Zobrazují se záznamy 1-20 z 94

  • Hodnocení investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů 

   Autor: Marek Mesároš; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Kuneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce je celistvým projektem, který se zabývá hodnocením investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů. První část se zabývá výběrem softwaru pro optimalizaci, ke které jsou použity základní ...
  • Využívání odpadního tepla z průmyslové výroby v podmínkách městské infrastruktury 

   Autor: Andrej Lacko; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Vojáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce pojednává o využití odpadního tepla z průmyslové výroby v rámci městské infrastruktury. Práce nejdříve vysvětluje potenciál tohoto doposud relativně opomíjeného zdroje energie, dále popisuje a přibližuje ...
  • Zavedení CRM do výrobní společnosti 

   Autor: Veronika Benešová; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zavedením CRM do výrobní společnosti. V teoretické části je úkolem obecné seznámení se CRM, jeho přínosy a překážkami. Jak se měří úroveň CRM a aktuální trendy. Druhá část popisuje společnost BENEŠ ...
  • Management rizik ve společnosti Ferona 

   Autor: Jakub Teršíp; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a management rizik, které jsou spjaty s obchodem a zákazníky společnosti Ferona, a.s.. Práce obsahuje teoretická východiska řízení rizik, detailní popis aktuálního systému ...
  • Projekt systému manažerského účetnictví ve společnosti S.O. Trade moravia, s.r.o. 

   Autor: Marek Hamrla; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Smetanová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému manažerského účetnictví ve zvolené společnosti, konkrétně dílčím segmentem manažerského účetnictví, bilanční analýzou. Práce zahrnuje obecné vymezení systému manažerského účetnictví ...
  • Ekonomické zhodnocení zástavby alternativního pohonu pro automobil Toyota Supra MA70 

   Autor: Vojtěch Langmajer; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Štekl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je ekonomické zhodnocení přestavby vozidla Toyota Supra MA70. Přestavba má zlepšit obecně vlastnosti zmíněného vozidla a snížit provozní náklady. Jako nově navržené pohonné ústrojí je zvolen motor 3UZ-FE ...
  • Hodnocení investice v malém strojírenském podniku 

   Autor: Václav Voborník; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do výrobního stroje ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část této práce je teoretická a je zaměřena na problematiku investic a investičního ...
  • Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o. 

   Autor: Martin Mach; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce s názvem „Marketingová komunikační strategie firmy Schwarzmüller s.r.o.“ se zabývá marketingovým výzkumem trhu přípojných vozidel a nástaveb a tvorbou nové marketingové komunikační strategie společnosti ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Autor: Jan Bureš; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem mojí závěrečné práce je navržení marketingového plánu společnosti TEDOM a.s., jehož součástí je i popis marketingových cílů a strategií pro danou firmu. Podnikání společnosti TEDOM a.s. je především spjato s vývojem ...
  • Analýza nákladů v systému kvality 

   Autor: Michal Železný; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Zvolánková Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Analýza nákladů v systému kvality, je analyzovat náklady ke kvalitě se vztahující v podniku BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně k výrobnímu závodu v Poříčanech. K mým úkolům ...
  • Investiční controlling a tvorba modelu hodnocení investic ve společnosti Faurecia 

   Autor: Daniel Kodýdek; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Roszak Bartosz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem řešení diplomové práce bylo vytvoření modelu pro hodnocení efektivnosti investic v daném podniku, představení jeho funkcí a aplikace na konkrétní podnikovou investici. V souvislosti s vytvořeným modelem byl ...
  • Určení vhodné varianty produkční strategie na základě finančního plánu ve společnosti Kaletech 

   Autor: Jan Kaše; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci řeším určení vhodné produkční strategie v divizi výroby ve společnosti Kaletech s.r.o. s ohledem na její finanční výsledky. V teoretické části práce se zabývám popisem strategie, metodikou tvorby rozpočtů a ...
  • Finanční a nefinanční analýza společnosti Global Travel, s.r.o. 

   Autor: Alexandr Epp; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem dané diplomové práce je provedení finanční a nefinanční analýzy vybraného podniku Global Travel, s. r. o. Cílem je podrobně se seznámit s fungováním, řízením a provozem firmy a tržního segmentu, ve kterém podnik ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky v průmyslovém podniku 

   Autor: Zdeněk Kadlec; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Číha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou historického vývoje a současného stavu ve vnitropodnikové logistice. Zabývá se vývojem a možnostmi současných simulačních softwarů pro zefektivnění nákladů, které vznikají ve ...
  • Simulace materiálových toků v plánovaném výrobním systému 

   Autor: Tomáš Bouda; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Hlaváček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na vytížení logistického systému výrobního úseku v průmyslovém podniku, které je ověřováno v simulačním softwaru. Práce je dělena na sekce. První část – analytická, tvoří úvodní představení ...
  • Hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové výrobní linky v podniku 

   Autor: Jakub Tuzar; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Syrovátka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem inovací a zavádění nových technologií do výroby za účelem zvýšení efektivity výrobního procesu. Hlavním cílem této práce je hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové balicí linky do konkrétního ...
  • Posouzení životního cyklu produktu vyráběného technologií 3D tisku 

   Autor: Michaela Broumová; Vedoucí práce: Stieberová Barbora; Oponent práce: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Práce se zabývá posouzením dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu formy pro vysokotlaké odlévání součástky do automobilového průmyslu vyráběné aditivní technologií. Dopady na životní prostředí formy vyrobené ...
  • Procesní řízení v podniku Volkswagen Financial Services 

   Autor: Matěj Jelínek; Vedoucí práce: Scholz Pavel; Oponent práce: Linka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesní řízení a jeho podobu ve společnosti VWFS CZ. Teoretická část práce se zabývá procesním řízením a jeho principy. Praktická část práce je zaměřena na současnou podobu procesního ...
  • Inovace validačního procesu pro pokročilé asistenční systémy řidiče a automatizované jízdní systémy 

   Autor: Petr Cink; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Filipec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je analyzovat manažerské, procesní, technologické a legislativní aspekty, jakož i současné trendy ve validaci pokročilých asistenčních systémů řidiče a automatizovaných jízdních systémů, a na základě této ...
  • Predikce chování zákazníka v prostředí dynamických změn 

   Autor: Kristián Šurhaňák; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Grycz Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   V diplomovej práci sa zaoberám vplyvom koronavíru na zmenu nákupného správania zákazníkov v Českej republike. Práca zahŕňa teóriu nákupného rozhodovania zákazníka a základy dátovej analýzy využívanej v e-commerce. Teoretické ...