Now showing items 1-20 of 33

  • Simulace nanoindentace pomocí molekulární dynamiky 

   Author: Tibor Košťál; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Čech Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Tento výskum skúma použitie simulácií molekulárnej dynamiky na modelovanie procesov nanoindentácie. Na začiatku sa štúdia zameriava na analýzu toho, ako zmeny v rýchlosti, hĺbke a geometrii indentora ovplyvňujú správanie ...
  • Nízkomolekulární ligandy a inhibice S1-P1 nukleasy - krystalografická studie. 

   Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Kovaľ Tomáš; Opponent: Brynda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   Studium vazby komplexů protein-ligand je dnes hojně využíváno například při objevování nových inhibitorů enzymů, a tedy i nových léčiv. V této studii jsem se zaměřila na nukleasu S1-P1 (SmNuc1) z oportunního lidského ...
  • Studium vlivu depozičních parametrů na vlastnosti tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD 

   Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Nozar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
   V této práci jsme se zaměřili na přípravu a charakterizaci tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů YBCO pomocí metody IJD. V rámci výzkumu jsme připravili celkem 11 vzorků ve dvou sériích, lišících se použitým materiálem ...
  • Implementace algoritmu optimalizace hejnem částic do programu FOX 

   Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Černý Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Řešení krystalových struktur látek na základě jejich práškového difrakčního záznamu je významným nástrojem v$~$chemii, fyzice a$~$materiálovém inženýrství. Jedním z$~$používaných nástrojů je program FOX, do kterého byl ...
  • Simulace mechanismů plastické deformace ve slitinách s tvarovou pamětí pomocí molekulární dynamiky 

   Author: Petr Jaroš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Šesták Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Tato práce se zaměří na studium mechanismů plastické deformace a vývoje mikrostruktury martenzitických krystalů NiTi B19' pomocí atomistických simulací. NiTi vykazuje jedinečnou kombinaci silně anizotropní plastické deformace ...
  • Nízkoteplotní transportní vlastnosti heterostruktur AlGaN/GaN 

   Author: Kateřina Doležalová; Supervisor: Hubík Pavel; Opponent: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií, senzorů a energetiky vede
  • Studium záměny kovů S1 nukleasy metodami anomálního rozptylu 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: škerlová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-26)
   S1 nukleasa je metaloenzym široce využívaný v biotechnologických aplikacích. Aktivita S1 nukleasy závisí na přítomnosti třech iontů zinku v aktivním místě. V této práci byla S1 nukleasa, ovlivněná chelatačním činidlem ...
  • Charakterizace tenkých vrstev slitiny NiTi pomocí laserově ultrazvukových metod 

   Author: Zuzana Soudná; Supervisor: Grabec Tomáš; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
   Diplomová práce se věnuje charakterizaci epitaxních tenkých vrstev NiTi bezkontaktní spektroskopií s přechodovou mřížkou, která excituje a detekuje povrchové akustické vlny šířící se prostředím. In situ měření během ...
  • Využití rentgenové difrakční analýzy při studiu oxidačních stavů flavin-dependentních oxidáz 

   Author: Aleš Kravic; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Pavlíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Práce je zaměřena na analýzu oxidačních stavů flavinu FAD-dependentní oxidoreduktázy z \textit{Chaetomium thermophilum} v závislosti na přítomnosti chemického redukčního činidla a absorbované dávky záření. Ve všech strukturách ...
  • Studium slitin s vysokou entropií 

   Author: Štěpán Nekvinda; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Seiner Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato práce je zaměřena na vytvoření termodynamického modelu k modelování slitin, zejména pak slitin s vysokou entropií. Ke hledání stabilních fází ve slitině je napočítána Gibbsova volná energie. Při dané teplotě a tlaku ...
  • Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

   Author: Juraj Olejňák; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Grabec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť ...
  • Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech 

   Author: Jakub Kušnír; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Ševčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti ...
  • Fotoluminiscenční spektroskopie křemíkových optických center v diamantových vrstvách 

   Author: Lucie Barborková; Supervisor: Aubrechtová Dragounová Kateřina; Opponent: Varga Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vlivem depozičních parametrů na fotoluminiscenci SiV center vytvářených při výrobě tenkých diamantových vrstev, které jsou připravovány metodou MW PECVD. Cílem bylo minimalizovat množství opticky ...
  • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

   Author: Pavla Bérešová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
  • Simulace iontové implantace 

   Author: Miroslav Lebeda; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Pospíšil Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky ...
  • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

   Author: Jakub Luštinec; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
  • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

   Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
  • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

   Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
  • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
  • Nová metoda snížení koroze Zr palivových trubek pokrytím jejich povrchu polykrystalickou diamantovou vrstvou, slitinou CrAlSiN a jejich kombinací 

   Author: Adela Nováková; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce je zaměřena na popis metody na ochranu zirkoniových trubek, které se využívají na pokrytí jaderného paliva, při pracovních i havarijních teplotách v prostředí jaderného reaktoru. Zr trubka se pokryje polykrystalickou ...