Show simple item record

Design as a Instrument of a Competitiveness - Furniture Companydc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorDavid Čermák
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:45Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:45Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-780131073405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82448
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Design jako nástroj konkurenceschopnosti ve spo-lečnosti Profil nábytek pojednává o využití designu ke zvyšování přidané hodnoty vý-robků a zlepšování pozice nábytkářské firmy na trhu. Práce obsahuje rozsáhle vymezení pojmu designu v rámci historického kontextu a ekonomického přínosu pro podniky. Dá-le objasňuje obor design management, díky kterému lze dosáhnout správného řízení v organizaci a docílit tak úspěšné implementace designu do obchodních a produkčních činností. V praktické části dochází k porovnání dvou nábytkářských firem a představuje jejich strategii spolupráce s designéry a celkový vývojový proces produktů. Následuje vymezení problematiky zacházení designu ve vybrané společnosti a na základě poznat-ků z celé práce je vytvořena strategie pro zapojování designéru do výroby a několik do-poručení pro implementaci designu do firemních činností společnosti Profil nábytek.cze
dc.description.abstractBachelor thesis “Design as an instrument of competitiveness” in Profil Furniture company talks about use of design for increasing value added from the product and making better position for furniture companies on the marketplace. The thesis includes definition of the term “design” in historical context and economic benefits for firms. Then it clarifies the branch design management, which is responsible for achieving the right leadership in the organization and attaining a successful implementation of de-sign in the trade and production. Practical part of this bachelor thesis consists of the comparison of two furniture companies and introducing their cooperation strategy with designers and total product development. After that comes to defining design treatment issue in a selected company and a few recommendations for design imple-mentation in the business activities for company Profil Furniture. Last but not least, the strategy for engaging designers in a production, based on the knowledge of the whole thesis, is made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdesign managementcze
dc.subjectdesigncze
dc.subjectnábytekcze
dc.subjectimplementace designucze
dc.subjectkonkurenceschopnostcze
dc.subjectstrategiecze
dc.subjectdesign managementeng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectfurnitureeng
dc.subjectdesign implementationeng
dc.subjectcompetitivenesseng
dc.subjectstrategyeng
dc.titleDesign jako nástroj pro konkurenceschopnost ve společnosti Profil Nábytekcze
dc.titleDesign as a Instrument of a Competitiveness - Furniture Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKotradyová Veronika
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record