Show simple item record

Product Costing System at Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o.dc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorLudmila Solfronková
dc.date.accessioned2021-06-19T22:52:08Z
dc.date.available2021-06-19T22:52:08Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-1087892691205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95649
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je tvorba sytému kalkulací ve výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy ke kapitole nákladů, včetně jejich definice, členění a alokování. Poté jsou popsány základní pojmy v oblasti kalkulací a jednotlivé kalkulační přístupy, které se používají v praxi. Na závěr teoretické práce je shrnutí tvorby a využití rozpočtů. Druhá část diplomové práce obsahuje představení společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s.r.o., analýzu jejího výrobního programu, procesů a kalkulačních způsobů ve výrobě. Dalším krokem bylo vytvořit nový systém produktových kalkulací nákladů. Tento sytém byl poté otestován na vybrané zakázce a určeném produkt z podnikového portfolia sériové výroby. Zhodnocení a doporučení které z testování vyvstala jsou sepsána v závěru práce.cze
dc.description.abstractThe subject of my diploma thesis is the creation of a system of calculations in the production of an industrial enterprise. The first part of the thesis deals with the theoretical foundations for the chapter on costs, including their definition, breakdown and allocation. Then the basic concepts in the field of calculations and individual calculation approaches that are used in practice are described. At the end of the theoretical work is a summary of the creation and use of budgets. The second part of the diploma thesis contains an introduction to the company Titgemeyer Tools & Automation spol. s.r.o., analysis of its production program, processes, calculation methods in production. The next step was to create a new product costing system. This system was then tested on a selected order and a specified product from the company's portfolio of serial production. Evaluations and recommendations that arose from testing are written at the end of the work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkalkulacecze
dc.subjectkalkulační systémcze
dc.subjectpřirážková kalkulacecze
dc.subjecthodinová nákladová sazbacze
dc.subjectnákladycze
dc.subjectrežijní nákladycze
dc.subjectzakázková výrobacze
dc.subjectsériová výrobacze
dc.subjectABCcze
dc.subjectcostingeng
dc.subjectcalculation systemeng
dc.subjectabsorption costingeng
dc.subjecthourly cost rateeng
dc.subjectcostseng
dc.subjectoverhead costseng
dc.subjectcustom productioneng
dc.subjectmass productioneng
dc.subjectABCeng
dc.titleSystém produktových kalkulací ve společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o.cze
dc.titleProduct Costing System at Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJordánek Martin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record