Now showing items 1-20 of 180

  • Studium závislosti produkce Upsilon mezonů na multiplicitě nabitých částic v p+p srážkách měřených na experimentu STAR 

   Author: Jakub Češka; Supervisor: Kosarzewski Leszek; Opponent: Rybář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Studium závislosti výtěžku kvarkonií na multiplicitě nabitých částic slouží k pochopení produkčních mechanismů kvarkonií, zlepšení modelů jejich produkce a zkoumání propojení mezi tvrdými a měkými procesy. Tato práce ...
  • Globální polarizace hyperonů v energetickém skenu svazků na STARu 

   Author: Ondřej Lomický; Supervisor: Trzeciak Barbara Antonina; Opponent: Faltová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Vysokoenergetické jádro-jaderné srážky mohou zformovat horké a husté skupenství hmoty, takzvané kvark-gluonové plazma. Tyto malé třesky jsou studovány v Brookhavenské národní laboratoři a CERNu. Studie odhalily, že ...
  • Příčná expanze v jaderných srážkách na RHIC BES 

   Author: Jakub Štěrba; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Nahrgang Marlene
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Během srážek těžkých iontů vzniká velmi horká silně interagující hmota, která při dostatečné energii může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Na počátku srážky je energie rozdělena nerovnoměrně a jelikož se vzniklá ...
  • Podélné profily atmosférických spršek kosmického záření nejvyšších energií pozorované na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Alternativní přístupy k rekonstrukci dat nasbíraných pomocí fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera mají potenciál rozšířit počet detekovaných spršek kosmického záření. Toto rozšíření má obzvlášť velký význam ...
  • Využití hlubokého strojového učení pro studium mionové složky kosmického záření v signálech z povrchového detektoru Observatoře Pierra Augera 

   Author: Margita Majerčáková; Supervisor: Boháčová Martina; Opponent: Glombitza Jonas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou strojového učenia na určenie miónovej zložky signálu detekovaného vodnými Čerenkovovými detektormi Observatória Pierra Augera. Množstvo miónov v spŕške kozmického žiarenia je jedným z ...
  • Studium generace kosmického záření v magnetizovaných plazmových výtryscích v laboratorních podmínkách 

   Author: Lenka Hronová; Supervisor: Kozlová Michaela; Opponent: Falk Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Škálování astrofyzikálních magnetizovaných dynamických procesů v laboratorních podmínkách je nyní možné díky rozvoji zařízení zvládajících kombinovat vysoce výkonné lasery produkující plazma a externí magnetická pole. Avšak ...
  • Polynomiální integrabilita a superintegrabilita s elektromagnetickým polem ve speciální relativitě 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Tyc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato práce se zabývá speciálně relativistickou polynomiální (super)integrabilitou jednočásticových systémů s elektromagnetickým polem v hamiltonovské formulaci. Nejprve shrnuje různé možnosti hamiltonovského popisu, tj. ...
  • Role shape operátoru v kalibračních teoriích 

   Author: Šimon Vedl; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Thomas Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Kalibrační teorie jsou velmi prominentní napříč fyzikou. Nejjednodušším příkladem kalibrační teorie je elektromagnetismus. V této práci se inspirujeme přístupem k popisu vnořených variet za pomoci shape operátoru and ...
  • Zobecněná geometrie a Palatiniho formalismus 

   Author: Filip Moučka; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Strunovou efektivní akci a jí příslušející pohybové rovnice lze přeformulovat pomocí konexí na Courantově algebroidu. Cílem práce je pro tuto přeformulovanou akci vytvořit obdobu Palatiniho formalismu z obecné teorie ...
  • Studium plazmatu multidutinového dielektrického bariérového výboje s příměsí vodního aerosolu 

   Author: Jiří Fujera; Supervisor: Homola Tomáš; Opponent: Kylián Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Generování plazmatu v plynu s příměsí aerosolu je zajímavou možností, jak vyrábět plazmatem aktivovanou vodu (PAV), jelikož mají vodní částice v aerosolu výhodný poměr plocha-objem, který umožňuje efektivní rozpuštění ...
  • Vývoj nové diagnostiky ubíhajících elektronů na bázi křemíkových stripových detektorů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové diagnostiky unikajících elektronů na tokamaku GOLEM. Nejprve byla vytvořena simulace v toolkitu Geant4, ve které byl studován vliv zpětného rozptylu ubíhajících elektronů na ...
  • Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Albanese Raffaele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Navzdory tomu, že magneticky udržená termonukleární fúze je díky nově budovaným a plánovaným reaktorům stále realističtější, jedna z osmi zbývajících výzev, přežití tepelného štítu chránící vakuovou komoru reaktoru (tvaru ...
  • Statistická analýza měření fúzních neutronů a fotoneutronů na tokamaku COMPASS 

   Author: Lukáš Lobko; Supervisor: Ficker Ondřej; Opponent: Řezáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce prezentuje rozsáhlou statistickou analýzu fúzních neutronů a foto-neutronů ze všech měření provedených za dlouhou provozní dobu tokamaku COMPASS. Naměřená data odhalují hlavní trendy a korelace ...
  • Relativistické stochastické procesy, jejich popis a užití ve finančních trzích 

   Author: Rastislav Blaho; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Teória stochastických procesov sa za ostatné desat’ročia stala dôležitým nástrojom pri popise vývoja cien finančných aktív. Black-Scholes-Merton oceňovací model, pôvodne publikovaný v roku 1973, poskytol účastníkom na trhu ...
  • Informační toky a jejich role v komplexních systémech 

   Author: Zlata Tabachová; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Pro pochopení komplexích systémů je důležité stanovit jejich strukturu, obzvlášť příčinně následných vztahů mezi subsystémy, jinak také informační toky. Transférové entropie, určující směrově závislou míru chaosu, se ...
  • Vývoj hybnostních anizotropií ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Uvedeme čtenáře do kontextu studia kvark-gluonového plazmatu spolu se základy relativistické hydrodynamiky. Ukážeme již známé prostorové a hybnostní anizotropie expanze kvark-gluonového plazmatu a zadefinujeme nové hybnostní ...
  • Hydrodynamické simulace generování a propagace rentgenového záření v laserovém plazmatu 

   Author: Martin Šach; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Mašek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Hydrodynamické simulace v kombinaci s metodou trasování paprsků představují užitečný nástroj pro studium plazmatu jako média vhodného k zesilování rentgenového záření. Modelováním plazmatu vzniklého interakcí laserového ...
  • Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-21)
   Práce nazvaná „Vysoko-repetiční diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserovém plazmatu“ studuje problematiku charakterizace jednotlivých rentgenových pulzů generovaných v laserovém plazmatu. Diplomová práce se ...
  • Charakterizace tepelných toků v okrajovém plazmatu tokamaku COMPASS v plazmatech s módem vysokého udržení 

   Author: Jan Hečko; Supervisor: Komm Michael; Opponent: Faitsch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Výzkum tepelných toků v okrajovém plazmatu je důležitý pro předpověď materiálové zátěže v budoucích fúzních zařízeních včetně tokamaku ITER. Profil tepelného toku je možné charakterizovat tzv. útlumovou délkou, jejíž ...
  • Tepelné a netepelné projevy interakce laserového záření s pevnou látkou 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Diplomová práce se zabývá interakcí laserového záření s pevnou látkou a jejími tepelnými a neteplenými projevy. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mechanizmech poškození materiálu ozářeného intenzivními XUV/rtg. ...