Now showing items 1-20 of 1880

  • Reengineerng studijního oboru biomedicínská a klinická technika 

   Author: Vrtišková Lucie; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je vytvořit komplexní plán pro reengineering jednoho produktu z hlediska marketingového mixu pro FBMI, a sice pro studijní obor biomedicíncká a klinická technika. Na základě zhodnocení současného stavu, ...
  • Analýza fyziologických projevů zvířete v tvz. MRI - Špulákově komoře 

   Author: Lejsková Michaela; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem bakalářské práce je se seznámit se základy měření na MRI Sisco na Albertově a se zásadami měření se živými zvířaty. Dále pak seznámí se s teorií magnetické rezonance, s metodou SpiEcho a s teorií funkční magnetické ...
  • Dávkovač inhalačního narkotika pro malé savce 

   Author: Vašková Lucie; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou anesteziologických dávkovačů kapalných narkotik, zejména halotanu. na začátku je sepsán stručný přehled o anestezii, podrobněji o inhalační anestezii a dále pokračuje výčtem ...
  • Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

   Author: Lesňák Tomáš; Supervisor: Čulík Jan; Opponent: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Práce je zaměřena na výpočty napětí v růstových zónách kostí a stanovení deformace zůsobené protažením vazů.
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza hydratace CNS u drobných hlodavců 

   Author: Vyšín Luděk; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Kuchař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Záměrem této práce je pojednat o možnostech zobrazení edému mozku u malých hlodavců, za použití sekvence SpinEcho - DWI v magnetické rezonanci. Popsat teorii MRI a použité sekvence DWI pro zobrazování na malých savcích. ...
  • Mechanické parametry respirační soustavy při umělé plicní ventilaci 

   Author: Mazal Jakub; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem práce je prostudovat metodu elektroakustické analogie jako vhodnou metodu pro popis mechanických vlastností respiračního systému.
  • Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (ambulantní péče) 

   Author: Sýkorová Eliška; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Ušák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   V této práci popisuji situaci v ambulantní péči. Zaměřila jsem se na služby pro pacienty, které zvyšují jejich spokojenost. Pomocí dotazníků jsem odhalila slabá místa a navrhla možná řešení, včetně jejich požadavků na ...
  • Použití fluorescenční mikroskopie v biomedicínských oborech 

   Author: Růžková Alžběta; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Fitl Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se zabývá byužitím fluorescenční mikroskopie v biologických, medicínských a potravinářských oborech.
  • Optimalizace snímacích podmínek a zdrojů záření při snímání očních pohybů v neurologii 

   Author: Jonáková Martina; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se zabývá optimalizací osvětlení oka zdrojem infračerveného záření. Je dílčí součástí projektu, realizovaného ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož výsledkem ...
  • Vyhodnocování signálů kardiovaskulárního systému ze seismokardiografu 

   Author: Dušková Klára; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout model, který by zohledňoval charakter repetičních částí signálu ze seismokardiografu. Tento navržený model jsme realizovali ve formě programu a využili ho pro detekci intervalů ...
  • Perspektivní transformace a kalibrace kamer pomocí lineární transformace 

   Author: Hudák Viktor; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se zabývá kalibrací kamer a rekonstrukcí polohy bodů v prostoru pomocí perspektivní lineární transformace. Této metody lze využít pro získání polohy předmětu v reálněm prostoru na základě znalostí jeho polohy v ...
  • Nové trendy zdravotní péče se zaměřením na spokojenost pacientů (nemocniční péče) 

   Author: Petrák Jan; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Ušák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce popisuje základní principy systému zdravotní péče, analyzuje její současný stav a hledá řešení zaměřené na zlepšení spokojenosti pacientů v oblasti nemocniční péče. Využívá k tomu zavedení nové služby speciálně ...
  • Aplikace konečných smíšených modelů pro analýzu genetické informace z DNA 

   Author: Pilný Vladimír; Supervisor: Tkacz Ewaryst; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato práce se týká analýzy dat genové exprese měřených pomocí DNAčipů. Prvníčástpředstavuje biologickýúvod do celé problematiky, počínaje přípravou genetických vzorkůaž po převod nasnímaných dat na hodnoty genové exprese. ...
  • Hodnocení pevnosti kyčelního kloubu pomocí obrazové informace 

   Author: Strnadová Adéla; Supervisor: Jamsa Timo; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Diagnóza osteoporózy je v současné době založena na měření kostní hustoty za použití dvouenergetické absorbciometrie (DXA). Jednotlivé studie ukazují, že DXA měření nedostatečně předpovídají individuální riziko zlomenin a ...
  • Návrh strategie rozvoje výrobců zdravotnických prostředků v regionu Kladno do r. 2015 

   Author: Houdek Martin; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Debnár Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této práce je přiblížit čtenáři situaci v kladenském regionu v oblasti zdravotnictví. Provést analýzu potenciálu regionu a vytvořit hypotézu o chybějících službách. Zaměřit se na základě této hypotézy na revize ...
  • Modifikace živočišných tkání laserovým zářením 

   Author: Jakubův Lenka; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Lančok Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Hlavním cílem práce bylo studium morfologie živočišných tkání modifikovaných laserovým zářením.
  • Zobrazování s pomocí magnetické rezonance - analýza nádorové tkáně u drobných hlodavců 

   Author: Šourek Michal; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této bakalářské práce je seznámit se s teorií magnetické rezonance a s metodou fotodynamické terapie nádorových tkání. Dále prostudování principů a aplikací zobrazovacích sekvencí spin-echo a multi-echo a jejich ...
  • Komunikační síť pro domácí zdravotnickou péči 

   Author: Kosina David; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Válek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je definovat a popsat telemedicínský systém sloužící k p řenosu dat mezi pacientem a lékařem. Na základě průzkumu trhu definovat tento systém jako komplexní pro-dukt, založený na modulárním principu. ...
  • Analýza biologické tkáně nekrotizované rázovou vlnou s pomocí magnetické rezonance 

   Author: Horáková Zuzana; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou fokuzovaných rázových vln, jako jedné z metod léčení měkké tkáně postižené rakovinou. Cílem je navrhnout postup měření relaxačních konstant T1 a T2 tkáně nekrotizované rázovou vlnou. ...
  • Návrh MRI kompatibilní umělé plicní ventilace pro malé savce 

   Author: Hovorka Jan; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Na společném pracovišti UK a ČVUT je laboratoř MRI, ve které pro technickou podporu experimentů vznikl týmový projekt "Přístroje a metody pro snímání a zpracování biologických dat v prostředí silného rušení". Umělá plicní ...