Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 71

  • Projekt výroby ozubených kol pro podnik Stab spol.sr.o 

   Autor: Štefan Staník; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Novota Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práca opisuje projekt na založenie novej divízie pre firmu ktorá sa zaoberá generálnymi opravami strojov. V prvej časti práce je rozoberaná teoretická časť o výrobnom procese ozubenia a ekonomická časť tejto ...
  • Motivace jako nástroj řízení výkonnosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Kateřina Hápová; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců a jejich motivaci z hlediska měření jejich výkonnosti ve společnosti Mattoni 1873. Práce je rozdělená do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická ...
  • Racionalizace projektového řízení ve společnosti Montáže Brož, s.r.o. 

   Autor: Marek Urban; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato diplomová práce na základě literární studie zkoumá management a projektové řízení ve společnosti Montáže Brož s.r.o.. Na základě této literární studie by mělo dojít ke zkoumání, zda dochází ve společnosti k racionálním ...
  • Analýza a segmentace zákazníků pomocí statistických metod 

   Autor: Nikita Zhitnikov; Vedoucí práce: Stieberová Barbora; Oponent práce: Veselý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia zákazníku v byznys segmentu telekomunikačního trhu. První část je teoretická a popisuje statistickou analýzu vícerozměrných dat, obsahuje i zásady marketingu při analýze ...
  • Marketingový plán autosalonu vozidel 

   Autor: Telman Nersisjan; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou a sestavením marketingového plánu pro reálný podniku v oblasti autosalonu luxusních vozidel. Na začátku této práce je obecná definice marketingu a jeho vlivu na chod podniku jako ...
  • Analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku 

   Autor: Štěpán Poliščuk; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Binder Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem mé diplomové práce je analýza kalkulací v zakázkové výrobě průmyslového podniku. V první části práce jsou sepsány teoretické základy kalkulování nákladů, včetně definice nákladů, jejich členění a alokování. Poté ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví ve společnosti Omega Optix, s.r.o. 

   Autor: Barbora Peterková; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Peřina Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení způsobu kalkulování pro konkrétní společnost. V první části diplomové práce je detailně zpracovaná teorie týkající se kalkulací, kalkulací nákladů, a nákladů obecně. Závěrem teoretické ...
  • Výzkum a vývoj jako korekční prvek v důchodových daních 

   Autor: Kamila Petržílková; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Furišová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je problematika vývoje a výzkumu jako korekčního prvku v důchodových daních. Pozornost je věnována vymezení podmínek odpočtu na vývoj a výzkum v zákoně o daních z příjmů a v interních normách. ...
  • Hodnocení investic pro vybraného investora 

   Autor: Matěj Med; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Zajíček Mario
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tématem diplomové práce je hodnocení investičních projektů, které se naskytly vybranému investorovi. Investiční projekty jsou zaměřeny na výstavbu bytového domu v Praze. Cílem této práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, ...
  • Výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik 

   Autor: Filip Kutil; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Burian Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Předmětem diplomové práce je výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik. První část je teoretická obsahuje popis problematiky controllingu a reportingu. Druhá část je analytická a zabývá se představením ...
  • Kalkulační systém a jeho využívání průmyslovém podniku 

   Autor: Marcela Maternová; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Cílem této diplomové práce je analýza současného kalkulačního systému a navržení možných doporučení vedoucích ke zlepšení kalkulačních postupů ve vybrané společnosti Beneš a Lát, a.s. Práce je rozdělena na dvě části, a to ...
  • Inovace systému výdeje ve společnosti Monta 

   Autor: Dominik Nwelati; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací systému řízení výdeje v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu způsobů řízení výdeje a možnosti inovace sytému řízení výdeje, včetně možné inovace vybavení. V práci je ...
  • Posuzování životního cyklu vybraného průmyslového výrobku 

   Autor: Tomáš Varinský; Vedoucí práce: Stieberová Barbora; Oponent práce: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Záverečná práca je zameraná na problematiku LCA - Analýzy ekologických dopadov životného cyklu aplikovanú na porovnanie troch vybraných modelov pneumatík osobného automobilu v štyroch scenároch životného cyklu pomocou ...
  • Analýza motivačního procesu ve vztahu k pracovní výkonnosti zaměstnanců servisního úseku společnosti Schindler CZ, a.s. 

   Autor: Jiří Socha; Vedoucí práce: Charvátová Dagmar; Oponent práce: Možná Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace pracovníků a s ní související systém řízení pracovního výkonu a systém odměňování pracovníků. V teoretické části jsou definovány pojmy motivace, stimulace a jsou ...
  • Tvorba marketingového plánu vybrané společnosti 

   Autor: Jakub Šulc; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán. ...
  • Plán marketingové komunikace pro vybranou značku 

   Autor: Zuzana Placková; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se marketingu. Dále je popsána problematika marketingové komunikace a použití jejích ...
  • Návrh systému řízení pohledávek 

   Autor: Adam Vojtěch; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Dobšová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V teoretické části se diplomová práce zabývá charakteristikou pohledávek. Je vysvětlen pojem pohledávky, její vznik a zánik. Dále se práce věnuje účetní charakteristice pohledávek. Následuje daňová a právní charakteristika ...
  • Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů 

   Autor: Olga Dobrovolschi; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce „Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů“ se zabývá řízením projektových rizik při plánování projektů ve strojírenské společnosti. V teoretické částí se práce věnuje popisu pojmu rizika, ...
  • Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 

   Autor: Petr Teplý; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Teoretická část obsahuje popis forem ochrany duševního vlastnictví relevantních pro průmyslovou výrobu, tedy patent, užitný a průmyslový vzor a ochrannou známku. Dále popisuje obsah business plánu, tedy marketingovou ...
  • Ekonomický informační systém v konkrétním podniku 

   Autor: Eva Kouřilová; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce "Ekonomický informační systém v konkrétním podniku" se zabývá tématem ERP systému v Onřejovické strojírně, a. s. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky z oblasti ekonomických ...