Now showing items 1-20 of 134

  • Aktivní adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

   Author: Tereza Siváková; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Zugarová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá dynamickým rozhodováním za použití plně pravděpodobnostního návrhu. Tento návrh modeluje uzavřenou rozhodovací smyčku splňující agentovy preference pomocí \textit{ideální distribuce chování}, ...
  • Aktivní učení a automaty 

   Author: Honzírek Marek; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Aktivní učení pro klasifikaci textů 

   Author: Marko Sahan; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Modely strojového učení pro klasifikaci jsou založené na učení parametrů black box modelu, které popisují vztah mezi vzorky dat a jejích třídou. Proces sběru dat a jejích labelů pro účely trénování modelu může být komplikovaný ...
  • Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu 

   Author: Matějů Michael; Supervisor: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

   Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Matyáš Václav; Opponent: Svenda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
  • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

   Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Sojka Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
  • Analýza cen pojištění pomocí strojového učení 

   Author: Barbora Pánková; Supervisor: Petr Tomáš; Opponent: Hendrych Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-23)
   Tato diplomová práce se zabývá použitím zobecněných lineárních modelů a modelů neuronových sítí pro odhadnutí cen konkurence a zkoumáním jejich struktury v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Práce obsahuje potřebné ...
  • Analýza grafových struktur vhodných pro aplikaci genetických operátorů 

   Author: Pokorný Ondřej; Supervisor: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza pohybu srdeční komory z MRI 

   Author: Kučera Slavomír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza satelitních dat pomocí metod strojového učení 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Kupková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Aplikace strojového učení a hloubkového učení vylepšila stávající a umožnila vznik nových
  • Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování 

   Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se zabývá odhadem časového průběhu radiačního úniku ruthenia-106 do atmosféry v roce 2017 pomocí naměřených koncentrací. V teoretické části jsou uvedeny základy Bayesovské teorie pravděpodobnosti včetně možností ...
  • Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek 

   Author: Jiří Chmel; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Kolorenč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   S rostoucím výpočetním výkonem posledních desetiletí došlo k zvětšení množství dat o krystalických materiálech vypočtených metodami density functional theory. Tyto výpočty bývají extrémně časově náročné. Spolu s nebývalým ...
  • Aplikace teorie ortogonálních polynomů v řešení Heunovy diferenciální rovnice 

   Author: Patrik Šnauko; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
   Tato práce z oblasti teorie ortogonálních polynomů se zaměřuje na využití zmíněné teorie při řešení Heunovy diferenciální rovnice. Zafixováním jednoho z parametrů v Heunově rovnici v závislosti na jiném jsme schopni podle ...
  • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

   Author: Jakub Trusina; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
  • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

   Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
  • Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází 

   Author: Vávra Tomáš; Supervisor: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aritmetika v zobecněných Cantorových systémech 

   Author: Katarína Studeničová; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Studujeme nedávno definované poziční numerační sytémy, takzvané systémy s Cantorovou reálnou bází. Mezi ně patří klasické rozvoje reálných čísel známé jako Cantorovy řady a také dobře známé Rényiho rozvoje v reálné bázi. ...
  • Celulární model pohybu chodců s adaptivní časovou škálou 

   Author: Bukáček Marek; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce anomálií na službách v počítačové síti 

   Author: Lukáš Kysilka; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
   Tato práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu, konkrétně na síťových službách aplikační vrstvy. Anomálie jsou v této práci definovány jako odlehlé hodnoty v množství síťové komunikace, například náhlý nárůst ...
  • Detekce mraků v družicových snímcích pomocí algoritmů strojového učení 

   Author: Václav Lamich; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
   Sentinel 2 je družicová mise vedená Evropskou kosmickou agenturou pod programem Evropské unie Copernicus a poskytuje multi-spektrální snímky Země s vysokým rozlišením. Přesná detekce mraků ze satelitních snímků je důležitý ...