• Mechanické vlastnosti velké skryté žíly 

   Autor: Hadraba Daniel; Vedoucí práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analytické výpočtové metody pro návrh kompozitních elementů výrobních strojů 

   Autor: Malá Anna; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá kompozitními materiály, popisem jejich vlastností a materiálových charakteristik. Dále jsou zde uvedeny příklady použití těchto materiálů při výrobě výrobních strojů a to především laminátů. ...
  • Kinematické a dynamické řešení vztlakové klapky křídla 

   Autor: Valášek Michael; Vedoucí práce: Bauma Václav; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Cílem této práce je na zadaném mechanismu vztlakové klapky vyřešit jeho kinematické a dynamické chování se zaměřením na výpočet potřebných hnacích sil. K dosažení předem stanoveného pohybu je nutné řešit inverzní dynamickou ...
  • Měření adheze tenkých TiO2 vrstev pomocí nano vrypové zkoušky 

   Autor: Řeháková Veronika; Vedoucí práce: Lukeš Jaroslav; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Práce se zabývá testováním TiO2 vrstvy pomocí nano vrypové zkoušky a nanoindentace. Vrstva TiO2 byla nanesena na sklo metodou nanášením z plazmatu. Byla změřena kritická síla pro proškrábnutí vrstvy a koeficient tření. Z ...
  • Řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Obsahem této práce je příspěvek k řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících. Úvod práce je věnován základní teorii sypké hmoty, je popsána její fyzikální podstata a jsou uvedeny její definice a ...
  • Odhad rychlosti šíření pulsní vlny aortou 

   Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá odvozením zjednodušeného vzorce pro rychlost šíření pulsní vlny aortou. Na jeho základě je následně vystavěn matematický model, jehož výstupem jsou grafy obvodového a axiálního streče a grafy rychlosti ...
  • Analýza napětí ve spojích rotačně symetrických konstrukcí 

   Autor: Linduška Petr; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí ve spojích vybraných rotačně symetrických konstrukcí. Numerická analýza byla provedena v programu SolidWorks. V tomto vývojovém prostředí byly vytvořeny také ...
  • Experimentální stanovení mechanických vlastností vazů 

   Autor: Haiblíková Štěpánka; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením mechanických vlastností vazů hlezenního kloubu. Zkoumány byly vzorky tří vazů, které byly odebrány během operace. Konkrétně se jednalo o lig. deltoideum, lig. tibiofibulare ...
  • Vývoj lokomoční pomůcky pro pacienty s poruchou CNS 

   Autor: Nedvěd Vojtěch; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Práce je zaměřena na vývoj lokomoční pomůcky pro pacienty postižené Parkinsonovou nemocí, kteří trpí freezingem. Práce se zabývá návrhem hole s virtuální překážkou podporující vizuální cueing. Součástí bakalářské práce je ...
  • Měření rychlosti proudící kapaliny v trubici 

   Autor: Cambelová Hana; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato práce se zabývá prouděním newtonovské nestlačitelné kapaliny v pevné trubici kruhového průřezu. Cílem práce bylo porovnat experimentálně získané střední hodnoty rychlosti toku kapaliny a rychlostní profily pro námi ...
  • Výpočetní kontrola těsnosti přírubového spoje 

   Autor: Štěpán Pavel; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem bakalářské práce je podle daných provozních parametrů navrhnout přírubový spoj a zkontrolovat jeho těsnost pomocí jak analytických vztahů, tak i numerických metod založených na metodě konečných prvků (MKP).
  • Bezkontaktní měření průhybu nosníku 

   Autor: Petrík Tomáš; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezkontaktního měření průhybu nosníku. Největší důraz je kladen na laserové snímače, zabývá se však také kapacitními snímači, vyhodnocováním obrazu a magneticko-indukčními ...
  • Mechanické vlastnosti aortální chlopně 

   Autor: Vodička Jan; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou aortální chlopně a jejích náhrad. Ke komplexnímu pochopení jejich mechanických vlastností vychází z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému a na základě toho ...
  • Analýza mechanických vlastností perového hřídelového spoje 

   Autor: Dubiš Ján; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Analyzovanie napätia v náboji a hriadeli pri prenose krútiaceho momentu. Porovnanie rôznych typov prevedenia prenosu. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  • Nanoindentace měkkých tkání pánevního dna 

   Autor: Kotanová Lucie; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením mechanických vlastností měkkých tkání pánevního dna pomocí nanoindentačního experimentu. Cílem této práce je stanovit redukovaný modul pružnosti pánevních vazů vhodnou nanoindentační ...
  • Mechanismy v robotice a mechatronických hračkách 

   Autor: Tomíček Jakub; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s moderními robotickými hračkami, jejich rozdělení, analýza kinematiky vybrané robotické hračky. V první části práce rozděluji základní mobilní roboty a uvádím příklady ...
  • Kinematická syntéza mechanismu hračky 

   Autor: Hečko Jan; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Má bakalářská práce se zabývá řešením mechanismů používaných pro animaci figurek a pro pohyb hraček. Na zvoleném příkladu postavičky tlačící zeď je ukázán postup návrhu a optimalizace hnacího mechanismu a celé figurky pro ...
  • Vliv tuhosti podkladu na kalibrační křivky senzorů Tekscan 

   Autor: Fellnerová Veronika; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato práce se zabývá kalibrací senzorů Tekscan, které se běžně používají v praxi pro měření kontaktních tlaků biomateriálů. Naším úkolem bylo provést kalibraci vážního čidla v kalibrátoru kontaktních tlaků a pomocí navržené ...
  • Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových konstrukcí 

   Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce se zabývá sendvičovými nosníky, zejména vlivem teploty na změnu jejich vlastností při zatěžování. Zahrnuje laminátovou i sendvičovou teorii výpočtu průhybu při zatěžování na tzv. tříbodový ohyb. Vedle teorie je ...
  • Napěťově-deformační analýza sendvičových nosníků 

   Autor: Mravinac Jan; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Práce se zabývá rozborem teorie sendvičových a laminátových desek a hlavně použitím těchto teorií pro řešení úlohy tříbodého ohybu sendvičových nosníků. Na základě řešení konkrétní úlohy ověřeného experimentem pak porovnává ...