Now showing items 21-40 of 124

  • Stochastické metody propojující neuronové sítě s náhodnými lesy a jejich využití v analýze medicínských dat 

   Author: Martin Oharek; Supervisor: Bukáček Marek; Opponent: Machlica Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   Tato práce se zabývá možnou kombinací náhodných rozhodovacích lesů a neuronových sítí, která by dala vzniknout hybridním klasiťikátorům s velkým klasiťikačním potenciálem, využívajících předností obou těchto základních ...
  • Kooperativní teorie her pro úlohy strojového učení 

   Author: Jan Pecka; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Somol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   S popularizací komplikovaných metod strojového učení, tvořících komplexní a netransparentní modely bez možnosti jejich intuitivniho pochopení, sílí také požadavky po vytvoření interpretačních technik, které by pomohly s ...
  • Nové přístupy k metaučení v regresním modelování 

   Author: Aleš Neoral; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Metaučení se stává důležitou metodologií pro extrakci znalostí z dostupných trénovacích dat na nová (nezávislá) data. Zatím ale na tohle téma nebylo napsáno mnoho teorie a chybí také i praktické výpočty. Tato diplomová ...
  • Přenosové učení v úlohách sekvenčního rozhodování 

   Author: Eliška Zugarová; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Duník Jindřih
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   Diplomová práce se zabývá dynamickým rozhodovacím problémem řešeným pomocí přenosového učení. Problém je modelován s použitím plně pravděpodobnostniho návrhu, který pomocí pravděpodobnostních funkcí umožňuje vyjádřit ...
  • Trénování neuronových sítí založené na vysoce robustních odhadech 

   Author: Jan Tichavský; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Diplomová práce je zaměřena na metody zabývající se nelineární regresní úlohou robustní vůči odlehlým hodnotám. Je zde představena nelineární regresní úloha a popsány tři (z nichž dvě nové) robustní metody pro řešení této ...
  • Analýza cen pojištění pomocí strojového učení 

   Author: Barbora Pánková; Supervisor: Petr Tomáš; Opponent: Hendrych Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Tato diplomová práce se zabývá použitím zobecněných lineárních modelů a modelů neuronových sítí pro odhadnutí cen konkurence a zkoumáním jejich struktury v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Práce obsahuje potřebné ...
  • Paralelní algoritmy lineární algebry pro GPU 

   Author: Matouš Fencl; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Cílem této práce je návrh algoritmu pro násobení řídkých symetrických matic na GPU a výpočet soustav lineárních rovnic rovněž na GPU. Jako numerická metoda pro řešení soustav lineárních rovnic byla zvolena Gaussova Eliminační ...
  • Numerická simulace vícefázového proudění na nestrukturovaných sítích s libovolnou topologií ve 3D 

   Author: Tomáš Jakubec; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Karel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   Tato diplomová práce představuje tvorbu numerické C++ knihovny pracující s obecnými nestrukturovanými sítěmi a její následné využití pro simulování dvoufázového proudění. Zprvu je pozornost soustředěna na vytvoření grafového ...
  • Aktivní učení pro klasifikaci textů 

   Author: Marko Sahan; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Modely strojového učení pro klasifikaci jsou založené na učení parametrů black box modelu, které popisují vztah mezi vzorky dat a jejích třídou. Proces sběru dat a jejích labelů pro účely trénování modelu může být komplikovaný ...
  • Využití automatického zpracování leteckých snímků pro procedurální generování realistických 3D modelů měst 

   Author: Světlana Smrčková; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Jarý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Tato práce se zabývá detekci budov v satelitních a leteckých snících dvou měst (Toronto a Praha) pomocí konvolučních neuronových sítí. Takto detekované objekty jsou dále zpracovány vzhledem ke zjištění charakteristik městské ...
  • Detekce překrývajících se komunit v bipartitních grafech 

   Author: Tomáš Zikmund; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Práce se zabývá modelováním komunit v grafech pomocí stochastických blokových modelů s Poissonovým rozdělením a následně detekcí komunit optimalizací těchto modelů příslušnými metodami. Speciálně se zaměřuje na detekci ...
  • Generativní modely pro detekci L-H přechodu v plazmatu na tokamaku COMPASS 

   Author: Matěj Zorek; Supervisor: Škvára Vít; Opponent: Franc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Tato práce se zabývá generativními modely vhodnými ke klasifikaci režimů udržitelnosti plazmatu v tokamaku COMPASS. Mezi použité klasifikační modely se řadí Support Vector Machine, Gradient Tree Boosting a neuronové sítě. ...
  • Metody strojového učení v částicové fyzice 

   Author: Miroslav Kubů; Supervisor: Bouř Petr; Opponent: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Klasifikace částicových interakcí je jednou ze základních úloh analýzy dat v částicové fyzice. V neutrinové fyzice je přitom tato úloha velice podobná úloze rozpoznávání obrazu. Z tohoto důvodu, se v této práci zajímáme o ...
  • Robustní odhady a testy v modelech poissonovské regrese 

   Author: Jana Novotná; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Víšek Jan Ámos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá robustním odhadováním a testováním v modelech poissonovské regrese. Největší pozornost je zde věnována nově zavedenému zobecněnému mediánovému odhadu. Po jeho definici a představení několika existujících ...
  • Komprese konvolutorních vrstev neuronových sítí 

   Author: Teodor Kováč; Supervisor: Tichavský Petr; Opponent: Vomlel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Cílem této práce je zefektivnit funkčnost konvolučních neuronových sítí za použití kanonického rozkladu tenzorů. Za tímto účelem tato práce seznamuje čtenáře se základními pojmy a metodami konvolučních neuronových sítí a ...
  • Možnosti aplikace metody zrcadlových zdrojů při popisu disperzního šíření vln v tenkých deskách 

   Author: Radovan Zeman; Supervisor: Kober Jan; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   : Metoda zrcadlových zdrojů (ISM) je prostředek k modelování šíření elastických vln
  • Vývoj alternativních metod výpočtu hustoty a analýza jejich dopadů na fundamentální diagram 

   Author: Marina Džabarjan; Supervisor: Bukáček Marek; Opponent: Apeltauer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Daná diplomová práce v první teoretické časti nejdříve obecně uvádí čtenáře do problematiky modelování pohybu chodců. Popisuje psychologické a fyziologické jevy (zorné pole člověka) ovlivňující vlastnosti pohybu jedince. ...
  • Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Kupková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Aplikace strojového učení a hloubkového učení vylepšila stávající a umožnila vznik nových
  • Slepá dekonvoluce obrazu s prostorově proměnným konvolučním jádrem 

   Author: Antonie Brožová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šroubek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením slepé dekonvoluce pomocí pravděpodobnostních modelů. Srovnány budou dva přístupy, prvním z nich je často používaná variační Bayesova metoda, pro kterou se obvykle musí volit ...
  • Odhad pozice rukou během řízení automobilu 

   Author: Kajetán Poliak; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Odhad pozice ruky hraje klíčovou roli v interakcích člověka s počítačem, navíc do jisté míry umožňuje analyzovat chování člověka. Řešení tohoto problému je netriviální kvůli komplikovaným variacím ruky způsobeným komplexní ...