• Alternativní metody přípravy permeačních bariér 

   Autor: Veverka Jakub; Vedoucí práce: Matějíček Jiří; Oponent práce: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Permeační bariéry jsou jednou z nejdůležitějších částí materiálového výzkumu v oblasti řízené termojaderné fúze. Jejich primárním účelem je minimalizovat unikání (permeaci) izotopů vodíku (který jinak proniká strukturními ...
  • Analýza finančních časových řad 

   Autor: Prokš Martin; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   V této práci jsou diskutovány možné aplikace teorie informace a obecně entropie. Důraz je kladen na použití v analýze časových řad. Dva hlavní koncepty rozebrány podrobně v této práci jsou Transfer entropy, která měří ...
  • Analýza produkce mezonů D0 v Cu+Au srážkách v experimentu STAR 

   Autor: Šaur Miroslav; Vedoucí práce: Federič Pavol; Oponent práce: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky jsou převážně produkovány tvrdými procesy během počátečních fází srážek těžkých iontů, dříve než dochází k formování kvark-gluonového plazmatu (QGP). U většiny těžkých kvarků se předpokládá jejich průhod médiem ...
  • Anyony a jejich význam v kvantové mechanice a statistické fyzice 

   Autor: Zatloukal Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Pachos Jiannis K.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace učících se algoritmů v hromadné analýze dat z tokamaků 

   Autor: Odstrčil Michal; Vedoucí práce: Mlynář Jan; Oponent práce: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cliffordovy grupy v kvantovém počítání 

   Autor: Teska Vojtěch; Vedoucí práce: Tolar Jiří; Oponent práce: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Nejprve jsou definovány gradace *-algebry MN(C). Je dána klasifikace jim příslušných MAD-grup a vvsvětlen jejich vztah k Pauliho grupě. Dále jsou definovány Weylova-Heisenbergova grupa a Cliffordova grupa. Je zaveden aparát ...
  • "Delayed choice" experimenty a kauzalita v kvantové mechanice 

   Autor: Šafránek Dominik; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Diagnostický systém pro laserem urychlené iontové svazky 

   Autor: Prokůpek Jan; Vedoucí práce: Margarone Daniele; Oponent práce: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

   Autor: Farník Michal; Vedoucí práce: Urban Jakub; Oponent práce: Preinhaelter Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...
  • Diferenciální a diferenční rovnice invariantní vzhledem k daným řešitelným Lieovým grupám 

   Autor: Karásek Dalibor; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Levi Decio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dualizovatelnost sigma modelů v prosředí pp-vln 

   Autor: Brus Adam; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Klusoň Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Studujeme Killingovu algebru metriky rovnoběžných rovinných vln a aplikaci takovýchto metrik užitím Poisson-Lie T-duality. Nacházíme tvar úplné Killingovy algebry obecné metriky rovnoběžné rovinné vlny. Pro speciální případy ...
  • Dvourozměrný Diracův operátor s translačně invariantním elektromagnetickým polem 

   Autor: Fialová Marie; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Studujeme spektrální vlastnosti Diracova operátoru s magnetickým polem, který vedle jiných fyzikálních systémů efektivně popisuje Diracovy fermiony ve dvoudimenzionálním uhlíku, grafenu, při nízkých energiích. Uvažujeme-li ...
  • Dynamika pohybu antivodíku v experimentu AEGIS 

   Autor: Špaček Michal; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-14)
  • Efektivita mionového triggeru detektoru ATLAS na urychlovači LHC 

   Autor: Gallus Petr; Vedoucí práce: Vrba Václav; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Eliptický tok J/psi mesonu ve srážkách U+U v experimentu STAR 

   Autor: Harlenderová Alena; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Trzeciak Barbara Antonina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Nové skupenství hmoty nazvané kvark-gluonové plazma (QGP) bylo předpovězeno kvantovou chromodynamikou (QCD) při vysokých teplotách a/nebo velkých jaderných hustotách. Měření produkce J/psi hraje důležitou roli při studiu ...
  • Energetické spektrum neutronů z reakce D+D v plazmatickém fokusu 

   Autor: Šíla Ondřej; Vedoucí práce: Klír Daniel; Oponent práce: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Exkluzivní fotonem indukovaná produkce na urychlovači LHC 

   Autor: Nechanský Filip; Vedoucí práce: Kepka Oldřich; Oponent práce: Contreras Nuno Guillermo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V proton-protonových kolizích jsou emitovány kvazi-reálné fotony a jejich interakce může produkovat různé finální stavy. Tyto fotonové interakce poskytují unikátní příležitost k testování Standartního Modelu v čistém kanále. ...
  • Exkluzivní produkce Rho v ultra-periferálních srážkách p-Pb 

   Autor: Horák David; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Bielčíková Jana
   LHC není jen nejsilnějším srážečem protonů s protony a těžkých iontů, ale také nejsilnějším zdrojem srážek fotonů. Urychlené protony a ionty jsou doprovázeny elektromagnetickým polem, které se chová jako fotony. Foton-fotonové ...
  • Fluktuace multiplicity ve srážkách těžkých iontů 

   Autor: Sochorová Radka; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Celkové pozorované multiplicity jednotlivých druhů částic z ultrarelativistických srážek těžkých iontů souhlasí se statistickým modelem při teplotách nad 160 MeV. V tomto případě jsou susceptibility vyšších řádů porovnávány ...
  • Fyzikální aspekty konformní gravitace 

   Autor: Urban Patrik; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje studiu teoretického základu kvantové teorie pole, zejména konceeptu efektivní akce, jednosmyčkového efektivního potenciálu a užití spektrální Zeta fukce při výpočtu funkcionálních determinantů. Veškeré ...