Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 71

  • Vlastnosti a klasifikace třídy řešitelných Lieových algeber s vícerozměrnými centry 

   Autor: Prokop Jindřich; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Winternitz Pavel
   Práce se zabývá hledáním řešitelných rozšíření zvolené posloupnosti nilpotentních Lieových algeber liché dimenze. V první části je prozkoumána nejjednodušší nilpotentní, tj. sedmirozměrná, algebra a její řešitelná rozšíření, ...
  • Studium polarizace J/psi na experimentu ATLAS 

   Autor: Novotný Radek; Vedoucí práce: Vrba Václav; Oponent práce: Závada Petr
   Tato práce je věnována měření vlastností těžkých kvarkonií v proton-protonových srážkách při enegrii ?s = 13 TeV využívající data z dimionových událostí měřených na detektoru ATLAS, jenž se nachází na Velkém hardonovém ...
  • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

   Autor: Semorádová Iveta; Vedoucí práce: Znojil Miloslav; Oponent práce: Zloshchastiev Konstantin
   Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...
  • Produkce J/psi v centrálních srážkách U+U na experimentu STAR 

   Autor: Fodorová Jana; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Trzeciak Barbara Antonina
   Podľa teórie silnej interakcie nastáva pri vysokých teplotách a hustotách energie fázový prechod hadrónovej hmoty do stavu asymptoticky voľných kvarkov a gluónov, nazývaného kvarkovo-gluónová plazma (QGP). Predpokladá sa, ...
  • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
   Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
  • Studium vlastností dipolové amplitudy rozptylu použitím Balitsky-Kovchegovovy evoluční rovnice 

   Autor: Matas Marek; Vedoucí práce: Čepila Jan; Oponent práce: Závada Petr
   Je známo, že hadronové strukturní funkce vykazují prudký nárůst počtu gluonů v oblasti malých Bjorkenových x. Prudký nárůst počtu gluonů je důsledkem BFKL evoluční rovnice. Ovšem experimentální data ukazují menší počet ...
  • Produkce podivných částic v jetech v pp srážkách v experimentu ALICE 

   Autor: Pacík Vojtěch; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Tomášik Boris
   Při centrálních srážkách těžkých iontů na urychlovačích RHIC a LHC bylo pozorováno navýšení poměru baryonů a mezonů vzhledem k proton-protonovým srážkám. Studium identifikovaných částic v jetech může poskytnout jedinečný ...
  • Triangularní tok částic v modelu Hydjet++ 

   Autor: Crkovská Jana; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Federič Pavol
   Při relativistických srážkách těžkých iontů dosahuje systém v nich vzniklý vysokých hustot energie a vysokých teplot. Za takovýchto extrémních podmínek přechází hadrony do stavu takzvaného kvark-gluonové plazmatu (QGP). ...
  • Produkce nefotonických elektronů v srážkách U+U s energií 193 GeV v experimentu STAR 

   Autor: Gajdošová Katarína; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Smolík Jan
   Vlastnosti silnej interakcie spôsobujú uväznenie kvarkov v hadrónoch. V podmienkach vysokej hustoty a teploty je možné vytvoriť stav hmoty kde sa kvarky a gluóny chovajú ako by boli takmer voľné. STAR experiment, ktorý je ...
  • Jety s vysokou příčnou hybností v Run II experimentu ATLAS 

   Autor: Lochman Jan; Vedoucí práce: Hubáček Zdeněk; Oponent práce: Kupčo Alexander
   Diplomová práce se zabývá měřením dvojitého diferenciálního inkluzivního účinného průřezu jetů v příčné hybnosti a rapiditě v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 13 TeV na detektoru ATLAS. Práce používá data ...
  • Mikrovlnná interferometrie na tokamaku GOLEM 

   Autor: Matěna Lukáš; Vedoucí práce: Žáček František; Oponent práce: Varavin Mykyta
   Po krátkém úvodu do problematiky jaderné fúze se práce věnuje popisu interferometru v minulosti používanému na tokamaku CASTOR a základním fyzikálním principům nutným k pochopení jeho funkce. Interferometr využívá frekvenční ...
  • Exkluzivní produkce Rho v ultra-periferálních srážkách p-Pb 

   Autor: Horák David; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Bielčíková Jana
   LHC není jen nejsilnějším srážečem protonů s protony a těžkých iontů, ale také nejsilnějším zdrojem srážek fotonů. Urychlené protony a ionty jsou doprovázeny elektromagnetickým polem, které se chová jako fotony. Foton-fotonové ...
  • Produkce J/psi ve srážkách U+U na experimentu STAR 

   Autor: Kukral Ota; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Tlustý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Při vysokoenergetických srážkách těžkých iontu vzniká nový stav silně interagující hmoty nazývaný kvark-gluonové plazma (QGP). Potlačení produkce těžkých kvarkonií uvnitř této hmoty je považováno za citlivý ukazatel dosažené ...
  • Model rozdělovací funkce rychlostí elektronů plazmatu v blízkosti divertorových desek tokamaku JET 

   Autor: Ješko Karol; Vedoucí práce: Ďuran Ivan; Oponent práce: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Táto práca priamo nadväzuje na a rozširuje moju bakalársku prácu. V úvodných kapitolách obsahuje základy termojadrovej fúzie a magnetického udržania. V ďalších kapitolách je popis fyziky scrape-off layer tokamaku a základné ...
  • Interakce nabitých částic s komplexem elektromagnetických vln šířících se plazmatem v magnetickém poli Země 

   Autor: Zemanová Hana; Vedoucí práce: Břeň David; Oponent práce: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Ve svém výzkumu se věnuji nerelativistickému pohybu elektronu v bouřkovém oblaku spolu se třecím členem reprezentovaným Chandrasekharovou funkcí. Dále jsem přidala člen popisující interakci daného elektronu s elektromagnetickou ...
  • Yang-Baxterovy sigma modely a jejich Laxovy páry 

   Autor: Petrásek Filip; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Marvan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Integrabilitu nelineárních ?-modelů lze chápat ve smyslu existence 1-parametrické Laxovy formulace příslušných polních rovnic. V práci [4] se ukázalo, že Yang-Baxterovy ?-modely jsou integrabilní. Na základě obecného ...
  • Dualizovatelnost sigma modelů v prosředí pp-vln 

   Autor: Brus Adam; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Klusoň Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Studujeme Killingovu algebru metriky rovnoběžných rovinných vln a aplikaci takovýchto metrik užitím Poisson-Lie T-duality. Nacházíme tvar úplné Killingovy algebry obecné metriky rovnoběžné rovinné vlny. Pro speciální případy ...
  • Kvantové procházky na perkolovaných grafech 

   Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Jex Igor; Oponent práce: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato práce se zabývá asymptotickým chováním diskrétních kvantových procházek na konečných grafech, jejichž unitární vývoj je narušován procesem dynamické perkolace podkladového grafu. Po zavedení nezbytných konceptů ...
  • Radiační efekty v polovodičových detektorech záření 

   Autor: Sedláčková Markéta; Vedoucí práce: Vrba Václav; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem radiačních efektů v polovodičových detektorech záření a jeho částech: v senzorech i elektronice. Bylo provedeno měření vlastností testovacích vzorků před a po ozáření, které se ...
  • Návrh a optimalizace produkce svazků gama záření inverzním Comptonovým rozptylem femtosekundového elektronového svazku na femtosekundovém laserovém impulzu 

   Autor: Boháček Karel; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Ullschmied Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)