Now showing items 1-20 of 167

  • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...
  • Informační toky a jejich role v komplexních systémech 

   Author: Zlata Tabachová; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Pro pochopení komplexích systémů je důležité stanovit jejich strukturu, obzvlášť příčinně následných vztahů mezi subsystémy, jinak také informační toky. Transférové entropie, určující směrově závislou míru chaosu, se ...
  • Vývoj hybnostních anizotropií ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Uvedeme čtenáře do kontextu studia kvark-gluonového plazmatu spolu se základy relativistické hydrodynamiky. Ukážeme již známé prostorové a hybnostní anizotropie expanze kvark-gluonového plazmatu a zadefinujeme nové hybnostní ...
  • Hydrodynamické simulace generování a propagace rentgenového záření v laserovém plazmatu 

   Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Hydrodynamické simulace v kombinaci s metodou trasování paprsků představují užitečný nástroj pro studium plazmatu jako média vhodného k zesilování rentgenového záření. Modelováním plazmatu vzniklého interakcí laserového ...
  • Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Práce nazvaná „Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu“ studuje problematiku charakterizace jednotlivých rentgenových pulzů generovaných v laserovém plazmatu. Diplomová práce se ...
  • Charakterizace tepelných toků v okrajovém plazmatu tokamaku COMPASS v plazmatech s módem vysokého udržení 

   Author: Jan Hečko; Supervisor: Komm Michael; Opponent: Faitsch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Výzkum tepelných toků v okrajovém plazmatu je důležitý pro předpověď materiálové zátěže v budoucích fúzních zařízeních včetně tokamaku ITER. Profil tepelného toku je možné charakterizovat tzv. útlumovou délkou, jejíž ...
  • Tepelné a netepelné projevy interakce laserového záření s pevnou látkou 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Diplomová práce se zabývá interakcí laserového záření s pevnou látkou a jejími tepelnými a neteplenými projevy. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mechanizmech poškození materiálu ozářeného intenzivními XUV/rtg. ...
  • Simulace chování tepelného štítu divertoru z tekutých kovů tokamaku COMPASS Upgrade 

   Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Van Oost Guido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Problém přehřívání první stěny fúzních zařízení, je cílem výzkumu již několik desetiletí. Řešení tohoto problému, které by bezpečně splňovalo veškeré přísné požadavky, stanovené vysokou specificitou a citlivostí prostředí ...
  • Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou 

   Author: Romana Kvasničková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s nehomogenní metrikou v tenkých oblastech s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou ...
  • Jednorozměrné relativistické bodové interakce - aproximace regulárními potenciály, použití v modelech diracovských materiálů 

   Author: Václav Růžek; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá relativistickými bodovými interakcemi v jedné dimenzi a jejich aproximací regulárními potenciály. V závislosti na charakteru hraniční podmínky rozlišíme dva typy bodové interakce. V existující literatuře ...
  • Adiabatické přechody v časově diskrétních systémech 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Kiss Tamás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Zabýváme se jednorozměrnou Hadamardovou procházkou na nekonečné dis-krétní síťce. Její prostorová homogenita může být narušena: například defekty v mincovém prostoru. V této práci představíme analytické řešení problému ...
  • Klasické a kvantové logické operace nad superpozicemi OAM 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Barnett Stephen Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Světlo má mnoho stupňů volnosti a jedním z nich je orbitální moment hybnosti (OAM). Svazky nesoucí OAM se běžně popisují v ortonormální bázi Laguerre-Gaussových módů, ve které celé číslo l charakterizuje velikost OAM daného ...
  • Studium nelineární evoluce hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Matěj Vaculčiak; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Předmětem této diplomové práce je studium hadronové struktury, zejména pak jevu partonové saturace, který se projevuje při nı́zkých hodnotách Bjorkenova x v hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonu. Jsou zde popsány ...
  • Studium substruktury jetů v p+p srážkách při energii 200 GeV v experimentu STAR 

   Author: Monika Robotková; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Faltová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Jety jsou kolimované spršky hadronů, které vznikají fragmentací vysokoenergetických partonů, a jsou dobrým nástrojem ke studiu kvantové chomodynamiky. Vlastnosti partonové spršky a evoluci jetu můžeme zkoumat především ...
  • PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu 

   Author: Ekaterina Eremenko; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus ...
  • Identifikace jetů obsahujících těžký kvark pomocí vektorů lokálních agregovaných deskriptorů 

   Author: Georgij Ponimatkin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Vértesi Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Identifikace jetů pocházejících z rozpadů těžkých kvarků s vysokou statistickou přesností je klíčovou součástí mnoha fyzikálních analýz, od fyziky těžkých iontů po hledání nové fyziky. Taková přesnost může být dosažena s ...
  • Studium rovnováhy půvabných mezonů v relativistických srážkách těžkých iontů pomocí Monte Carlo generátoru HYDJET++ 

   Author: Jaroslav Štorek; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů vzniká kvark-gluonové plazma (QGP), stav hmoty, ve kterém kvarky a gluony nejsou vázány do hadronů. Simulacemi takových srážek pomocí např. HYDJET++ Monte Carlo generátoru ...
  • Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat 

   Author: Vendulka Fílová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V ultra-periferních srážkách jader olova můžeme pozorovat fotoprodukci mezonu J/Psi . Účinný průřez takového procesu je citlivý na gluonové distribuční funkce, tím se nám nabízí skvělá možnost, jak studovat chování gluonů ...
  • Monitorovací systém radiace experimentu CMS 

   Author: David Gančarčík; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Simulace radiačního pozadí klade požadavky na přístroje v experimentální hale, které musí být schopné odolat toku nabitých i neutrálních částic. Simulace ionizačního záření je prováděna s pomocí Monte Carlo generátorů. V ...
  • Nekoherentní fotoprodukce J/psi v ultra-periferálních Pb-Pb srážkách na ALICE 

   Author: David Grund; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Analýza difrakční fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách těžkých iontů na urychlovači LHC představuje účinný způsob, jak lze zkoumat strukturu jader při nízkých Bjorkenových x. Tyto procesy umožňují ...