Show simple item record

Deploying Microsoft Teams for Teaching (Teacher Case Study)dc.contributor.advisorAndres Pavel
dc.contributor.authorJaroslav Šindler
dc.date.accessioned2019-06-15T22:53:01Z
dc.date.available2019-06-15T22:53:01Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-785934420105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83233
dc.description.abstractBakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické prvky, které ovlivňují školní prostředí. Zabývá se nároky, které kladou technologie na schopnosti a dovednosti učitelů i žáků. Popisuje procesy změny, které budou muset školy podstoupit, aby obstály v digitální době, i jejich řízení. Nahlíží na práci pedagoga ovlivněnou technologií. Nedílnou součástí digitální společnosti je také technologie sama. Ve školním prostředí se mísí sociální vztahy, mnohdy zprostředkované sociálními sítěmi, hardwarové vybavení pořízené školou či donesené samotnými žáky, rozličné softwarové aplikace sloužící k výuce, komunikaci nebo k relaxaci. Empirická část práce je koncipována jako případová studie učitele základní školy, který do jím vyučovaných předmětů integruje komunikační technologii (aplikaci) Microsoft Teams. Autor práce (v roli angažovaného pozorovatele) zachycuje a analyzuje průběh přípravy učitele na vyučování (vč. didaktické analýzy učiva) a transformace výuky touto technologií. Klasifikuje přínosy a problémy, které učitel překonával v průběhu zavádění aplikace. Výsledkem práce je případová studie učitele základní školy, která popisuje řešení problematiky zavádění technologie do výuky a může posloužit dalším pedagogům jako inspirace pro digitalizaci a zapojení technologie do výchovně vzdělávacího procesu.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis called Incorporating Deploying Microsoft Teams for Teaching (Teacher Case Study) deals with the topics of integrating modern information and communication technologies into ordinary teaching. The theoretical part is aimed at technological influences, which transform the school environment. It deals with the demands being placed on teachers and pupils' competences. It describes processes of changes that school will have to undergo to succeed in the digital era and their management. It reviews the teacher's work influenced by technologies. The integral part of the digital society is technology itself. In the school environment social relationships, very often mediated via social network, are mixed with hardware equipment, acquired by the school or brought by pupils themselves, as well as with various software applications, serving for teaching, communication or relaxation. The empirical part is designed as a case study of a primary school teacher, who integrates communication technology (application) Microsoft Teams into subjects he teaches. The author of this thesis collects and analyses the development of transformation of teaching under that technology. The author also classifies the positives and drawbacks, which the teacher had to overcome while incorporating the application. The outcome of this thesis is a case study of a primary school teacher, which describes the problematics of incorporating technologies into teaching and can, therefore, serve to other teachers as inspiration for digitalization and integrating technologies into the teaching process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttechnologiecze
dc.subjectzměnacze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectžákcze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectspoluprácecze
dc.subjectsociální síťcze
dc.subjecttransformacecze
dc.subjectkompetencecze
dc.subjectinformační a komunikační technologiecze
dc.subjectMicrosoft Teamscze
dc.subjecttechnologyeng
dc.subjectchangeeng
dc.subjectteachereng
dc.subjectpupileng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectcooperationeng
dc.subjectsocial networkeng
dc.subjecttransformationeng
dc.subjectcompetenceeng
dc.subjectinformation and communication technologyeng
dc.subjectMicrosoft Teamseng
dc.titleZavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele)cze
dc.titleDeploying Microsoft Teams for Teaching (Teacher Case Study)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVoda Jan
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record