Now showing items 1-20 of 486

  • Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou 

   Author: Monika Boxanová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a ...
  • Aditivní výroba polotovarů z niklových slitin pulzní PTA metodou 

   Author: Jan Nestával; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá aditivní výrobou polotovarů PTA metodou pro materiál Inconel 625. V rešeršní části je proveden rozbor jednotlivých metod aditivních technologií, konkrétně pak rozbor problematiky navařování. ...
  • Akumulace tepelné energie 

   Author: Daniel Černý; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zezula Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku akumulace odpadové či přebytečné energie ve formě tepla. V teoretické části jsou rozebrány metody akumulace tepelné energie a pro dané metody představeny vhodné materiály. Cílem ...
  • Alternativní možnosti využití svařování a tepelného dělení pro umělecké účely 

   Author: Šromová Simona; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
  • Analýza 3D tisku vláknových kompozitů FDM metodou 

   Author: Marian Ješko; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů na tisk kompozitních polymerů a jejich mechanickými vlastnostmi. První část práce pojednává o 3D tisku obecně, o kompozitních materiálech užívaných pro 3D tisk a mechanických ...
  • Analýza chladnutí voskových modelů 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza chování materiálů DX56 při zkoušce tahem při různých rychlostech deformace 

   Author: Ondřej Větrovec; Supervisor: Havelka Jan; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem rychlosti deformace na mechanické vlastnosti pro materiál z hlubokotažné oceli CR4. V teoretické části této práce bylo provedeno seznámení s procesem tváření. Dále byl popsán průběh ...
  • Analýza defektů odlitků z LKG 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vad u tří typových odlitků dodaných od firmy Seco Group a.s. Úvodem se práce zabývá litinami, jejich rozdělením, obecným popisem a strukturou. Dále se práce detailněji věnuje litině ...
  • Analýza deformace výlisku na malých rádiusech 

   Author: Šimáně Marek; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce pojednává o problematice vyhodnocování deformací v oblastech ostrých rádius? výlisku. Teoreticky se zabývá stavy napjatosti a deformacemi tvá?eného t?lesa a následn? metodami jejich vyhodnocení pomocí deforma?ních ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících proces tváření trubek sloupů veřejného osvětlení 

   Author: Tomáš Kamenský; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá rozborem faktorů ovlivňující výrobní proces tváření konců trubek. Teoretická část se zabývá tvářením, tvářitelností, zkouškou tahem, technologickými zkouškami ověřující tvářitelnost a numerickou ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Author: Zvárová Markéta; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Analýza mechanických vlastností 3D tisknutých dílů 

   Author: Šimon Paleček; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností 3D tištěných dílů vytištěných z kovových materiálů a z kompozitního materiálu (polyamid s krátkými uhlíkovými vlákny). V úvodní teoretické části jsou uvedeny ...
  • Analýza mechanických vlastností kompozitních materiálů s různou skladbou matric. 

   Author: Vít Horák; Supervisor: Holub Lukáš; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývala rozdělením kompozitních materiálů a jejich oblasti využití. Následně popisovala stávající technologie výroby kompozitních materiálů. V praktické části byly vytvářeny 4 kompozitní vzorky s ...
  • Analýza mechanických vlastností odlehčených 3D tisknutých dílů 

   Author: Bedřich Fogl; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Jahn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá využitím mřížkových struktur v aditivní výrobě za účelem odlehčení vyráběných dílů s minimálním poklesem pevnostních vlastností. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie ...
  • Analýza návarové housenky pro off-line simulaci procesu WAAM 

   Author: Ondřej Mašek; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Holub Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování 3D struktur metodou MIG/MAG. Jedná se o způsob aditivní výroby označovaný zkratkou WAAM. Teoretická část popisuje základní principy svařování, druhy přenosů svarového ...
  • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

   Author: Krejsa Pavel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
  • Analýza rizik při výrobě lisovacího nástroje 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Gebhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce vznikla ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé výrobní i předvýrobní fáze celého vzniku ...
  • Analýza robotizace výroby svařovaných konstrukcí metodou MAG 

   Author: Jan Kroupa; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Teoretická část této práce popisuje rozdělení a jednotlivé druhy průmyslových robotů a manipulátorů, a pracovních hlavic. Dále je rozebrána metoda svařování MAG, typy svarů a robotizovaných pracovišť. V praktické části ...
  • Analýza rozměrové stability odlitků litých technologií vytavitelného modelu 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Píša Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je popsat hlavní vlivy na rozměrovou stabilitu výroby odlitku lopatky 3. stupně metodou vytavitelného modelu a určit, která z výrobních operací má největší vliv na rozměrovou stabilitu odlitku, ...