Now showing items 21-40 of 954

  • Architektura nemocnice a její souvislosti s vybranými zdravotnickými procesy 

   Author: Svobodová Lucie; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Záměrem této práce je zmapovat architekturu několika vybraných nemocnic. Je zde popsán historický vývoj zdravotnických zařízení, procesy probíhající v nemocnicích a následně je vyhodnocena vhodnost či nevhodnost daného ...
  • Marketingová strategie pro uvedení nové metody měření diurézy 

   Author: Divišová Dana; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Plzeňská Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Úkolem této diplomové práce je zmapovat současné metody měření diurézy, nalézt jejich slabá místa a rizika související s jejich užíváním. Cílem je nalezení a popsání nové vhodnější metody. Dále pro navrhnuté řešení vytvořit ...
  • Měření spokojenosti pacienta 

   Author: Ježková Nikol; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Raiter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-31)
   Zdraví člověka je jeho nejcennějším majetkem a pro společnost nejvyšší hodnotou jako předpoklad hospodářského růstu a prosperity. Poměr mezi čerpáním z vytvořených hodnot v případě nemoci a jejich tvorbou ze strany zdravého ...
  • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení spokojenosti pacienta s hospitalizační péčí 

   Author: Dvořáková Kateřina; Supervisor: Münz Jan; Opponent: Dvořák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Kvantitativní a kvalitativní hodnocení spokojenosti pacienta s hospitalizační péčí Většina renomovaných nemocničních zdravotnických zařízení se snaží objektivizovat kvalitu poskytované diagnostické a terapeutické péče a ...
  • Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních 

   Author: Adamcová Jaroslava; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Grolmus Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem diplomové práce je přehled a srovnání mezinárodně uznávaných systémů řízení
  • Monitoring kouření zaměstnanců ve zdravotnictví 

   Author: Sýkorová Eliška; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V této práci se zabývám problematikou kouení cigaret. Práce je zamena zamstnance zdravotnických zaízení konkrétn Oblastní nemocnice Kladno. Pomocí ankety, které se zúastnila více než tvrtina zamstnanc jsem zmapovala situaci ...
  • Logistický pohyb léčiv 

   Author: Hanzlíčková Petra; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Striežencová Radoslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Ve své práci popisuji pohyb léčiv od výrobce přes distributora do lékáren až ke konečnému spotřebiteli. Cílem práce je možné řešení logistického pohybu léčiv tak, aby se docílilo rychlého a efektivního zásobování léčivy.
  • Optimalizace transportu handicapovaných osob 

   Author: Sassmannová Anna; Supervisor: Fábry Jan; Opponent: Jablonský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je navrhnout organizacím přepravující postižené osoby, jak optimálně je lze přepravovat. Ve své práci Optimalizace transportu handicapovaných osob popíši nejprve historii zpřístupňování veřejné dopravy, ...
  • Hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby vlhké formy makulární degenerace 

   Author: Meliška Martin; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Diblík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Úkolem práce je charakterizovat vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace a popsat možnosti její diagnostiky a léčby. Dále je třeba navrhnout vhodnou metodiku hodnocení funkčních a morfologických výsledků léčby ...
  • Ergonomie a zdravotní aspekty při práci s PC 

   Author: Mráz Michal; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Filová Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V této diplomové práci se zabývám ergonomii a zdravotními aspekty při práci na počítači. V úvodu se seznámíte s důležitými aspekty při práci s obrazovkou. Následuje analýza současného stavu. Vyhodnocení párového testu ...
  • Přínos tympanometrického a otoskopického vyšetření u pacientů léčených v hyperbarické komoře 

   Author: Došelová Karolína; Supervisor: Hanousek Jan; Opponent: Holý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Pacienti léčení hyperbarickou oxygenoterapii (dále HBO) jsou vystavováni změnám atmosférického tlaku, které působí na jejich organismus a mohou vyvolat řadu klinických obtíží. Jejich nejčastější potíže pramení z nedostatečné ...
  • Proudění helioxu v respirační soustavě 

   Author: Juřičková Ivana; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Proudění helioxu vrespirační soustavěTato diplomová práce se zabývá výroboumodeluplicníhobronchiálního stromu. Vsoučasnosti je zliteratury znám pouze jeden praktický průtokový modelplic a to model silikonový. Cílem této ...
  • Identifikace nových potřeb pracovníků Integrovaného záchranného systému 

   Author: Bartoníček Jiří; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Sabol Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Výkonnost Integrovaného záchranného systému je závislá na možnostech a omezeních pracovníků. Analýza pracovních postupů spolu s potřebami zaměstnanců je proto významným krokem ke zjištění slabých míst a k následnému zvýšení ...
  • Využití marketingu v řízení zdravotnického zařízení 

   Author: Langová Veronika; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Šturcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou využívání marketingu v řízení zdravotnických zařízení. V teoretické části práce je nastíněno základní teoretické vymezení problémových oblastí - marketing ve zdravotnictví, řízení ...
  • Ovládání psa při canisterapii 

   Author: Plicková Kateřina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Podešvová Karla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá jak ovládnout psa při canisterapii, které se účastní děti. Je zpracovaná teorie o canisterapii, anatomii a reflexů psa, se kterými tato diplomová práce pracuje. Analyzuje výběr vhodného psa ...
  • Nerovnosti v geografickém rozdělení zdravotnických kapacit a zdrojů 

   Author: Jahodová Lucie; Supervisor: Dlouhý Martin; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce je věnována primární péči a problematice v nerovnoměrnémgeografickém rozdělení praktických lékařů, gynekologů a stomatologů mezi kraji České republiky. Služby primární péče jsou využívány největším počtem ...
  • Analýza možností využití termální ablace u žen s karcinomem prsu 

   Author: Dušková Klára; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Se stále se zvyšujícím počtem žen, trpících rakovinou prsu, roste i poptávka po nových metodách léčebné terapie, které by byly méně invazivní. Tato práce poskytuje přehled o nejběžněji používaných formách léčby tohoto ...
  • Průtočný odpor dýchacích cest při ventilaci helioxem 

   Author: Škorňoková Lucie; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je velmi vážné onemocnění respirační soustavy, které se projevuje zvýšeným odporem dýchacích cest. Alternativou potlačení symptomů chronické obstrukční plicní nemoci se zdá být ...
  • Strategický marketing začínající firmy v oblasti prodeje zdravotnické techniky 

   Author: Šedzmák Daniel; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Smolková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce se zabývá podnikovými a marketingovými strategiemi. Cílem práce je zpracování návrhu strategie a strategického marketingu pro firmu prodávající zdravotnickou techniku. Při tvorbě strategie jsou respektována ...
  • Řízení nákladů procesů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Mošanská Jana; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Špaňo Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá problematikou rostoucích nákladů ve zdravotnických zařízeních a klade si za cíl nalézt možná řešení pro jejich řízení a snižování. Teoretická část práce poukazuje na důvody rostoucích nákladů a popisuje ...