• Motivace k pracovnímu výkonu 

   Autor: Pitterová Aneta; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Houška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-18)
   Předmětem bakalářské práce "Motivace k pracovnímu výkonu" je analýza nástrojů, které se používají pro motivaci pracovníků ke zvýšení jejich pracovní výkonnosti. Teoretická část shrnuje motivační teorie a zabývá se motivačními ...
  • Racionalizace skladových zásob a dopravy 

   Autor: Weis Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Cílem práce je objasnit teoretický základ ideálního stavu logistiky v podniku a to v oblasti skladování (řízení zásob) a dopravy. Teoretické poznatky budou aplikovány do praxe na výrobním podniku MAVITA spol. s.r.o. Z ...
  • Specifika pracovních týmů 

   Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
  • Tvorba a řešení inovačních zadání - odstranění problémů obrobku ve strojírenství 

   Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
   V této práci je zpracována metodologie TRIZ. Teoretická část je věnovaná vzniku a rozvoji techniky, metodám návrhů pro řešení, TRIZu a jeho softwarové podpoře. Metoda TRIZ je poté aplikovaná v praxi ve strojírenském závodě ...
  • Marketingové plánování podniku Freshland, s.r.o. 

   Autor: Leová Mai Anh; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vu Tuan Anh
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingové plánování podniku Freshland, s.r.o." je zaměření na marketingové plánování a především na marketingový plán nezbytný pro úspěšné řízení firmy, analyzování marketingového plánování ...
  • Marketingový projekt kulturní události 

   Autor: Toť Tomáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato práce řeší pořádání koncertu jako komplexní projekt. Cílem této práce je vytvořit projekt, který bude uskutečněn v roce 2016. Proto se zaměřím na veškeré potřebné položky pro uspořádání, jako jsou hlavní aktéři, místo, ...
  • Finanční analýza JCDecaux, s.r.o. 

   Autor: Pícha Luděk; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: May Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Předmětem mé bakalářské práce je využití finanční analýzy za účelem zhodnocení finanční situace ve společnosti JCDecaux, s.r.o. a to v období 2010 - 2014. V první části jsou zachycena teoretická východiska finanční analýzy ...
  • Podniková kultura v konkrétním podniku 

   Autor: Štěpánková Jana; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Práce je zaměřena na téma podnikové kultury. V dnešní době neustále se měnícího prostředí, přibývajících změn a konkurentů, je toto téma jedno z klíčových, kterému by měl podnik věnovat pozornost. Práce poukazuje na ...
  • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

   Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
  • Mystery shopping a jeho využití ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 

   Autor: Burýová Lenka; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Bakalářská práce zkoumá za pomoci metody mystery shopping hodnocení poskytnutého servisu služeb 5 vybraných značkových prodejen T-mobilu Czech Republic a. s. v Praze. Zaměření bakalářské práce je především na hodnocení ...
  • Finanční analýza podniku VAN GILLERN s.r.o. 

   Autor: Vladyková Anna; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-08)
   Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu výrobního podniku, který působí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu obalů z PE fólie. Analýza je provedena na základě účetních výkazů společnosti za období ...
  • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

   Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
  • Politika odměňování a zaměstnanecké výhody 

   Autor: Štěchová Barbora; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Rabochová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Bakalářská práce "politika odměňování a zaměstnanecké výhody" se zabývá politikou odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje problematice systému odměňování, cílů odměňování, mzdy ...
  • Studie proveditelnosti projektu "Absinth Tour" 

   Autor: Lorenc Jakub; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Vyhnánek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Předmětem této bakalářské práce je studie proveditelnosti projektu založení pojízdného baru. Na začátku teoretické části se věnuji marketingovému rozhodování o projektu a tvorbě marketingové strategie, následuje technické ...
  • Význam etiky v práci manažera, příklad společnosti Finio a.s. 

   Autor: Adamec David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými funkcemi, rolemi a činnostmi, které jsou aplikovány v podniku. Manažerské funkce jsou důležitou součástí managementu a jejich kvalita se odráží na úspěšnosti podnikání. Hlavním cílem ...
  • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

   Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
  • Problematika zaměstnávání žen 

   Autor: Pokorná Markéta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
  • Tvorba systému hodnocení zaměstnanců 

   Autor: Severa Daniel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem bakalářské práce Tvorba systému hodnocení zaměstnanců je analyzovat současný stav systému hodnocení zaměstnanců ve Společnosti X a na základě těchto informací navrhnout případná zlepšení. První část práce obsahuje ...
  • Metody získávání a výběru pracovníků ve společnosti XY 

   Autor: Folkman Ondřej; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem bakalářské práce je prozkoumat a analyzovat, jaké metody se dají využít při získávání ...
  • Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Autor: Heřmánková Lucie; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce "Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku" je představení motivačního systému v konkrétním podniku a navržení možných zlepšení, které by vedly k vyšší výkonosti ...