Show simple item record

New Marketing Trends in Educational Institutionsdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorThi Thu Phuong Lai
dc.date.accessioned2021-06-10T22:53:30Z
dc.date.available2021-06-10T22:53:30Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-986692709605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94972
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá novými trendy marketingu vzdělávacích institucí. Popisuje obecné charakteristiky marketingu ve vzdělávacích institucích, marketingový mix, no-vé komunikační nástroje a využití moderních technologií ve výuce. Cílem práce je ana-lyzovat nové přístupy k marketingové komunikaci vzdělávacích institucí. Praktická část se soustředí na analýzu vzdělávací instituce a její způsob využití marke-tingových trendů. Následně bude sestaven marketingový plán pro jazykovou školu Elvis v Praze, navržena možnost aplikace nových přístupů k marketingové komunikaci, aby se co nejvíce zvýšila povědomost o jazykové škole a zvýšila se poptávka po jejích službách a produktech.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with new marketing trends of educational institutions. It describes the general characteristics of marketing in educational institutions, the marketing mix, new communication tools and the use of modern technologies in teaching. The aim of the work is to analyse new approaches to marketing communication of educational institutions. The practical part focuses on the analysis of educational institutions and their use of marketing trends. Subsequently, a marketing plan will be drawn up for the Elvis language school in Prague, to propose the possibility of applying new approaches to marketing communication to increase the awareness of the language school as much as possible and to increase the demand for its services and products.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectvzdělávací institucecze
dc.subjectmarketingový pláncze
dc.subjectjazyková školacze
dc.subjectnové trendy marketingucze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectaffiliate marketingcze
dc.subjectmarketingová analýzacze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjecteducational institutionseng
dc.subjectmarketing planeng
dc.subjectlanguage schooleng
dc.subjectnew marketing trendseng
dc.subjectsocial networkseng
dc.subjectaffiliate marketingeng
dc.subjectmarketing analysiseng
dc.titleNové trendy marketingu vzdělávacích institucícze
dc.titleNew Marketing Trends in Educational Institutionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record