Show simple item record

Sharing cross-border capacities between electricity markets and reserve marketsdc.contributor.advisorBemš Július
dc.contributor.authorDaniel Běhal
dc.date.accessioned2022-01-31T09:51:21Z
dc.date.available2022-01-31T09:51:21Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-1064879299705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99314
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání způsobů stanovení přeshraniční kapacity NTC metodou s FB metodou. U porovnání je kladen důraz na identifikaci dobrých a špatných vlastností těchto metod. Práce pokračuje kapitolou popisující trh se silovou elektřinou a market coupling. Poté se přechází k hlavnímu zkoumanému problému v této diplomové práci. Jedná se o rozdělování přeshraniční kapacity mezi trh se silovou elektřinou a trh s regulačními zálohami. Cílem zkoumání je analyzovat možnosti dosažení optimálního bodu, tedy bodu, ve kterém je dosaženo maximálního užitku z obou trhů. Za tímto účelem autor analyzoval metodické přístupy pro sdílení přeshraničních kapacit popisované v nařízení EB GL. Zkoumány byly celkem 4 přístupy. Jelikož tato diplomová práce zkoumá oceňování přeshraničních kapacit u denního trhu, byl nejlépe hodnocený přístup metodou Market Based. Po vyhodnocení metodických přístupů, popisuje autor užívané metody ohodnocení přeshraniční kapacity. Jedná se o metodu Market Spread a metodu Stínové Ceny. U obou zmíněných metod je v praxi využívané linearizováni průběhu. V této práci je jedním z cílů vyhodnotit dopad linearizace na hodnotu užitku a jestli je rozumné ji využívat. Po teoretickém úvodu problematiky a vysvětlení nezbytných pojmů, provádí autor simulace v nástroji Simulation Facility. Simulace probíhají na principu redukování přeshraniční kapacity pro trh se silovou elektřinou. Výsledky těchto simulovaných trhů slouží k určení dopadu na ztrátu užitku a chování hodnot Market Spread a Stínové Ceny. Výsledky jsou zpracovány do grafů a diskutovány. Hlavní přínos diplomové práce je v prozkoumání chování oceňovacích metrik přeshraniční kapacity.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of sharing cross-border capacities between electricity markets and balancing market. First, the cross-border capacity and the methods of its determination are defined. Furthermore, a comparison of the method of determining cross-border capacity by the NTC method with the FB method is made. The comparison emphasizes the identification of good and bad properties of these methods. The work continues with a chapter describing the power market and market coupling. Then we move on to the main research problem in this thesis. This is the distribution of cross-border capacity between the power market and the balancing market. The aim of the research is to analyse the possibilities of reaching the optimal point, the point at which the maximum benefit from both markets is achieved. To this end, the author analysed the methodological approaches for cross-border capacity sharing described in the EB GL Regulation. A total of 4 approaches were assessed. As this thesis examines the valuation of cross-border capacities in the daily market, the Market Based approach had highest assessment. After assessing the methodological approaches, the author describes the methods used to evaluate cross-border capacity. These are the Market Spread method and the Shadow Price method. In both methods, linearization of the curve is used in practice. In this work, one of the goals is to evaluate the impact of linearization on the value of welfare and whether it is reasonable to use it. After a theoretical introduction to the issue and an explanation of the necessary concepts, the author performs the simulation in the Simulation Facility tool. The simulations are based on the principle of reducing cross-border capacity for the power market. The results of these simulated markets are used to determine the impact on the loss of welfare and behaviour of Market Spread and Shadow Prices. The results are processed into graphs and discussed. The main contribution of the diploma thesis is in examining the behaviour of cross-border capacity valuation metrics.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPřeshraniční přenosová kapacitacze
dc.subjecttrh se silovou elektřinoucze
dc.subjecttrh s regulačními zálohamicze
dc.subjectmarket couplingcze
dc.subjectflow-based alokacecze
dc.subjectNTC alokacecze
dc.subjectvýnos z přetíženícze
dc.subjectSocial welfarecze
dc.subjectMarket welfarecze
dc.subjectCross-border capacityeng
dc.subjectenergy marketeng
dc.subjectbalancing marketeng
dc.subjectmarket couplingeng
dc.subjectflow-based allocationeng
dc.subjectNTC allocationeng
dc.subjectcongestion incomeeng
dc.subjectSocial welfareeng
dc.subjectMarket welfareeng
dc.titleSdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohamicze
dc.titleSharing cross-border capacities between electricity markets and reserve marketseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePalkovský Martin
theses.degree.disciplineManagement energetiky a elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record