Show simple item record

Sample Preparation of Teachers for Practical Lessons

dc.contributor.advisorSvoboda Emanuel
dc.contributor.authorBroumová Bohumila
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:52Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:52Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-599361006605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77441
dc.description.abstractPráce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, kooperativního učení - mezipředmětových a mezioborových vztahů. Jsou zde uvedeny a popsány doporučené výukové metody, organizační formy výuky. V neposlední řadě se zabývá přípravou učitele na vyučování. Praktická část je věnována oborům, které se na výrobě časopisu podílejí a současně také klíčovým a odborným kompetencím absolventů. Bude vypracován technologický postup výroby periodika, od myšlenky k hotovému výtisku nultého čísla. Výuka bude řešena tak, aby preferovala standardní technologické postupy. Na základě kurikulárních dokumentů RVP a ŠVP budou vypracovány tematické plány všech předmětů a oborů, včetně časových dotací, tak aby na sebe jednotlivé celky navazovaly. Výsled-kem bakalářské práce je vypracování tematických plánů pro mezioborovou spoluprá-ci a příprava učitele na vyučovací jednotku. V závěru práce je seznam použité literatury, webových zdrojů a ukázkové přípravy učitelů na vyučovací jednotku.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on cross-sectoral collaboration within the process of creating a magazine at the Higher Technical School of Graphic Design, and provides an insight into teacher preparation for practical lessons. The theoretical section is a description of the educational goals and cooperative learning approaches for curricular and interdisciplinary relations. This part addresses recommended teaching methods and organizational forms of teaching. The practical section is devoted to the disciplines involved in the production of the magazine and explores the key expert skills of graduates. The technological process of producing periodicals will be described, starting from the initial idea to the finished copy of the first issue. The teaching method used is designed to promote standard technological procedures. Conforming to the curriculum documents of the RVP (Educational Program Framework), thematic plans for all subjects and discipli-nes, including the time subsidies are developed, so that the individual parts follow one another. The goal of this thesis is to develop thematic plans for interdisciplinary cooperation and for teaching preparation for each lesson. This work includes a bibliography, web resources, and samples of teaching preparation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdidaktický prostředek,kutikulární dokumenty,učivo,didaktická analýza,specifické cíle,propedeutika,polygrafie,management tiskové produkce,předtisková příprava,technologie tiskucze
dc.subjecta didactic tool,cuticular documents,curriculum,didactic analysis,specific objectives,fundamentals,graphic arts,management print production,prepress,printing techno-logyeng
dc.titleVzorové přípravy učitele pro praktické vyučovánícze
dc.titleSample Preparation of Teachers for Practical Lessonseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSochůrková Ivana
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record