Show simple item record

Design of domestic wastewater treatment in a cottage in Kotelicedc.contributor.advisorNábělková Jana
dc.contributor.authorDan Vrba
dc.date.accessioned2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.available2020-07-01T22:51:47Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifierKOS-780684296805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89108
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán proces čištění odpadních vod, jejich znečistění a ukazatele. Dále je popsána legislativa této problematiky. Také jsou zmíněny aktuální programy státní podpory v hospodaření se srážkovými a splaškovými vodami. V praktické části jsou zjišťovány vlastnosti a kvalita recipientu, do kterého bude vyčištěná voda odtékat. Vybrané čistírny od jednotlivých dodavatelů jsou podrobně popsány. Je vybrán konkrétní nejvhodnější dodavatel pro danou zájmovou oblast. Jako zdroj elektrické energie je navržen solární panel s akumulací generované energie ve dvou bateriích. Na závěr je sestaven předběžný rozpočet.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is the design of a solution for wastewater treatment at a recreational facility No. ev. 485 in the village of Kotelice in the region of Ústí nad Labem. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the processes of wastewater treatment, wastewater pollution and its indicators. The relevant legislation and regulation is also described. Current programmes of state support in stormwater management and wastewater treatment are mentioned as well. In the practical part, the properties and quality of the recipient, into which the treated water will be directed, are determined. Several small wastewater treatment plants (for family houses) from different companies are described in detail. The most suitable product for the given area of interest is selected. As a source of electricity, a solar panel with two battery energy storage units are designed. Finally, the preliminary budget is estimated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDomovní čistírna odpadních vodcze
dc.subjectsplaškové odpadní vodycze
dc.subjectčištění odpadní vodycze
dc.subjectrecipientcze
dc.subjectcentrální systém městského odvodněnícze
dc.subjectdecentrální systém městského odvodněnícze
dc.subjectsolární panelcze
dc.subjecttrakční bateriecze
dc.subjectWastewater treatment plants for family houseseng
dc.subjectdomestic wastewatereng
dc.subjectwastewater treatmenteng
dc.subjectrecipienteng
dc.subjectcentralised system of urban drainageeng
dc.subjectdecentralised system of urban drainageeng
dc.subjectsolar paneleng
dc.subjecttraction batteryeng
dc.titleNávrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelicecze
dc.titleDesign of domestic wastewater treatment in a cottage in Koteliceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSlavíčková Kateřina
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record