Now showing items 21-40 of 2503

  • Stanovení hodnoty firmy PETROF, spol. s r.o. 

   Author: Vasyl Salmaj; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Obsahem práce je vymezení teoretické metodologie sloužící ke komplexnímu ocenění podniku, z níž vycházejí praktické části strate-gické a finanční analýzy, analýzy generátorů hodnot, tvorba finančního plánu a následné finální ...
  • Návrh komunikační kampaně pro personální agenturu 

   Author: Sofie Hanusová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační kampaň pro personální agenturu XY, která se zaměřuje na akvizici technických odborníků. V rámci této kampaně je zohledňováno zadání personální agentury XY, která si ...
  • Řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti 

   Author: Michaela Reicheltová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti. Cílem bylo analyzovat řízení lidských zdrojů v projektech korporátní společnosti, definovat problémy při plánování lidských ...
  • Health check týmu v průběhu agilní transformace 

   Author: Jana Kalenská; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Kučerová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá Health Check modelem týmu v průběhu agilní transformace, který umožňuje zobrazit zdraví týmu pomocí měřených oblastí na úrovni členů týmu. Health Check pomáhá týmu posoudit současnou situaci týmu, ...
  • Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu) 

   Author: Anna Literová; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Bakalářská práce „Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu)“ je zaměřena na problematiku šikany ve středních školách. Tato bakalářská práce má za úkol v teoretické části přiblížit problematiku asociálního ...
  • Šikana na střední škole 

   Author: Michaela Habětínová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem mé teoreticko-empiricky pojaté bakalářské práce je popsat a analy-zovat problematiku středoškolské šikany a prostřednictvím empirického šetření zjistit konkrétní situaci na střední odborné škole v Západočeském kraji. ...
  • Návrh pracovních listů a zařazení předmětu Požární bezpečnost staveb do výuky na středních odborných školách 

   Author: Irena Škrabková; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce analyzuje podíl rozsahu výuky týkající se požární bezpečnosti staveb na středních odborných školách, obor Stavebnictví. Na základě zjištěných údajů, byly navr-ženy kroky ke zvýšení podílu učiva požární bezpečnosti ...
  • Kyberšikana na střední škole 

   Author: Veronika Svobodová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce „Kyberšikana na střední škole“ pojednává o výskytu tohoto jevu u žáků střední školy v západočeském kraji. Zajímala nás informovanost žáků o možnostech zneužití internetu a sociálních sítí, osobní zkušenosti ...
  • Motivace a postoje žáků k technickým předmětům na střední škole 

   Author: Martin Bernard; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce na téma „Motivace a postoje žáků k technickým předmětům na střední škole“ se zaměřuje na motivaci žáků, která ovlivňuje přístup ke studiu odborných předmětů na střední odborné škole oboru dopravní prostředky. ...
  • Vzdělávání odsouzených ve věznicích s použitím metody Feuersteinovo instrumentální obohacování 

   Author: Pavel Kalina; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem mé bakalářské práce je analyzovat vhodnost a možnosti použití vzdělávací metody FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment, Feuersteinovo In-strumentální Obohacování, dále jen „FIE“) v rámci českého vězeňského systému. ...
  • Prevence úrazů dětí a poskytnutí první pomoci žáky základní školy 

   Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je zachytit problematiku příčiny úrazu dětí, zásad bezpečného chování žáků ve škole a během volnočasových aktivit žáků na prvním stupni základní školy, a poskytování první pomoci žáky prvního ...
  • Syndrom vyhoření u učitelů a policistů 

   Author: Jaromír Lelek; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem bakalářské práce je popsat specifika syndromu vyhoření u učitelů středních škol a policistů a prostřednictvím empirického šetření zjistit, do jaké míry se vyskytuje u dvou vzorků těchto profesí. V teoretické části ...
  • Aplikace intergrovaného procesního řízení ve firmě K 

   Author: Matěj Hofman; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Švec Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce s názvem „Aplikace integrovaného procesního řízení ve firmě K“ obsahuje návrh integrovaného řízeného systému ve zvolené firmě. Návrh řízeného systému vychází z analýzy současného stavu včetně zmapování ...
  • Prognóza vývoje e-sportu 

   Author: Daniel Erlich; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámit publikum s velikostí a obsahem elektronického sportu, jeho historickým vývojem a predikcí do roku 2030. První kapitoly popisují videoherní trh a zaměřují se na e-sport z ...
  • Stanovení hodnoty společnosti Mattoni 1873 a.s. 

   Author: Alžběta Ďurkovičová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., od 1. 2. 2020 známé jako Mattoni 1873 a.s., s využitím výnosové metody. Výsledná hodnota může sloužit jako podklad pro potenciální ...
  • Revize strategie odměňování ve finanční instituci 

   Author: Zuzana Hübnerová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Zemanová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo ...
  • Fundamentální analýza vybraného podniku působícího v bankovnictví 

   Author: Eliška Mircová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem diplomové práce je provedení fundamentální analýzy akcie Společnosti X a výpočet její vnitřní hodnoty. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou ...
  • Stanovení hodnoty firmy BRISK Tábor a.s. 

   Author: Jaroslav Filip; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Šteker Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti BRISK Tábor a.s. pro vstup potenciálního investora do podnikání. Ocenění je provedeno k 1. 3. 2020. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část ...
  • Fundamentální analýza akcie Kofola 

   Author: Magdalena Mudrochová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce na základě provedené fundamentální analýzy předkládá investiční doporučení ohledně akcie společnosti Kofola Československo, a.s. Ke stanovení vnitřní hodnoty akcie byl použit Gordonův dividendový ...
  • Vytvoření strategie marketingové komunikace: případová studie 

   Author: Jakub Krištof; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V této diplomové práci se zabývám vytvořením strategie marketingové komunikace pro lyžařskou školu Husky. V teoretické části jsem vymezil pojmy související s marketingovou komunikací. V praktické části se věnuji procesu ...