Now showing items 21-40 of 1717

  • Detekce začátku a konce signálu ze získaných průběhů umělé plicní ventilace 

   Author: Štípková Simona; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Cílem této práce je seznámit se a navrhnout metody odhadu parametrů signálu při konvenční a vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci. Návrh metod se bude provádět v prostředí Matlab
  • Měření sálavého tepla v lékařství 

   Author: Březina Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty člověka. Je zde popsáno obecně měření teploty, sestavení měřícího zařízení a jeho kalibrace. Práce obsahuje několik sad měření, software umožňující ...
  • Měření tlaku během MRI experimentu 

   Author: Mikšovský Jan; Supervisor: Vojtíšek Lubomír; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce si klade za cíl vytvořit komplexní rešeršní přehled problematiky měření tlaku v prostředí silného rušení, konkrétně pro elektromagnetické rušení uvnitř dutiny přístroje magnetické resonance, a to i v průběhu měření. ...
  • Vizualizace objektů pomocí VRML 

   Author: Jiráková Veronika; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem BP bylo seznámení s programovacím jazykem pro modelování virtuální reality, který se používá k vytváření 3D scén a s jeho pomocí jsem vytvořila jednoduché virtuální prostředí se známým půdorysem, několika objekty a ...
  • Připojení průtokoměru k PC pro kalibraci monitoru vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) a vývoj softwaru pro jeho řízení 

   Author: Vomela Josef; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce se zabývá dílčím problémem, který řeší tým zabývající se optimalizací plicní ventilace na FBMI. Konkrétně se jedná o návrh postupu, realizaci a ověření kalibrace tohoto systému. Navrhnul jsem software, který ...
  • Analýza balistokardiogramu při psychické zátěži 

   Author: Pyšková Marie; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Autorka se ve své bakalářské práci zabývá oborem balistokardiografie, resp. seismokardiografie, což je metoda, která na předchozí přímo navazuje. Na základě vlastních experimentálních měření prováděných při psychickém ...
  • Měření teploty během MRI experimentu 

   Author: Buřil Jan; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Brich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce se zabývá výběrem vhodné metody pro měření teploty v dutině přístroje nukleární magnetické rezonance. Je vystavěna na odlehčeném přehledu fyzikálních principů snímání teploty, jenž navazuje na teoretický rozbor, ...
  • Návrh strategické komunikace pro prodejce zdravotnických prostředků 

   Author: Červinka Tomáš; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce si klade za cíl zjistit nové možnosti prodejců zdravotnických prostředků a techniky v oblasti jejich marketingu. Zpracovat analýzu potřeb zákazníků a navrhnout varianty nových služeb a cílové skupiny zákazníků.
  • Měření EKG signálu pomocí modulu s vysokou vstupní impedancí 

   Author: Pršanec Peter; Supervisor: Brada Jiří; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Zámerom tejto práce je pojednať o súčasnom stave metód merania elektrokardiogramu. Je v nej navrhnutý vysokoimpedančný zosiľňovač s príslušenstvom pre snímanie biopotenciálov. Práca sa zaoberá kvalitou snímaného signálu a ...
  • Možnosti vyhodnocování okamžité polohy hlavy v neurologii 

   Author: Kukla Jan; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Možnosti vyhodnocování okamžité polohy hlavy v neurologii Tato bakalářská práce obsahuje tvorbu konstrukce pro držení tří kamer v horizontální rovině tak, aby bylo možné určit polohu hlavy s pomocí vyhodnocovacího softwaru ...
  • Proudění plynů při umělé plicní ventilaci 

   Author: Nápravník Jakub; Supervisor: Kopelent Vít; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato práce se zabývá prouděním plynů v respirační soustavě při umělé plicní ventilaci. Byla popsána respirační soustava z anatomického i fyziologického hlediska. Byly popsány základní typy proudění, které nastávají při ...
  • Měření a zpracování signálů z termobronchoskopie 

   Author: Žáček Jaroslav; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce se zabývá podporou nové diagnostické metody včasného zachycení rakoviny plic - termobronchoskopií. Tato metoda spočívá v kontaktním měření teploty sliznice pomocí bronchoskopicky zavedeného termistoru, bylo prokázáno ...
  • Využití EKG a HRV v biologické zpětné vazbě 

   Author: Vospálková Kamila; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce na konkrétním případě ilustruje současný stav problematiky a informuje o používaných algoritmech analýzy variability srdečního rytmu. Byly sestaveny dva měřící řetězce. První pro možnost snímání, vyhodnocování a ...
  • Měření galvanické kožní odezvy u koní 

   Author: Nešvera Leoš; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Tato bakalářská práce je zpracovaná jako ?úvodní studie?, měla za cíl shromáždit statisticky vyhodnotitelný počet pilotních měření kožní galvanické odezvy u koní a prozkoumat jeho odezvu a artefakty, které jej ovlivňují. ...
  • Databáze biomedicínských dat pro WinCE 

   Author: Mach Aleš; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Smrčka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   ato bakalá?ská práce se zabývá problematikou galvanických napČtía proud? v dutinČ ústní. Plomby ?i jiné zubní implantáty mohou p?i nadlimitních hodnotách tČchto veli?in zp?sobovat nejr?znČjší zdravotní problémy. Vlastní ...
  • Sledování variability srdečního rytmu během ponoru potápěče 

   Author: Bystrianský Josef; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Vojtíšek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Bakalářská práce má za úkol poznat metody sledování potápěčů pod vodou, pracovat s informacemi EKG a analyzovat variabilitu srdečního rytmu. Dalším úkolem je navrhnout a realizovat terénní experimenty na volné vodě a provést ...
  • Hydrodynamický model vaskulárního kinku v měřítku 

   Author: Ulman Ondřej; Supervisor: Verdonck Pascal; Opponent: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem práce je navržení hydrodynamického modelu vaskulárního kinku ve vhodném měřítku pro měření charakteristiky průtoku pulzativního proudu pomocí metody PIV (Particle Image Velocimetry) a využití technologií rychlé tvorby ...
  • Měření pohybu osob pomocí akcelerometru 

   Author: Hrbáčková Eva; Supervisor: Jamsa Timo; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Úvod: Stárnoucí světová populace se potýká se stále rostoucím výskytem osteoporózy. Naštěstí se ukazuje, že určitý typ pohybu (takový, který způsobuje otřesy kosterní soustavy, např. chůze nebo běh), stimuluje přestavbu ...
  • Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii 

   Author: Charfreitag Jaroslav; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Práce "Návrh a konstrukce specializovaných brýlí pro vyšetření v neurologii" se zabývá návrhem a konstrukcí specializovaných brýlí pro sledování očních pohybů. Je dílčí součástí projektu, realizovaného ve spolupráci s ...
  • Informační systém a systém pro prezentaci projektu umělé plicní ventilace 

   Author: Mráz Michal; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kopelent Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat databázi informací a dokumentůpoužitých v projektu umělé plicní ventilace (UPV). V úvodu se seznámíte jaký je účel tétopráce. Následuje analýza požadavků na systém. Z ...