• 3D Space Curl a jeho vliv na stabilitu 

   Autor: Sendulská Adéla; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zaměřuje na vliv opakované terapie na senzomotorickém přístroji 3D Space curl na stabilizační systém člověka. Změny posturálních funkcí jsou v práci zobjektivizovány posturografickým přístrojem Tetrax. Obecná ...
  • Akutně vzniklá dušnost u dětí 

   Autor: Jerling Michal; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá akutně vzniklou dušností u dětských pacientů. Věnuje se zejména diagnostice a terapii vpřednemocniční a neodkladné nemocniční péči, dle nejnovějších doporučených postupůTeoretická část je zaměřena ...
  • Akutní intoxikace průmyslovými chemikáliemi 

   Autor: Smetáková Barbora; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Smetana Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Chemické látky tvoří nezbytnou součást každé moderní technologie a každý člověk se s takovouto látkou může dostat do kontaktu, proto je tomuto tématu potřeba přikládat obrovský význam. Tento fakt přináší velký potenciál ...
  • Akutní koronární syndrom v přednemocniční neodkladné péči 

   Autor: Růžičková Karolína; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Weilguny Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   AbstraktBakalářská práce se zabývá akutním koronárním syndromem vpřednemocniční neodkladné péči. Věnuje se zejména včasné diagnostice a terapii podle nejnovějších doporučených postupů. Teoretická část je zaměřena na anatomii ...
  • Alergická reakce v přednemocniční neodkladné péči 

   Autor: Richter Tomáš; Vedoucí práce: Majstr Jiří; Oponent práce: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání postupů při léčbě alergické reakce a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči posádkami zdravotnické záchranné služby s postupy doporučovanými odbornou literaturou, ...
  • Alkohol v dopravě 

   Autor: Duda Martin; Vedoucí práce: Hošek Petr; Oponent práce: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá alkoholem v silničním provozu, který je jednou z příčin dopravních nehod. Popisuje vliv alkoholu na člověka. Podrobněji se zabývá vlivem na jeho pozornost a rozhodovacími schopnostmi, a dále ...
  • Alternativní tresty v resocializační praxi 

   Autor: Hájková Radana; Vedoucí práce: Gruber Jaroslav; Oponent práce: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Práce se zabývá vteoretické části analýzou využívání alternativních trestů vresocializační praxi se zaměřením na druh trestuzákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Právědůsledný postih za páchání ...
  • Analýza a komparace protipovodňového opatření Prahy 7 v letech 2002 a 2013 

   Autor: Márová Jana; Vedoucí práce: Ralbovská Denisa Charlotte; Oponent práce: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá opatřením proti povodním ve vybrané městské části. Cílem práce byla analýza a komparace protipovodňových opatření v Městské části Praha 7 v letech 2002 a 2013. Praha 7 je jedna z nejohroženějších ...
  • Analýza a prevence poranění hlezenního kloubu ve sportovní gymnastice 

   Autor: Došková Kristýna; Vedoucí práce: Barna Miloš; Oponent práce: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce řeší problematiku úrazovosti hlezenního kloubu ve sportovní gymnastice. Ukazuje se, že tento typ úrazu je velmi častý a limitující pro výkonnost sportovců. Pro předcházení úrazovosti v této oblasti v práci ...
  • Analýza a zhodnocení reálných hrozeb v kyberprostoru 

   Autor: Neuman Lukáš; Vedoucí práce: Melicharová Michaela; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je určení největších hrozeb kyberprostoru ohrožujících běžné uživatele. V úvodu si definujeme, co vlastně slovo kyberprostor označuje, protože termín kyber- (kyberzločin, kyberkriminalita, apod.) ...
  • Analýza aktov globálneho terorizmu v Európskej Únii 

   Autor: Hlavata Jakub; Vedoucí práce: Čupr Břetislav; Oponent práce: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Vo svojej bakalárskej práci som sa zameral na analýzu teroristických útokov v Európskej Únií spáchaných globálnym terorizmom. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti, a to na časť teoretickú a praktickú. V teoretickej ...
  • Analýza aplikovatelnosti průřezových a odvětvových kritérií k určení prvku kritické infrastruktury 

   Autor: Pokorný Josef; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Cílem této práce je shrnout informace a zhodnotit aplikovatelnost průřezových aodvětvových kritérií kurčení prvku kritické infrastruktury. Teoretická část se zabývá tím, co vlastně kritická infrastruktura je, na jaké sektory ...
  • Analýza bezpečnosti objektu SOŠ a SOU Kladno Dubská 

   Autor: Sušický Marek; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se ochrany objektu SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Cílem práce bylo zhodnocení bezpečnosti tohoto objektu. Jsem si vědom, že existuje více druhů hrozeb, než které ve své práci ...
  • Analýza humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do Nepálu po zemětřesení v roce 2015 

   Autor: Veselá Kateřina; Vedoucí práce: Halaška Vojtěch; Oponent práce: Ralbovská Denisa Charlotte
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tématem této bakalářské práce je Analýza humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována základům poskytování ...
  • Analýza možností a návrh plánu provedení evakuace objektu základní školy v Žebráku 

   Autor: Plesnivý Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Novák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Obsahem této bakalářské práce je problematika evakuace osob v ZŠ Žebrák. Práce pojednává o analýze platných postupů evakuačního plánu pro provedení evakuace osob a technického vybavení. Současný stav práce obsahuje přehledný ...
  • Analýza možností použití těžkých vyprošťovacích prostředků při mimořádných událostech na železnici 

   Autor: Jedlička Martin; Vedoucí práce: Kudrna Josef; Oponent práce: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   ABSTRAKT Obsahem této bakalářské práce je analýza použití těžkých vyprošťovacích prostředků při mimořádných událostech na železnici v rámci České republiky, rozmístění těchto prostředků v souvislosti s jejich možným využitím ...
  • Analýza myších kmenů lišících se ve vnímavosti k Leishmania major 

   Autor: Jansová Gabriela; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce je zaměřena na laboratorní metody využívané ve výzkumu k objasnění patogeneze působení prvoky rodu Leishmania a mechanismus jejich účinku na imunitní odpověď organismu hostitele. V závislosti na druhu Leishmania ...
  • Analýza podmínek a rizik pro přepravu bezpečného a nebezpečného zboží v námořní dopravě 

   Autor: Dvořáková Monika; Vedoucí práce: Dušek Michal; Oponent práce: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Abstrakt Hlavním cílem práce je analýza přepravy bezpečného a nebezpečného zboží po moři. Námořní přeprava v dnešní době tvoří nedílnou součást celosvětového obchodu. Díky lodím můžeme přepravit velké množství zboží za ...
  • Analýza povodní 2013 z hlediska územního odboru Hasičského záchranného sboru Kolín 

   Autor: Zemanová Dagmar; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Obsahem bakalářské práce jsou povodně, které by mohly nadále představovat pro Českou republiku největší hrozbu zpřírodních katastrof. Bakalářská práce je zaměřenana analýzu povodní zhlediska územního odboru Hasičského ...
  • Analýza povodňových událostí a protipovodňových opatření v Lovosicích v roce 2002 a 2013 

   Autor: Palánová Jana; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Kos Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povodňových událostí a protipovodňových opatření v Lovosicích v roce 2002 a 2013. Zvoleným cílem je komparace povodní a protipovodňových opatření. Ke zpracování této práce byla ...