Now showing items 1-20 of 1105

  • 3D Space Curl a jeho vliv na stabilitu 

   Author: Sendulská Adéla; Supervisor: Štiková Barbora; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zaměřuje na vliv opakované terapie na senzomotorickém přístroji 3D Space curl na stabilizační systém člověka. Změny posturálních funkcí jsou v práci zobjektivizovány posturografickým přístrojem Tetrax. Obecná ...
  • Adaptační proces zdravotnických záchranářů 

   Author: Dorothea Racková; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Brizgalová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačního procesu v ošetřovatelské péči a je zaměřena zejména na pohled zdravotnického záchranáře. Práce si klade za cíl zhodnocení současného stavu adaptačního procesu v ...
  • ADP-ribosylace histonů během oprav poškozené DNA 

   Author: Barbora Kuttichová; Supervisor: Hanzlíková Hana; Opponent: Jarošíková Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   ADP-ribosylace je reverzibilní posttranslační modifikace, která reguluje nespočet procesů v buňce, včetně oprav poškozené DNA. Teoretická část bakalářské práce je věnována podrobnému popisu ADP-ribosylace. Je zde charakteristika ...
  • Agresivní chování a násilí proti zdravotnickým záchranářům 

   Author: Marie Kotálová; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Strieborny Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Obsahem bakalářské práce je problematiky agresivity a násilí proti pracovníkům zdravotnické záchranné služby. Aktuálnost tématu vychází z čím dál většího nárůstu útoků proti zdravotnickým záchranářům. V teoretické části ...
  • Agresivní útoky na členy zdravotnické záchranné služby 

   Author: Adéla Nováková; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Obsahem bakalářské práce jsou agresivní útoky na členy zdravotnické záchranné služby. V současné době je dle respondentů stupňující se agrese na posádku záchranné služby velice aktuální problematikou. Práce je rozdělena ...
  • Akutně vzniklá dušnost u dětí 

   Author: Jerling Michal; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá akutně vzniklou dušností u dětských pacientů. Věnuje se zejména diagnostice a terapii vpřednemocniční a neodkladné nemocniční péči, dle nejnovějších doporučených postupůTeoretická část je zaměřena ...
  • Akutní infarkt myokardu u pacientů s diabetes mellitus 

   Author: Veronika Andělová; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Čech Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou akutního infarktu myokardu u pacientů s diabetes mellitus. V rámci teoretické části jsou proto popsány tyto dvě diagnózy. První část je věnována akutnímu infarktu myokardu z hlediska ...
  • Akutní intoxikace průmyslovými chemikáliemi 

   Author: Smetáková Barbora; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Smetana Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Chemické látky tvoří nezbytnou součást každé moderní technologie a každý člověk se s takovouto látkou může dostat do kontaktu, proto je tomuto tématu potřeba přikládat obrovský význam. Tento fakt přináší velký potenciál ...
  • Akutní končetinová ischémie v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Ondřej Špalek; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Wolfová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá tématem akutní končetinové ischémie u pacientů v přednemocniční neodkladné péči (dále jen PNP). Je zaměřena na přehled této problematiky u výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovy ...
  • Akutní koronární syndrom v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Růžičková Karolína; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   AbstraktBakalářská práce se zabývá akutním koronárním syndromem vpřednemocniční neodkladné péči. Věnuje se zejména včasné diagnostice a terapii podle nejnovějších doporučených postupů. Teoretická část je zaměřena na anatomii ...
  • Akutní přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou 

   Author: Martina Petriková; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Wolfová Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cieľom práce bolo zistiť postup zdravotníckych záchranárov pri pacientovi so suspektnou mozgovou mŕtvicou a plynulosť nadväznosti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti v nemocničnú. Podkladom spracovania praktickej ...
  • Alergická reakce v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Richter Tomáš; Supervisor: Majstr Jiří; Opponent: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání postupů při léčbě alergické reakce a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči posádkami zdravotnické záchranné služby s postupy doporučovanými odbornou literaturou, ...
  • Algoritmy radiologických vyšetření při náhlé příhodě břišní 

   Author: Tereza Běhounková; Supervisor: Jira František; Opponent: Klika Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá algoritmy radiologického vyšetření při náhlé příhodě břišní. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je přehledně popsána anatomie orgánů dutiny břišní včetně ...
  • Alkohol v dopravě 

   Author: Duda Martin; Supervisor: Hošek Petr; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá alkoholem v silničním provozu, který je jednou z příčin dopravních nehod. Popisuje vliv alkoholu na člověka. Podrobněji se zabývá vlivem na jeho pozornost a rozhodovacími schopnostmi, a dále ...
  • Alternativní tresty v resocializační praxi 

   Author: Hájková Radana; Supervisor: Gruber Jaroslav; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Práce se zabývá vteoretické části analýzou využívání alternativních trestů vresocializační praxi se zaměřením na druh trestuzákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Právědůsledný postih za páchání ...
  • Analýza a komparace protipovodňového opatření Prahy 7 v letech 2002 a 2013 

   Author: Márová Jana; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá opatřením proti povodním ve vybrané městské části. Cílem práce byla analýza a komparace protipovodňových opatření v Městské části Praha 7 v letech 2002 a 2013. Praha 7 je jedna z nejohroženějších ...
  • Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zdroje ohrožení 

   Author: Pavlína Cejpková; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Skřehot Petr Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   V této bakalářské práci je řešena otázka prevence závažných havárií. Teoretická část se zabývá problematikou chemické bezpečnosti a havarijního plánování, včetně vymezení související evropské a české legislativy. Dále je ...
  • Analýza a prevence poranění hlezenního kloubu ve sportovní gymnastice 

   Author: Došková Kristýna; Supervisor: Barna Miloš; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce řeší problematiku úrazovosti hlezenního kloubu ve sportovní gymnastice. Ukazuje se, že tento typ úrazu je velmi častý a limitující pro výkonnost sportovců. Pro předcházení úrazovosti v této oblasti v práci ...
  • Analýza a využití průřezových kritérií pro kritickou informační infrastrukturu 

   Author: Šimon Bíža; Supervisor: Bernátek Josef; Opponent: Brechlerová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je shrnutí stavu kybernetické bezpečnosti a hodnocení průřezových kritérií používaných k určení kritické informační infrastruktury. Teoretická část se zaměřuje na popis kybernetické bezpečnosti ...
  • Analýza a vývoj islamistického terorismu v 21. století 

   Author: Karel Vyroubal; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Adámek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce má za cíl čtenáře seznámit s velmi aktuální hrozbou terorizmu, jehož původcem jsou islamistické skupiny, které jsou nebo byly v poslední době největšími a nejsilnějšími teroristickými organizacemi v oblasti ...