Show simple item record

Rehabilitation and dampness removal of subterranean walls of a historical object in Český Krumlovdc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorĐorđe Ljubisavljević
dc.date.accessioned2022-02-02T00:42:10Z
dc.date.available2022-02-02T00:42:10Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.identifierKOS-1086966156805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99333
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou sanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn historického objektu v Českém Krumlově. Úvodní část se zabývá historií a stavebně historickým průzkumem objektu. Teorie diplomové práce se skládá ze dvou částí: první je návrh snížení vlhkosti a druhá část teorie stručně vysvětluje odhady cenových nákladů budov v investiční fázi. Praktická část práce vysvětluje celý postup sanace podzemních stěn, které jsou předmětem této diplomové práce. Byly odebrány vzorky pro měření vlhkosti a salinity stěn. Na základě výsledků vlhkosti a zasolení byly navrženy sanační metody, mezi které patří speciální odsolovací omítka, která snižuje hladinu zasolení stěn. Vzhledem k tomu, že diplomová práce vychází ze stávajícího projektu, vysvětluje i technologický postup plánovaných injektáží cihelného zdiva za účelem vytvoření izolace, která utěsní případné dutiny a omezí šíření vzlínající vlhkosti. Ve fázi zemních prací při stavbě bylo zjištěno, že podzemní stěny jsou rovněž tvořeny kamenným zděním, které přímo ovlivňuje způsob injektáže cihel. Z tohoto důvodu byly navrženy dvě varianty, které byly porovnány jak z pohledu technologického, tak i ekonomického.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of rehabilitation and dampness removal of subterranean walls of a historical object in Český Krumlov. The introduction part evolves around the history and the pre-construction condition survey of the object. The theory of the diploma thesis consists of two parts: one is the design of dampness reduction and the other part of the theory briefly explains cost estimates of buildings in the investment phase. The practical part of the thesis explains the whole procedure of rehabilitation of the subterranean walls that comprise the subject of this diploma thesis. Samplings had been taken for measurement of dampness and salinity levels of the walls. Rehabilitation methods were designed on the base of the results of dampness and salinity, this includes a special temporary plaster that reduces the level of salinity in the walls. Since the diploma thesis is based on an existing project, it also explains the technological process of planned brick wall injections for the purpose of creating insulation that seals any cavities and reduces the spread of dampness. During the earthwork phase of the construction, it was discovered that the subterranean walls are also comprised of stonework which directly affects the brick wall injection method. This is the reason why two new methods were designed and compared technologically and economically.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPamátková péčecze
dc.subjectvlhkost zdivacze
dc.subjectsalinita zdivacze
dc.subjectinjektáž zdivacze
dc.subjectodsolovací omítkycze
dc.subjectsystém sanačních omítekcze
dc.subjectstavební nákladycze
dc.subjectHistoric preservationeng
dc.subjectmasonry dampnesseng
dc.subjectmasonry salinityeng
dc.subjectwall injection methodseng
dc.subjectdesalination plastereng
dc.subjectmasonry repair systémeng
dc.subjectconstruction costseng
dc.titleSanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn v historickém objektu v Českém Krumlověcze
dc.titleRehabilitation and dampness removal of subterranean walls of a historical object in Český Krumloveng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠrámek Oto
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record