Show simple item record

Adaptation process of New Employeesdc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorLepková Lucie
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:17Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:17Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695600071305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76331
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na základě analýzy výsledků budou navržena konkrétní opatření na zlepšení. Teoretická část se věnuje definici adaptace a pojmů s ní souvisejících. V první kapitole je přiblížen pohled na adaptaci ve vědách o člověku a vymezen pojem adaptace. Druhá kapitola je orientována na objasnění adaptace v kontextu společenského procesu práce, kdy je vysvětlena adaptace zaměstnanců, adaptace na kulturu organizace, pracovní adaptace i adaptace sociální. Třetí a současně poslední kapitola teoretické části se zabývá prostředky a postupy, které slouží k zařazení nového zaměstnance. V praktické části je představena vybraná společnost i její adaptační proces, metodika výzkumu a též jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření, na jehož základě byly diskutovány nedostatky adaptačního procesu ve vybrané společnosti. Na závěr jsou zpracovány konkrétní návrhy, jež by měly eliminovat odhalené nedostatky a přispět ke zlepšení adaptačního procesu nových zaměstnanců v dané společnosti.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the adaptation process of new employees. The objective is to describe and analyze the adaptation process through theoretical sources and a questionnaire survey conducted in the selected company, and to propose particular measures for improvement. The theoretical part deals with the definition of adaptation and concepts related to it. In the first chapter there is a close-up view at the adaptation in human sciences and the defined concept of adaptation. The second chapter is focusedon explaining the adaptation on the culture of organization, work adaptation and social adaptation. The third and also the last chapter of the theoretical part deals with means and procedures that serve to categorize a new employee. In the practical part the selected company and its adaptation process is introduced, research methodology and also the results of questionnaire survey are interpreted. In the conclusion the particular proposes are processed to eliminate revealed deficiencies and contribute to improving the adaptation process of a new employees in given company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdaptace,noví zaměstnanci,adaptační proces,pracovní adaptace,sociální adaptace,řízení adaptačního procesu,personální činnost,adaptační pláncze
dc.subjectAdaptation,new employees,adaptation process,work adaptation,social adaptation,adaptation process management,personal action,adaptation planeng
dc.titleAdaptační proces nových zaměstnancůcze
dc.titleAdaptation process of New Employeeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record