Now showing items 1-20 of 97

  • Rozvoj systému managementu kvality v průmyslovém podniku 

   Author: Jiří Doubek; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Stuchlík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tématem diplomové práce je rozvoj systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku se specializací na výrobu rychloběžných průmyslových vrat. První část práce obsahuje teoretické přístupy managementu kvality, ...
  • Hodnocení investice podniku do elektromobility 

   Author: Jáchym Jarník; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Mach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem této diplomové práce na téma „hodnocení investice podniku do elektromobility“ je objasnit pojem elektromobilita. V rámci tohoto tématu se v teoretické části budu zabývat přínosy této modernizace automobilové dopravy, ...
  • Systém produktových kalkulací ve společnosti Titgemeyer Tools & Automation spol. s r.o. 

   Author: Ludmila Solfronková; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jordánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem mé diplomové práce je tvorba sytému kalkulací ve výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou zpracovány teoretické základy ke kapitole nákladů, včetně jejich definice, členění a alokování. Poté jsou ...
  • Hodnocení investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů 

   Author: Marek Mesároš; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Kuneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce je celistvým projektem, který se zabývá hodnocením investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů. První část se zabývá výběrem softwaru pro optimalizaci, ke které jsou použity základní ...
  • Využívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkách městské infrastruktury 

   Author: Andrej Lacko; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vojáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce pojednává o využití odpadního tepla z průmyslové výroby v rámci městské infrastruktury. Práce nejdříve vysvětluje potenciál tohoto doposud relativně opomíjeného zdroje energie, dále popisuje a přibližuje ...
  • Zavedení CRM do výrobní společnosti 

   Author: Veronika Benešová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zavedením CRM do výrobní společnosti. V teoretické části je úkolem obecné seznámení se CRM, jeho přínosy a překážkami. Jak se měří úroveň CRM a aktuální trendy. Druhá část popisuje společnost BENEŠ ...
  • Management rizik ve společnosti Ferona 

   Author: Jakub Teršíp; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a management rizik, které jsou spjaty s obchodem a zákazníky společnosti Ferona, a.s.. Práce obsahuje teoretická východiska řízení rizik, detailní popis aktuálního systému ...
  • Projekt systému manažerského účetnictví ve společnosti S.O. Trade moravia, s.r.o. 

   Author: Marek Hamrla; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Smetanová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému manažerského účetnictví ve zvolené společnosti, konkrétně dílčím segmentem manažerského účetnictví, bilanční analýzou. Práce zahrnuje obecné vymezení systému manažerského účetnictví ...
  • Ekonomické zhodnocení zástavby alternativního pohonu pro automobil Toyota Supra MA70 

   Author: Vojtěch Langmajer; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Štekl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je ekonomické zhodnocení přestavby vozidla Toyota Supra MA70. Přestavba má zlepšit obecně vlastnosti zmíněného vozidla a snížit provozní náklady. Jako nově navržené pohonné ústrojí je zvolen motor 3UZ-FE ...
  • Hodnocení investice v malém strojírenském podniku 

   Author: Václav Voborník; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do výrobního stroje ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část této práce je teoretická a je zaměřena na problematiku investic a investičního ...
  • Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o. 

   Author: Martin Mach; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce s názvem „Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o.“ se zabývá marketingovým výzkumem trhu přípojných vozidel a nástaveb a tvorbou nové marketingové komunikační strategie společnosti ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Author: Jan Bureš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...
  • Analýza nákladů v systému kvality 

   Author: Michal Železný; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Zvolánková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Analýza nákladů v systému kvality, je analyzovat náklady ke kvalitě se vztahující v podniku BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně k výrobnímu závodu v Poříčanech. K mým úkolům ...
  • Investiční controlling a tvorba modelu hodnocení investic ve společnosti Faurecia 

   Author: Daniel Kodýdek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roszak Bartosz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem řešení diplomové práce bylo vytvoření modelu pro hodnocení efektivnosti investic v daném podniku, představení jeho funkcí a aplikace na konkrétní podnikovou investici. V souvislosti s vytvořeným modelem byl ...
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech 

   Author: Jan Kaše; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a ...
  • Finanční a nefinanční analýza společnosti Global Travel, s.r.o. 

   Author: Alexandr Epp; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem dané diplomové práce je provedení finanční a nefinanční analýzy vybraného podniku Global Travel, s. r. o. Cílem je podrobně se seznámit s fungováním, řízením a provozem firmy a tržního segmentu, ve kterém podnik ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky v průmyslovém podniku 

   Author: Zdeněk Kadlec; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Číha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou historického vývoje a současného stavu ve vnitropodnikové logistice. Zabývá se vývojem a možnostmi současných simulačních softwarů pro zefektivnění nákladů, které vznikají ve ...
  • Simulace materiálových toků v plánovaném výrobním systému 

   Author: Tomáš Bouda; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Hlaváček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na vytížení logistického systému výrobního úseku v průmyslovém podniku, které je ověřováno v simulačním softwaru. Práce je dělena na sekce. První část – analytická, tvoří úvodní představení ...
  • Hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové výrobní linky v podniku 

   Author: Jakub Tuzar; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Syrovátka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem inovací a zavádění nových technologií do výroby za účelem zvýšení efektivity výrobního procesu. Hlavním cílem této práce je hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové balicí linky do konkrétního ...
  • Posouzení životního cyklu produktu vyráběného technologií 3D tisku 

   Author: Michaela Broumová; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Práce se zabývá posouzením dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu formy pro vysokotlaké odlévání součástky do automobilového průmyslu vyráběné aditivní technologií. Dopady na životní prostředí formy vyrobené ...