Show simple item record

Marketing Plan of the Selected Companydc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorKristýna Krejsarová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:37Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:37Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-780131024305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82438
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním společnosti damejidlo.cz s.r.o. Cílem práce je zhodnocení marketingového plánu a návrh kroků pro zlepšení. V teoretické části jsou představeny jednotlivé kroky marketingového plánování, stručně definovány služby, shrnuta jejich historie a definovány typické vlastnosti. Následně je představena marketingová komunikace včetně marketingového mixu 7P, který je pro služby typický. V praktické části je představen aktuální marketingový plán společnosti dameji-dlo.cz. s.r.o. a na základě výstupů jsou stanoveny kroky pro zlepšení.Výstupy byly získány především ze SWOT analýzy, která je pro marketingový plán klíčová. V rámci analýzy byly zjištěny silné stránky v podobě silného pokrytí a známosti brandu. Zároveň byla zjištěna slabá stránka v podobě logistiky, které se věnuji i v rámci doporučení pro zlepšení. Příležitosti damejidlo.cz s.r.o. tvoří především možnost spolupráce s novými restauracemi a nabídnutí zákazníkům větší možnos-ti výběru. Jako poslední byla definována hrozba, kterou tvoří konkurence, která vstoupila na trh v minulém roce. Zároveň je za hrozbu považována konkurence, která by v dalších letech mohla na trh vstoupit, vzhledem k potenciálu a růstu, kte-rý vykazuje.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with marketing planning of damejidlo.cz s.r.o. The aim of the thesis is to evaluate the marketing plan and suggest steps for improvement. The theoretical part introduces individual steps of marketing planning, briefly de-fines services, summarizes their history and defines typical features. Later, market-ing communication is introduced, including 7Ps marketing mix which is typical for services. The practical part introduces the current marketing plan of the analysed company damejidlo.cz s.r.o. and, based on the outputs, steps for improvement are set.The outputs come mainly from the SWOT analysis, which is crucial for the marketing plan. The analysis identified strengths in the strong coverage, brand awareness and today's hurried time, which is in favor of the company's activities. Also,a weakness was found in the logistics–which I deal with in the recommendation part. Opportunities of damejidlo.cz s.r.o. consist mainly of the cooperation with new restaurants and hereby offering more choices to customers. Last, the threat was defined, which is the competitor that entered the market last year. Possible other threat is any other competitor that would enter this growing market, which also has a great potential.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectslužbycze
dc.subjectmarketing planeng
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectserviceseng
dc.titleMarketingový plán vybrané společnosticze
dc.titleMarketing Plan of the Selected Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJanouch Viktor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record