Show simple item record

Problem of Personal and Close Relationships and Their Integration into Teaching at the 2nd Stage of Primary and Grammar Schoolsdc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorKvěta Fojtíčková
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-884679705305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88401
dc.description.abstractCílem práce je analyzovat výuku o osobních a blízkých vztazích na 2. stupni ZŠ a gymnázia a empiricky ověřit, zda se témata jako afiliace, atraktivita, láska a výběr partnera vyučují, jak dlouho, jakou formou a v jakých třídách. Na základě výzkumného šetření směřuje tato práce k návrhu ke zlepšení současných přístupů ve vyučovací hodině. Práce má charakter teoreticko – empirický. V teoretické části jsou rozebrány osobní a blízké vztahy, afiliace, atraktivita, láska a výběr partnera. V praktické (empirické) části je pak představeno výzkumné šetření za využití metody kvalitativního šetření pomocí dotazníku (pro kantory), které byly předány do dvou škol ve Varnsdorfu – ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše a Biskupské Gymnázium Varnsdorf. Dotazník je řešen formou 8 otázek, každá má další podotázky s možností výběru. Dotazníky obdrželi ti učitelé, kterých se dané téma týká. Dále je v praktické části zhodnocení výzkumného šetření na základě 3 výzkumných otázek, které jsou zanalyzovány a vyobrazeny pomocí grafů. V závěru je práce doplněna o shrnutí a vytvoření návrhu pro zlepšení současných přístupů dané vyučovací hodiny.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze teaching about personal and close relationships at the 2nd Stage of Primary and Grammar Schools and to empirically verify whether topics such as affiliation, attractiveness, love and partner choice are taught, for how long, in what form and in which classes. Based on a research survey, this work aims to propose to improve current approaches in the classroom. The bachelor thesis has a theoretical - empirical character. The theoretical part discusses personal and close relationships, affiliation, attractiveness, love and partner selection. The practical (empirical) part presents a research survey using the method of qualitative survey using a questionnaire (for cantors), which were handed over to two schools in Varnsdorf - Varnsdorf Elementary School, E. Beneš Square and Varnsdorf Bishop's Gymnasium. The questionnaire is solved in the form of 8 questions, each with additional subquestions with a choice. Questionnaires were received by the teachers concerned. In the practical part of the evaluation of the research survey based on 3 research questions, which are analyzed and plotted using graphs. In the end, the work is supplemented by a summary and creation of a proposal for improving the current approaches of the lesson.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectosobní a blízké vztahycze
dc.subjectafiliacecze
dc.subjectatraktivitacze
dc.subjectláskacze
dc.subjectintimitacze
dc.subjectvášeňcze
dc.subjectformování dojmůcze
dc.subjectstereotypizacecze
dc.subjectpersonal and close relationshipseng
dc.subjectaffiliationeng
dc.subjectattractivenesseng
dc.subjectloveeng
dc.subjectintimacyeng
dc.subjectpassioneng
dc.subjectforming impressionseng
dc.subjectstereotypingeng
dc.titleProblematika osobních a blízkých vztahů a jejich začlenění do výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziíchcze
dc.titleProblem of Personal and Close Relationships and Their Integration into Teaching at the 2nd Stage of Primary and Grammar Schoolseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNesvadba Petr
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record