Now showing items 1-20 of 26

  • Adversariální strojové učení a teorie her 

   Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
  • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
  • Analýza pohybu srdeční komory z MRI 

   Author: Kučera Slavomír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aritmetika s vysokou přesností na GPU 

   Author: Novotný Matěj; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích 

   Author: Zikmund Tomáš; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku analýzy dat pomocí detekce komunit ve složitých sítích. V práci jsou popsány vybrané metody detekce nepřekrývajících se a překrývajících se komunit, jak na unipartitních grafech, ...
  • Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek 

   Author: Sobotík Tomáš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Implementace maticových řešičů na GPU 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění 

   Author: Schäfer Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato práce se zabýva implementací Laxova-Friedrichsova schématu pro transportní rovnici a Eulerovy rovnice v jedné dimenzi a ve dvou dimenzích. Popsán je obecný princip zákona zachování a odvození zákonů zachování použitých ...
  • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

   Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
  • Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků 

   Author: Habásko Petr; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-08)
  • Implementace řešičů řídkých matic na GPU 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

   Author: Eichler Pavel; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
  • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Solovská Kateřina; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
  • Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU 

   Author: Horký Ladislav; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Máca Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic 

   Author: Kaňuk Jakub; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Systémy lineárních rovnic jsou základem linearní algebry a řešení takových systémů je vyžadováno mnoha odvětvími vědy a výzkumu. Pro všechny takové výpočty by jistě bylo příhodné, aby probíhaly rychleji se zachováním jisté ...
  • Pokročilé metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu 

   Author: Kutil Balázs; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerickýchz výpočtech 

   Author: Mucha Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-10)
  • Použití grafových řezů pro segmentaci medicinských obrazových dat 

   Author: Loucký Jakub; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Řešení eikonální rovnice na GPU 

   Author: Fencl Matouš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této práce je výpočet orientované funkce vzdálenosti (signed distance function, SDF). Tuto funkci lze získat řešením tzv. eikonální rovnice. 3ako numerická metoda pro přibližné řešení této rovnice byla zvolena Fast ...