Show simple item record

Museum Education in Natural Sciences and Technological Expositions and it´s Impact on Student´s Educationdc.contributor.advisorTomešková Kateřina
dc.contributor.authorBarbora Bláhová
dc.date.accessioned2021-06-18T22:51:38Z
dc.date.available2021-06-18T22:51:38Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-960525265505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95567
dc.description.abstractBakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní nabídku paměťových institucí v Kladně a jeho okolí, a následně navrhnout zlepšení některých vybraných programů těchto institucí, včetně doporučení využití nových didaktických pomůcek. Práce je rozčleněna celkem na dvě části. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na význam a výchovný smysl paměťových institucí, charakteristiku muzejního pedagoga, správné definovaní muzejní edukace, muzejních metod a jednotlivých didaktických prostředků. Závěr teoretické části je věnován popisu součinnosti školy a muzea. V praktické části se bakalářské práce věnuje vybrané metodě výzkumu a charakteristice města Kladna, ve kterém výzkum probíhá. Dále zde nalézáme výzkumný vzorek paměťových institucí a návrhy zlepšení vybraných edukačních programů, které přispívají k efektivnímu učení. Praktická část je ukončena seznámením se s přesahem zlepšujících návrhů do oblasti výuky na střední škole, a především také s výhodami, které plynou z propojení muzejní a školní výuky.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is elaborated on the topic of museum´s education in science and technical expositions and their effect on pupils' education. The aim of the bachelor thesis is to map the basic offer of memory institutions in Kladno and its surroundings, and then to propose an improvement in some selected programs of these institutions, including recommendation how to use new didactic aids. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis is focused on the meaning and educational meaning of memory institutions, characteristics of the museum teacher, the correct definition of museum education, museum methods and individual didactic resources. The conclusion of the theoretical part of thesis is devoted to the description of the cooperation between the school and the museum. The practical part of the thesis deals with a selected methods of research and characteristics of the city of Kladno, where the research took place. Furthermore, in this part of the thesis we find a research sample of memory institutions and proposals how to improve selected educational programs that contribute to the effective learning. The practical part of the thesis is finished with getting acquainted with the overlap of improving proposals into the field of teaching in high school and especially with the advantages that flow from the connection of museum and school teachingeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMuzeumcze
dc.subjectmuzejní pedagogcze
dc.subjectmuzejní edukacecze
dc.subjectvýukové metodycze
dc.subjectdidaktické prostředkycze
dc.subjectMuseumeng
dc.subjectmuseum teachereng
dc.subjectmuseum educationeng
dc.subjecteducation methodseng
dc.subjectdidactic resourceseng
dc.titleMuzejní edukace v přírodověd. a techn. zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žákůcze
dc.titleMuseum Education in Natural Sciences and Technological Expositions and it´s Impact on Student´s Educationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSvoboda Petr
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record