Now showing items 21-40 of 97

  • Procesní řízení v podniku Volkswagen Financial Services 

   Author: Matěj Jelínek; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Linka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesní řízení a jeho podobu ve společnosti VWFS CZ. Teoretická část práce se zabývá procesním řízením a jeho principy. Praktická část práce je zaměřena na současnou podobu procesního ...
  • Inovace validačního procesu pro pokročilé asistenční systémy řidiče a automatizované jízdní systémy 

   Author: Petr Cink; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Filipec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je analyzovat manažerské, procesní, technologické a legislativní aspekty, jakož i současné trendy ve validaci pokročilých asistenčních systémů řidiče a automatizovaných jízdních systémů, a na základě této ...
  • Predikce chování zákazníka v prostředí dynamických změn 

   Author: Kristián Šurhaňák; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Grycz Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   V diplomovej práci sa zaoberám vplyvom koronavíru na zmenu nákupného správania zákazníkov v Českej republike. Práca zahŕňa teóriu nákupného rozhodovania zákazníka a základy dátovej analýzy využívanej v e-commerce. Teoretické ...
  • Studie proveditelnosti investičního záměru výrobce krmiv 

   Author: Matěj Varinský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Werner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením investičního záměru výrobce krmiv v ucelené formě studie proveditelnosti. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické část je uvedeno ...
  • Dokončování kalených hřídelí 

   Author: Patrik Hoferica; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Michnáč Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou dokončovania kalených hriadeľov pomocou technológie tvrdého sústruženia. Práca prezentuje návrh novej technológie dokončovania kalených hriadeľov pomocou nástroja z reznej ...
  • Zvýšení efektivity řízení materiálových zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podniku 

   Author: Petr Polanecký; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Blažek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému plánování a řízení zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podniku. Cílem bylo zanalyzovat kritické faktory, které nejvíce ovlivňují výši zásoby a navrhnout opatření, ...
  • Projekt výroby ozubených kol pro podnik Stab spol.sr.o 

   Author: Štefan Staník; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Novota Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práca opisuje projekt na založenie novej divízie pre firmu ktorá sa zaoberá generálnymi opravami strojov. V prvej časti práce je rozoberaná teoretická časť o výrobnom procese ozubenia a ekonomická časť tejto ...
  • Motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kateřina Hápová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců a jejich motivaci z hlediska měření jejich výkonnosti ve společnosti Mattoni 1873. Práce je rozdělená do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická ...
  • Racionalizace projektového řízení ve společnosti Montáže Brož, s.r.o. 

   Author: Marek Urban; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato diplomová práce na základě literární studie zkoumá management a projektové řízení ve společnosti Montáže Brož s.r.o.. Na základě této literární studie by mělo dojít ke zkoumání, zda dochází ve společnosti k racionálním ...
  • Analýza a segmentace zákazníků pomocí statistických metod 

   Author: Nikita Zhitnikov; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Veselý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia zákazníku v byznys segmentu telekomunikačního trhu. První část je teoretická a popisuje statistickou analýzu vícerozměrných dat, obsahuje i zásady marketingu při analýze ...
  • Marketingový plán autosalonu vozidel 

   Author: Telman Nersisjan; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou a sestavením marketingového plánu pro reálný podniku v oblasti autosalonu luxusních vozidel. Na začátku této práce je obecná definice marketingu a jeho vlivu na chod podniku jako ...
  • Analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku 

   Author: Štěpán Poliščuk; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Binder Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem mé diplomové práce je analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou sepsány teoretické základy kalkulování nákladů, včetně definice nákladů, jejich členění a alokování. Poté ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o. 

   Author: Barbora Peterková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Peřina Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické ...
  • Výzkum a vývoj jako korekční prvek v důchodových daních 

   Author: Kamila Petržílková; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Furišová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je problematika vývoje a výzkumu jako korekčního prvku v důchodových daních. Pozornost je věnována vymezení podmínek odpočtu na vývoj a výzkum v zákoně o daních z příjmů a v interních normách. ...
  • Hodnocení investic pro vybraného investora 

   Author: Matěj Med; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Zajíček Mario
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tématem diplomové práce je hodnocení investičních projektů, které se naskytly vybranému investorovi. Investiční projekty jsou zaměřeny na výstavbu bytového domu v Praze. Cílem této práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, ...
  • Výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik 

   Author: Filip Kutil; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Burian Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik. První část je teoretická obsahuje popis problematiky controllingu a reportingu. Druhá část je analytická a zabývá se představením ...
  • Kalkulační systém a jeho využívání průmyslovém podniku 

   Author: Marcela Maternová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Cílem této diplomové práce je analýza současného kalkulačního systému a navržení možných doporučení vedoucích ke zlepšení kalkulačních postupů ve vybrané společnosti Beneš a Lát, a.s. Práce je rozdělena na dvě části, a to ...
  • Inovace systému výdeje ve společnosti Monta 

   Author: Dominik Nwelati; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací systému řízení výdeje v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu způsobů řízení výdeje a možnosti inovace sytému řízení výdeje, včetně možné inovace vybavení. V práci je ...
  • Posuzování životního cyklu vybraného průmyslového výrobku 

   Author: Tomáš Varinský; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Záverečná práca je zameraná na problematiku LCA - Analýzy ekologických dopadov životného cyklu aplikovanú na porovnanie troch vybraných modelov pneumatík osobného automobilu v štyroch scenároch životného cyklu pomocou ...
  • Analýza motivačního procesu ve vztahu k pracovní výkonnosti zaměstnanců servisního úseku společnosti Schindler CZ, a.s. 

   Author: Jiří Socha; Supervisor: Charvátová Dagmar; Opponent: Možná Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace pracovníků a s ní související systém řízení pracovního výkonu a systém odměňování pracovníků. V teoretické části jsou definovány pojmy motivace, stimulace a jsou ...