Now showing items 1-20 of 30

  • Efekt balotinování na reálnou strukturu válcované duplexní oceli 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Dopita Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Predložená práca sa zaoberá stanovením reálnej štruktúry, predovšetkým textúry či prednostnej orientácie v duplexných oceliach po ich opracovaní. Využitie techník a postupov štruktúrnej röntgenografie za týmto účelom je ...
  • Příprava tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů typu REBCO na monokrystalických substrátech metodou IJD 

   Author: Martin Kolář; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci parametrů depozice tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD. Je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis supravodičů, ...
  • Příprava a analýza tenkých vrstev slitin s vysokou entropií nanesených metodou Ionized Jet Deposition 

   Author: Jáchym Lis; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Čapek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Cílem této bakalářské práce byl výzkum přípravy tenkých vrstev slitin s vysokou entropií pomocí metody Ionized jet deposition. V teoretické části jsou popsány slitiny s vysokou entropií, dále je představena metoda IJD a ...
  • Krystalizace a vlastnosti Heuslerových slitin Mn2FeSi a Mn2FeAl 

   Author: Tímea Meľová; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Špecifickou skupinou kryštalických intermetalík s kubickou FCC štruktúrou sú zlúčeniny nazývané Heuslerove zliatiny. Tieto zliatiny vykazujú rôzne funkčné vlastnosti, ako pamäťová štruktúra alebo magneticko-superelastické ...
  • Depozice ultratenkých vrstev metodou Langmuira a Blodgettové 

   Author: Petr Slavíček; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V této práci jsme se věnovali ultratenkým vrstvám a jejich depozici metodou Langmuira a Blodgettové. Teoretická část obsahuje popis této metody a fyzikální principy, které jsou s ní spojeny. Dále je v ní popsáno, jak lze ...
  • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

   Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
  • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

   Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
  • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

   Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
  • Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy 

   Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Koval´ Tomáš; Opponent: Pavlíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má široké využití například ...
  • Predikace krystalové struktury 

   Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby ...
  • Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek 

   Author: Karolína Šollová; Supervisor: Svoboda Ladislav; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, UV, γ a β- záření. Byl ...
  • Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky 

   Author: Petr Jaroš; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo vytvoření obecnějšího ...
  • Difrakční studie modifikace kovového klastru S1 nukleasy 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Petrvaldská Olivia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Nukleasa S1 je metaloenzym široce používaný v biotechnologickém průmyslu. Byly vypěstovány krystaly této nukleasy za přítomnosti chelačního činidla EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), se kterými byly následně provedeny ...
  • Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD 

   Author: Tibor Košťál; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál ...
  • Vysoce citlivá detekce plyných látek s využitím organometalických nanostruktur 

   Author: Bérešová Pavla; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Vysoce citlivá detekce plynů je dlouhodobě řešený problém. Tato práce představuje možnosti využití plasmonové resonance jako základní fyzikální podstaty senzoru k detekci amoniaku. Jsou popsány různé typy plasmonových ...
  • Využití kvantové chemie pro charakterizaci stability organických ligandů 

   Author: Luštinec Jakub; Supervisor: Koubský Tomáš; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Diglykolamidy (DGA) jsou jednou z nejperspektivnějších skupin molekul použitelných při přepracování aktivního odpadu. Podmínky, kterým jsou tyto molekuly vystaveny, však způsobují jejich degradaci, což vede ke snížení ...
  • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

   Author: Lebeda Miroslav; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
  • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

   Author: Repček Dalibor; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
  • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

   Author: Nováková Adela; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
   Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
  • Antikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavů 

   Author: Lajčinová Magdaléna; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Vlček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Táto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých ...