalý pohyb lze modelovat sval jako ideální generátor síly. ...
  • Zpracování, kontrola a modelování specifikace požadavků na softwarový systém v přirozeném jazyce 

   Author: David Šenkýř; Supervisor: Kroha Petr; Opponent: Svátek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-03)
   Kvalita zpracování dílčích úkolů disciplíny zvané requirements engineering (ve volném překladu inženýrství požadavků) hraje důležitou roli pro celý životní cyklus vývoje softwarového projektu – protože to je fáze, na které ...
  • Modulární architektura v zastavěném prostředí: Dopad vlivu modulární výstavby na stávající urbanistickou strukturu 

   Author: Havránková S.
   (Czech Technical University in Prague, 2023)
   Článek pojednává o problematice zasazení modulární výstavby do kontextu vystavěného prostředí. Opírá se o názorovou reflexi na vybrané příklady realizací modulárních staveb a dopadem vlivu na stávající urbanistickou ...