Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 418

  • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

   Autor: Panský Martin; Vedoucí práce: Jandera Jan; Oponent práce: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Autor: Burda Michal; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...
  • Systémová analýza místa připojení objektu k bleskovému výboji 

   Autor: Fořt Radim; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Kutáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou přímých ochran před bleskovým výbojem, konkrétně optimalizací vnější ochranné soustavy. V úvodu práce je popsán vznik, průběh a důležité parametry bleskových výbojů. V další části ...
  • Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn 

   Autor: Malý Ondřej; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kreim Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán ...
  • Internet věcí a možnosti jeho využití v nevýrobních sektorech 

   Autor: Smetanová Lucie; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou internetu věcí a zaměřuje se na jeho využitelnost v nevýrobních sektorech. Teoretická část definuje pojem internet věcí, stručně popisuje jeho vývoj, objasňuje, jak internet ...
  • Regulace telekomunikačního trhu 

   Autor: Aubrecht Jan; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Brabec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a regulačními principy na trhu elektronických komunikací s ohledem na jejich ekonomické důsledky. Nejprve je studován postupný vývoj trhu v období liberalizace a harmonizace. Dále ...
  • Analýza ekonomických dopadů předpokládaného vývoje v oblasti teplárenství 

   Autor: Bagin Vojtěch; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Kubíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce popisuje dopady identifikovaného budoucího vývoje teplárenství v České republice na cenu tepla pro odběratele. Byly popsány aktuální a očekávané budoucí problémy v teplárenství ČR, které byly následně ...
  • Marketingová komunikace v oblasti moderních trendů správy sítí 

   Autor: Ulrichová Pavlína; Vedoucí práce: Hofman Radek; Oponent práce: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá dvěma alternativními metodami ke správě sítí a s nimi související marketingovou komunikací. Práce ve své teoretické části podrobně popisuje oba modely, jejich silné a slabé stránky a taktéž ...
  • Ekonomická efektivita lokální distribuční soustavy 

   Autor: Soukupová Zuzana; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Jelenecký Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem lokálních distribučních sítí, které představují pro dnešní energetiku perspektivní cestu k prosazení moderních technologií a nových systémových přístupů. Práce zařazuje lokální ...
  • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Podivínský Tomáš; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
  • Decentralized electricity supplies of village behind the polar circle. 

   Autor: Surovezhko Alena; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nowadays scientists more and more talk about the shortage of hydrocarbons. And possible solution of this problem is using of alternative energy sources, since the lack of natural resources will inevitably lead to gradual ...
  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Autor: Matoulek Matěj; Vedoucí práce: Novotný Jakub; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
  • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Podivínský Tomáš; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
  • Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt 

   Autor: Nikolaeva Irina; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material ...
  • Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market 

   Autor: Yaman Busra; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility ...
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Autor: Drtinová Kateřina; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 

   Autor: Titenko Mikhail; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Z přehledu investiční aktivity ČEZ, a.s. v oblasti fúzí, akvizic a prodeje společností je v textu nejprve proveden popis technických charakteristik a důvodů ...
  • Problematika Use It Or Sell It v rámci flow-based alokace kapacit 

   Autor: Šebesta Karel; Vedoucí práce: Palkovský Martin; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou přeshraničního obchodování elektřiny se speciálním zaměřením na systém UIOSI. Nejprve jsou probrány způsoby výpočtu a přidělování přeshraničních kapacit, včetně příjmů generovaných ...
  • Zavedení revidované normy 17025 v podmínkách zkušebních laboratoří 

   Autor: Šutka Jan; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V roce 2018 vyšlo revidované znění normy ČSN EN ISO/IEC 17025 upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Norma prošla celkovou reorganizací a řada požadavků byla zestručněna či ...
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Autor: Nosek Vít; Vedoucí práce: Michálek Martin; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...