Now showing items 1-20 of 306

  • Analýza možnosti elektrifikace pohonů pro nakladač Bobcat SSL 

   Author: Tomáš Šindel; Supervisor: Starý František; Opponent: Slunečko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce analyzuje možnosti elektrifikace kompaktního smykového nakladače Bobcat S100 SJC. Zabývá se studií její proveditelnosti z hlediska parametrů stávajícího stroje.
  • Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Author: Šafařík Vojtěch; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Analýza pevnosti velkoobjemových lepených akvárií 

   Author: Vojtěch Sýkora; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pevnosti a deformace velkoobjemových lepených akvárií. Teoretická část práce se zabývá rešerší vhodných materiálů a lepidel pro akvária. V praktické části práce byla provedena ...
  • Analýza pevnostního výpočtu předepjatých šroubových spojů s využitím dostupného výpočtového SW a metody MKP 

   Author: Monika Blaškovičová; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtů předepjatých šroubových spojů. Je zde popsán postup při návrhu, který se vyučuje na FS ČVUT v Praze v rámci předmětu Části a mechanismy strojů 1. Tento postup je ...
  • Analýza přetěžovací spojky v aplikaci u zemědělských strojů 

   Author: Vít Chlupatý; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přetěžovací spojky pro aplikaci u zemědělských strojů. V teoretické části jsou popsány čtyři vybrané patenty a způsoby připojení spojky. V praktické části je zvolen jeden patent, ...
  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Author: Stehlík Hynek; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních pojišťovacích tmelů a lepidel. 

   Author: Pavel Šach; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Jednotlivé metody pojištění závitových spojů mají zabránit uvolnění spoje během provozu zařízení. V některých případech jsou třecí síly ve spoji vlivem velkého osového předpětí dostatečně velké, a tím je zabráněno uvolnění ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv 

   Author: Fojta Lubomír; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.
  • Aplikace rozměrových a geometrických tolerancí na převodovku 

   Author: Peterka Vojtěch; Supervisor: Starý František; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Tato práce se zabývá aplikací geometrických tolerancí a rozměrových obvodů na převodovku zkonstruovanou v rámci předchozího studia. V sekci geometrických tolerancí i rozměrových obvodů budou nejprve vysvětleny teoretické ...
  • Artificial intelligence supported mechanical engineering design 

   Author: Charbel Akiki; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-10)
   An Investigation on the Integration of Artificial Intelligence with Mechanical Engineering Design: This thesis explores the profound influence of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) on the process of ...
  • Bezvýkresová dokumentace pro převodovku 

   Author: Vojtěch Pospíšil; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-22)
   V teoretické části je popsáno, co je to bezvýkresová dokumentace, její využití ve strojírenství, výhodami spojenými s využíváním a požadavky na ni kladené. Praktická část se věnuje porovnání vybraných nižších CAD softwarů, ...
  • Design of a Belt Conveyor System Drive 

   Author: Derikvand Zahra; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Malý Pavel
   The Bachelor thesis presents the way to design an effective drive for a belt conveyor aimed to transfer gravel. First it is described major objectives of conveyor application and its types. Next is the belt conveyor ...
  • Diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Kundrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předkládaná bakalářská práce vznikla ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. za účelem analýzy zahraničních diagnostických trendů s následným návrhem nové metody pro diagnostiku armatur v Jaderné elektrárně Temelín. Teoretická ...
  • Dimenzování ložisek pojezdového ústrojí 

   Author: Betínsky Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dufala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cieľom mojej práce je na základe zadaných parametrov a kritickej situácie vypočítať zaťaženie ložísk nosných kolies. Podľa zaťaženia skontrolovať momentálne používané ložisko a poprípade navrhnúť vlastné ložisko. Výsledkom ...
  • Ekonomické a ergonomické aspekty při modernizaci včelína 

   Author: Tomáš Netík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou práce ve včelařství s využitím znalostí z ergonomie, ekonomie, automatizace a 3D modelování. Úvodem jsou stanoveny cíle práce, které spočívají ve zefektivnění a usnadnění práce ve ...
  • Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice 

   Author: Pavel Přívozník; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá experimentálním měřením schopnosti vyloupnutí slunečnicového semene v simulovaném prostředí impaktního loupacího stroje v závislosti na orientaci semene při nárazu, kdy je náraz snímán vysokorychlostní ...
  • Experimentální ověření třecích a silových poměrů ve šroubových spojích 

   Author: David Štiblický; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá ověřením třecích a silových poměrů v závitových dvojicích a také pevností a spolehlivostí šroubových spojů s ohledem na použité materiály, povrchové úpravy a mazání. Praktická část náleží experimentálnímu ...
  • Experimentální spirálový dopravník 

   Author: Josef Grill; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vaverka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá výpočtem parametrů, které budou použity pro konstrukci experimentálního spirálového dopravníku. Práce obsahuje potřebné výpočty a základní návrh konstrukce samotného dopravníku. Model dopravníku je ...
  • Frézovací zařízení na kmeny vánočních stromků 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení frézy kmenů pro vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky frézování. Dále se práce věnuje návrhu konstrukce stroje, volbě pohonu stroje a ...
  • Koncepční návrh konstrukce 3D tiskárny 

   Author: Pavel Dulgerov; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje vývoji 3D tiskárny schopné provádět automaticky sériový tisk. V průběhu výzkumu byly studovány stávající 3D tiskárny, technologie 3D tisku a metody pohybu tiskové hlavy. Byl proveden návrh ...