Now showing items 1-20 of 203

  • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-17)
   V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
  • Nové metody měření magnetických polí pro fúzní reaktory 

   Author: Matěj Ivánek; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-04)
   Tato práce se zabývá novými metodami měření magnetických polí pro fúzní reaktory. Hlavním cílem této práce je zkoumání algoritmů, které by mohly sloužit pro zpřesňování měření magnetických polí kombinací signálů z cívek a ...
  • Studium kolektivních jevů pomocí azimutálních korelací nabitých částic v malých srážkových systémech 

   Author: Daniel Mihatsch; Supervisor: Křížková Gajdošová Katarína; Opponent: Rybář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Kolektivní jevy ve srážkách malých systémů byly rozsáhle studovány několika experimenty za účelem zkoumání možné přítomnosti silně interagujícího média podobného tomu, které vzniká při jádro-jaderných srážkách. Jednou z ...
  • Rekonstrukce mionové produkční hloubky v atmosférických sprškách kosmického záření 

   Author: Antonín Kravka; Supervisor: Martins dos Santos Eva Maria; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Atmosférické spršky kosmického záření jsou komplexními kaskádami částic, které vznikají při srážkách kosmického záření s jádry prvků v atmosféře. Prostřednictvím mionů vytvořených v takových sprškách lze získat důležité ...
  • Vliv šíření kosmického záření na jeho vlastnosti pozorované na nejvyšších energiích 

   Author: Robert Hrubý; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Studie zkoumala chování extragalaktického kosmického záření v energiích nad 40 EeV pomocí simulací v programu CRPropa 3. Při analýze byly zkoumány dva různé případy umožňující nalézt anizotropní signál: výběr nad a pod ...
  • Přechod elektronových svazků z vakua do plazmatu při externím vstříknutí do brázdové vlny generované laserovým impulsem 

   Author: David Gregocki; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Urýchľovanie brázdovou vlnou je efektívna metóda zrýchlenia elektrónov v plazme, ktorá umožňuje generovať vysoké gradienty elektrického poľa. Tradičné schémy vstrekovania elektrónov do brázdovej vlny však môžu často trpieť ...
  • Generace záření při interakci laserových a částicových svazků v particle-in-cell kódech 

   Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Táto práca sa venuje porovnaniu numerických algoritmov implementovaných na modelovanie účinkov radiačnej reakcie v particle-in-cell (PIC) kódoch pre klasický aj kvantový režim. Pohyb častíc v ultrarelativistickom režime ...
  • Fluktuace anizotropního toku ve srážkách těžkých iontů na LHC 

   Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Srážky těžkých iontů nám umožňují vznik husté hmoty, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP). Hydrodynamický popis srážek těžkých iontů v posledních ...
  • Kvantová tomografie systému dvou leptonů na experimentu ALICE 

   Author: Sára Haidlová; Supervisor: Broz Michal; Opponent: Bombara Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Zkoumání struktury hadronů a jejich vlastností je rozsáhlé odvětví částicové fyziky a fyziky těžkých iontů. Studium exkluzivní fotoprodukce J/psi poskytuje nástroje pro zkoumání jevů spojených s vlastnostmi partonových ...
  • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
  • Výkonnost plastových scintilátorů při detekci částic 

   Author: Vojtěch Zabloudil; Supervisor: Rojas Torres Solangel; Opponent: Federičová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Plastové scintilátory jsou často používány ve fyzice vysokých energií pro detekci částic. Jedním z příkladů je Dopředný Difrakční Detektor (FDD), subsystém nově přidaného spouštěcího detektoru Fast Interaction Trigger ...
  • Identifikace c-jetů v p+p a A+A srážkách pomocí strojového učení 

   Author: Jitka Mrázková; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Faltová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Jety – spršky kolimovaných částic – nacházejí široké využití v oblasti fyziky vysokých energií. Tato práce je zaměřena na identifikaci jetů pocházejících z těžkých kvarků. Za účelem identifikace jetů bude využit JetVLAD ...
  • Rekonstrukce baryonu lambda na experimentu mini-CBM 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Kugler Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   V letech 2017/18 byl na zařízení SIS18 GSI/FAIR zkonstruován detektor mCBM - demostrační prekurzor experimetnu CBM. mCBM nabírá od roku 2019 data v rámci programu FAIR fáze 0. Hlavním cílem mCBM je zprovoznit a optimalizovat ...
  • Kvantově-mechanický popis mnohaelektronového souboru v kulových nanočásticích 

   Author: Michael Píro; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Jelínek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
   Tato diplomová práce se zabývá chováním elektronů v kulových nanočásticích. Cílem bylo vytvořit ucelenou představu o elektronové struktuře nanočástic modelovaných jako pevné koule s rovnoměrně rozloženým kladným nábojem. ...
  • Elektronová struktura nízkodimenzionálních uhlovodíkových systémů 

   Author: Zdenka Sosnová; Supervisor: Jelínek Pavel; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
   Topologie pásové struktury patří mezi téma, kterému je na poli fyziky pevných látek věnována značná pozornost. V této práci je představen SSH model, na základě kterého je zavedena topologie pásové struktury. Následně jsou ...
  • Spektrální stabilita relativistické kvantové částice na polopřímce 

   Author: David Kramár; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Uvažujeme jednorozměrný samosdružený jednoparametrický Dirakův operator Dα na polopřímce s relativistickou hraniční podmínkou Robinova typu porušený operátorem násobení generovaným esenciálně omezenou L1-maticovou funkcí. ...
  • Gradovaná Lieova teorie 

   Author: Rudolf Šmolka; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   V této práci se zabýváme zobecněním některých základních definic a poznatků Lieovy teorie do prostředí Z-gradovaných variet. Uvedeme nezbytné základy teorie kategorií a teorie gradovaných variet, zavedeme ekvivalenty grup ...
  • Diracovy operátory s bariérami: rozptyl a Kleinův paradox 

   Author: Lukáš Vácha; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Jakubský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Diplomová práce se zabývá relativistickým kvantovým rozptylem pro Diracovu rovnici. Hledají se rozptylové koeficienty pro schodový, obdélníkový a delta potenciál. Dále se zkoumá nečekaná závislost koeficientů odrazu a ...
  • Comptonova kamera pro detekci tvrdého rentgenového záření produkovaného na tokamaku Golem 

   Author: Štěpán Malec; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Kroupa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením Comptonovy kamery pro detekci tvrdého rentgenového záření na tokamaku Golem. Nejprve jsou představeny jednoduché simulace demonstrující funkčnost jednosenzorové a dvousenzorové ...
  • Produkce mezonu D0 v p+Au a p+p srážkách na experimentu STAR 

   Author: Michal Svoboda; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Velké urychlovače částic stojí v současné době na hranici poznání fyziky základních částic a interakcí. Mohou sloužit k široké škále měření od studia vnitřní struktury protonu až po studium kvark-gluonového plazmatu, což ...