Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 90

  • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

   Autor: Prudek David; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
  • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

   Autor: Knotek Ladislav; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Harvan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
  • Příprava a charakterizace organických elektronických součástek 

   Autor: Shevchenko Ilona; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Anotace Tato práce se zabývá přípravou elektronických součástek pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části této práce jsou popsány principy výroby tištěné elektroniky a materiály ...
  • Model regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólů 

   Autor: Hrubý Vojtěch; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu aplikátoru na bázi osmi dipólů pro regionální hypertermii, optimalizací návrhu za použití numerických simulací a následné realizace a měření modelu aplikátoru. Pozornost je ...
  • Realizace VLC komunikačního systému 

   Autor: Hubata-Vacek Václav; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Dobesch Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
  • Algoritmy pro zpracování navigační zprávy systému GPS 

   Autor: Tomanová Michaela; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout algoritmus pro extrakci dat z navigační zprávy systému GPS, implementovat tento algoritmus do prototypu experimentálního multikonstelačního přijímače a ověřit jeho funkčnost. V práci je ...
  • Indoor Channel Characterization at the Large and Small Scales 

   Autor: Janák Tomáš; Vedoucí práce: Frolik Jeff; Oponent práce: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Náplní práce je úvod do šíření rádiových vln uvnitř budov, způsoby simulace a měření tohoto šíření. Důraz je kladen na šíření super krátkých (SKV) nebo dokonce extrémně krátkých vln (EKV) s uvážením budoucího zavádění ...
  • Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

   Autor: Madelkhanova Aida; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...
  • Vliv optické aktivity chirálních látek na průchozí optické záření 

   Autor: Abdihoxha Hysen; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Kopáček Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Ten projekt se zabývá změnou polarizace v opticky aktivních látkách, které se nazývají chirálními. Stáčení roviny polarizace umožňuje zjistit koncentrace převážně cukrů ve vodném roztoku. V této práci se budeme zabývat ...
  • Návrh optického vláknového gyroskopu 

   Autor: Vidner Přemysl Michal; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   První část této práce zkoumá teorii stojící za optickým vláknovým gyroskopem, což je zařízení fungující na bázi Sagnacova interferometru k měření rotace. Teoretická část dále popisuje fyzikální jevy, které způsobují zjevnou ...
  • Využití tabulkového procesoru pro sběr a záznam dat 

   Autor: Dousek Daniel; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je podat informace o platformách pro zabudované systémy, o použitých přístrojích, jejich způsobu komunikace a o tabulkových procesorech a jejich možnostech. Dále popíšu, jak jsem vytvořil makro pro sběr ...
  • Přesnost určení polohy v multilateračních systémech 

   Autor: Zázvorka Jan; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Seidl Libor
   Tato bakalářská práce je věnovaná studiu přesnosti určení polohy pohyblivých objektů na ploše letiště pomocí metody TDOA. V rámci práce byl navržen a realizován algoritmus v prostředí MATLAB, jenž přesnost této metody pro ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Autor: Šturc Filip; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

   Autor: Skořepa Jiří; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vrba David
   Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
  • Predikce trajektorie pohybu uživatele ze znalosti apriorních polohových a rychlostních dat 

   Autor: Neretljak Vanja; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tento projekt se zabývá předpovídáním trajektorií letadel. Popisuje různé metody a ilustruje je na reálných datech. Trajektorie lze předpovědět z informací o letu, přičemž za použití údajů jako rychlost, zrychlení, dosavadní ...
  • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

   Autor: Thúróczy Tomáš; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
  • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

   Autor: Bartyzal Adam; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
  • Přímá komunikace mezi mobilními stanicemi v sítích s malými buňkami 

   Autor: Sokolova Evgenia; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk
   Tato bakalářská práce se zabývá přímou komunikací mezi mobilními uživateli v heterogenních sítích s malými buňkami, včetně porovnání přímé komunikace mezi uživateli a konvenční komunikací přes základnovou stanici. Veškeré ...
  • RFID tag v oděvu 

   Autor: Uhlík Martin; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...