Show simple item record

Objectification of Basic Movement of Partial Parts of the Body during Rehabilitationdc.contributor.advisorNovák Petr
dc.contributor.authorMarek Syrový
dc.date.accessioned2022-01-25T23:51:39Z
dc.date.available2022-01-25T23:51:39Z
dc.date.issued2022-01-25
dc.identifierKOS-958759793505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99175
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem jednoduchého a levného systému pro měření základních dílčích pohybů postavy člověka a sloužícího například k objektivizaci postupu rehabilitačního cvičení. Součástí práce je shrnutí již existujících podobných systémů / zařízeních, jejich následné zhodnocení a zdůvodnění potřeby vývoje vlastního zařízení. Cílem práce tedy bylo navrhnout a vytvořit celkem jednoduché a cenově dostupné zařízení s dostatečnou přesností, avšak ne zcela kompletní pro profesionální použití, ale spíše vhodné pro experimenty a další vývoj. Navržené zařízení se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je pohybový IMU/MARG senzor (obsahující akcelerometr, gyroskop a magnetometr), a to ve dvou variantách. Buď formou vlastního vytvořeného zařízení obsahující senzor MPU9250 a doplněného ARM procesorem, nebo formou běžného chytrého mobilního telefonu. Druhou částí je aplikace na PC vytvořená na platformě .NET Core, jež nejprve zpracovává data ze senzoru vhodnými AHRS algoritmy pracujícími na principu komplementárního filtru jejichž výstupem jsou buď Eulerovy úhly, nebo kvaterniony. Aplikace dále vhodně reprezentuje měřené pohyby člověka formou 3D modelu postavy. Poslední částí práce je popis ovládání celkového zařízení a příklad podrobného postupu vykonání jednoho vzorového měření.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the development of a simple and inexpensive system for measuring the basic partial movements of the human figure and serving, for example, to objectify rehabilitation exercises. Part of the thesis is a summary of already existing similar systems / devices, their subsequent evaluation and justification of the need to develop our own equipment. The aim of the work was to design and create a fairly simple and affordable device with appropriate accuracy, but not completely complete for professional use, but rather suitable for experiments and further development. The proposed device consists of two main parts. The first part is a motion IMU / MARG sensor (containing an accelerometer, gyroscope and magnetometer) in two variants. Either in the form of a own created device containing the MPU9250 sensor and supplemented with an ARM processor, or in the form of a regular smartphone. The second part is a PC application written on the .NET Core platform, which first processes data from the sensor using suitable AHRS algorithms working on the principle of a complementary filter which output is either Euler angles or quaternions. The application also appropriately represents the measured movements of a person in the form of a 3D model of the figure. The last part of the thesis is a description of the control of the overall device and a record of the detailed procedure of performing one exemplary measurement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpohybový senzorcze
dc.subjectIMUcze
dc.subjectMARGcze
dc.subjectMPU9250cze
dc.subjectakcelerometrcze
dc.subjectgyroskopcze
dc.subjectmagnetometrcze
dc.subjectARMcze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectUSBcze
dc.subjectAHRS algoritmuscze
dc.subjectkomplementární filtrcze
dc.subject.NET Corecze
dc.subjectWPFcze
dc.subject3D model postavycze
dc.subjectrehabilitacecze
dc.subjectmotion sensoreng
dc.subjectIMUeng
dc.subjectMARGeng
dc.subjectMPU9250eng
dc.subjectaccelerometereng
dc.subjectgyroscopeeng
dc.subjectmagnetometereng
dc.subjectARMeng
dc.subjectBluetootheng
dc.subjectUSBeng
dc.subjectAHRS algorithmeng
dc.subjectcomplementary filtereng
dc.subject.NET Coreeng
dc.subjectWPFeng
dc.subject3D character modeleng
dc.subjectrehabilitationeng
dc.titleObjektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitacicze
dc.titleObjectification of Basic Movement of Partial Parts of the Body during Rehabilitationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDěd Pavel
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record